Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY

Được đăng lên bởi Mikado Dang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2297 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ 
DUY ?
Các đặc điểm của tư duy
Tư duy thuộc mức độ nhận thức lý tính với các đặc điểm sau:
a. Tính có vấn đề của tư duy.
- Vấn đề là những tình huống, hoàn cảnh chứa đựng một mục đích, một vấn đề mới
mà những hiểu biết cũ, những phương pháp hành động cũ tuy còn cần thiết song
không đủ sức giải quyết.
- Tư duy chỉ xuất hiện khi gặp những hoàn cảnh, tình huống có vấn đề. Muốn giải
quyết vấn đề đó con người phải tìm cách thức giải quyết mới. Tức là con người
phải tư duy.
Ví dụ: Giả sử để giải một bài toán, trước hết học sinh phải nhận thức được yêu cầu,
nhiệm vụ của bài toán, sau đó nhớ lại các quy tắc, công thức, định lí có liên quan
về mối quan hệ giữa cái đã cho và cái cần tìm, phải chứng minh để giải được bài
toán. Khi đó tư duy xuất hiện.
Có phải tư duy luôn luôn xuất hiện ?
Không phải bất cứ hoàn cảnh nào tư duy cũng xuất hiện. Vấn đề chỉ trở nên "tình
huống có vấn đề" khi chủ thể nhận thức được tình huống có vấn đề, nhận thức
được mâu thuẫn chứa đựng trong vấn đề, chủ thể phải có nhu cầu giải quyết và
phải có những tri thức liên quan đến vấn đề. Chỉ trên cơ sở đó tư duy mới xuất
hiện.
Ví dụ: Nếu đặt câu hỏi "giai cấp là gì ?" Với học sinh lớp 1 thì sẽ không làm học
sinh phải suy nghĩ.
Nếu cho bài toán : 2(x+1) = ? thì với học sinh lớp 2 tư duy sẽ không xuất hiện.
b. Tính gián tiếp của tư duy.
- Tư duy con người không nhận thức thế giới một cách trực tiếp mà có khả năng
nhận thức nó một cách gián tiếp. Tính gián tiếp của tư duy được thể hiện trước hết
ở việc con người sử dụng ngôn ngữ để tư duy. Nhờ có ngôn ngữ mà con người sử
dụng các kết quả nhận thức (quy tắc, khái niệm, công thức, quy luật…) và kinh
nghiệm của bản thân vào quá trình tư duy (phân tích, tổng hợp, so sánh, khái
quát…)để nhận thức được cái bên trong, bản chất của sự vật hiện tượng.
Ví du: Để giải một bài toán thì trước hết học sinh phải biết được yêu cầu, nhiệm vụ
của bài toán, nhớ lại các công thức, định lí…có liên quan để giải bài toán. Ta thấy
rõ rằng trong quá trình giải bài toán đó con người đã dùng ngôn ngữ mà thể hiện là

các quy tắc, định lí… ngoài ra còn có cả kinh nghiệm của bản thân chủ thể thông
qua nhiều lần giải toán trước đó.
- Tính gián tiếp của tư duy còn được thể hiện ở chỗ, trong quá trình tư duy con
người sử dụng những công cụ, phương tiện (như đồng hồ, nhiệt kế, máy móc…) để
nhận thức đối tượng mà không thể trực tiếp tri giác chúng.
Ví dụ: Để biết được nhiệt độ sôi của nước ta dùng nhiệt kế để đo.
Để đo người ta dùng các thiết bị đo đặ...
PHÂN TÍCH CÁC Đ C ĐI M C A T Ư
DUY ?
Các đặc điểm của tư duy
Tư duy thuộc mức độ nhận thức lý tính với các đặc điểm sau:
a. Tính có vấn đề của tư duy.
- Vấn đề là những tình huống, hoàn cảnh chứa đựng một mục đích, một vấn đề mới
những hiểu biết cũ, những phương pháp hành động tuy còn cần thiết song
không đủ sức giải quyết.
- duy chỉ xuất hiện khi gặp những hoàn cảnh, tình huống vấn đề. Muốn giải
quyết vấn đề đó con người phải tìm cách thức giải quyết mới. Tức con người
phải tư duy.
Ví dụ: Giả sử để giải một bài toán, trước hết học sinh phải nhận thức được yêu cầu,
nhiệm vụ của bài toán, sau đó nhớ lại các quy tắc, công thức, định liên quan
về mối quan hệ giữa cái đã cho cái cần tìm, phải chứng minh để giải được bài
toán. Khi đó tư duy xuất hiện.
Có phải tư duy luôn luôn xuất hiện ?
Không phải bất cứ hoàn cảnh o duy cũng xuất hiện. Vấn đề chỉ trở nên "tình
huống vấn đề" khi chủ thể nhận thức được tình huống vấn đề, nhận thức
được mâu thuẫn chứa đựng trong vấn đề, chủ thể phải nhu cầu giải quyết
phải những tri thức liên quan đến vấn đề. Chỉ trên sở đó duy mới xuất
hiện.
dụ: Nếu đặt câu hỏi "giai cấp ?" Với học sinh lớp 1 thì sẽ không làm học
sinh phải suy nghĩ.
Nếu cho bài toán : 2(x+1) = ? thì với học sinh lớp 2 tư duy sẽ không xuất hiện.
b. Tính gián tiếp của tư duy.
- duy con người không nhận thức thế giới một cách trực tiếp khả năng
nhận thức nó một cách gián tiếp. Tính gián tiếp của duy được thể hiện trước hết
việc con người sử dụng ngôn ngữ để duy. Nhờ ngôn ngữ con người sử
dụng các kết quả nhận thức (quy tắc, khái niệm, công thức, quy luật…) kinh
nghiệm của bản thân vào quá trình duy (phân tích, tổng hợp, so sánh, khái
quát…)để nhận thức được cái bên trong, bản chất của sự vật hiện tượng.
Ví du: Để giải một bài toán thì trước hết học sinh phải biết được yêu cầu, nhiệm vụ
của bài toán, nhớ lại các công thức, định lí…có liên quan để giải bài toán. Ta thấy
rõ rằng trong quá trình giải bài toán đó con người đã dùng ngôn ngữ mà thể hiện
PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY - Trang 2
PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY - Người đăng: Mikado Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY 9 10 460