Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích các nội dung pháp lí và thực tiễn về thu hẹp khoảng cách phát triển trong Cộng đồng kinh tế ASEAN thông qua Hiến chương ASEAN và Sáng kiến hội nhập ASEAN

Được đăng lên bởi Thanh Hòa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ.
Những năm gần đây, hợp tác kinh tế của ASEAN đã mang lại nhiều kết quả đáng khích
lệ, tuy nhiên ASEAN vẫn chứa đựng những bất ổn mà một trong số đó là sự chênh lệch về
khoảng cách phát triển kinh tế giữa các quốc gia thành viên với nhau. Trong phạm vi bài
viết này. Dựa trên cơ sở những kiến thức đã học. Em xin tìm hiểu về đề tài: : “Phân tích
các nội dung pháp lí và thực tiễn về thu hẹp khoảng cách phát triển trong Cộng đồng
kinh tế ASEAN thông qua Hiến chương ASEAN và Sáng kiến hội nhập ASEAN
( IAI)”
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
I. Nội dung pháp lí về thu hẹp khoảng cách phát triển trong cộng đồng kinh tế ASEAN
Thu hẹp khoảng cách phát triển trong AEC dựa trên hai cơ sở pháp lí quan trọng mà ta
cần đề cập tới đó là hiến chương ASEAN và Sáng kiến hội nhập ASEAN ( IAI).
Thứ nhất, theo khoản 6, Điều 1, Chương 1, Hiến chương ASEAN “ Giảm nghèo và
thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN thông qua hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau.” .Việc
ghi nhận trong Hiến chương ASEAN nội dung thu hẹp khoảng cách phát triển trong AEC
dựa trên các vấn đề như sau:
Một là, nhận thức được khoảng cách phát triển kinh tế giữa các quốc gia ASEAN nhất là
khoảng cách giữa các nước phát triển hơn gồm, Brunây, Inđônêxia, Malaixia, Xingapo,
Philipin và Tháilan (ASEAN-6) và nhóm các nước gia nhập sau của ASEAN, gồm Cam-puchia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam (CLMV). Được thể hiện qua tiêu chí phát triển kinh tế-xã
hội như: Thu nhập bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế hay tỉ trọng các ngành công nông...
Hai là, nhận thức được các tác động tiêu cực của chênh lệch khoảng cách phát triển đối
với kinh tế AEC. Cụ thể. Nó có thể gây ra tình trạng bất đối xứng trong quá trình liên kết
kinh tế khu vực thể hiện trong chính sách tài chính, điều tiết dòng vốn đầu tư... đặc biệt là
sự thiếu hụt và khả năng bắt kịp tốc độ phát triển kinh tể các nước ASEAN -6 của CLMV.
Khoảng cách phát triển kinh tế còn làm cho CLMV thua thiệt trong việc nắm bắt các cơ hội
và lợi ích của quá trình liên kết kinh tế ASEAN cũng như toàn cầu hóa kinh tế thế giới, đặc
biệt khi có sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Ba là, quy định trên của Hiến chương chỉ ra cách thức thu hẹp khoảng cách phát triển
thông qua hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Có nghĩa là ASEAN đã xác định để thực hiện đúng
mục tiêu đề ra, các quốc gia thành viên cần thúc đẩy hợp tác nội khối, cùng nhau hợp tác và
liên kết chặt chẽ với nhau để đảm bảo các quốc gia thành viên được hưởng lợi bình đẳng từ
các lợi ích trong hội nhập kinh tế của khối. Giúp các nền kinh tế thành ...
ĐẶT VẤN ĐỀ.
Những năm gần đây, hợp tác kinh tế của ASEAN đã mang lại nhiều kết quả đáng khích
lệ, tuy nhiên ASEAN vẫn chứa đựng những bất ổn mà một trong số đó là sự chênh lệch về
khoảng cách phát triển kinh tế giữa các quốc gia thành viên với nhau. Trong phạm vi bài
viết này. Dựa trên cơ sở những kiến thức đã học. Em xin tìm hiểu về đề tài: : “Phân tích
các nội dung pháp lí thực tiễn về thu hẹp khoảng cách phát triển trong Cộng đồng
kinh tế ASEAN thông qua Hiến chương ASEAN và Sáng kiến hội nhập ASEAN
( IAI)”
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
I. Nội dung pháp lí về thu hẹp khoảng cách phát triển trong cộng đồng kinh tế ASEAN
Thu hẹp khoảng cách phát triển trong AEC dựa trên hai cơ sở pháp lí quan trọng mà ta
cần đề cập tới đó là hiến chương ASEAN và Sáng kiến hội nhập ASEAN ( IAI).
Thứ nhất, theo khoản 6, Điều 1, Chương 1, Hiến chương ASEAN “ Giảm nghèo và
thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN thông qua hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau.” .Việc
ghi nhận trong Hiến chương ASEAN nội dung thu hẹp khoảng cách phát triển trong AEC
dựa trên các vấn đề như sau:
Một là, nhận thức được khoảng cách phát triển kinh tế giữa các quốc gia ASEAN nhất là
khoảng cách giữa các nước phát triển hơn gồm, Brunây, Inđônêxia, Malaixia, Xingapo,
Philipin và Tháilan (ASEAN-6) và nhóm các nước gia nhập sau của ASEAN, gồm Cam-pu-
chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam (CLMV). Được thể hiện qua tiêu chí phát triển kinh tế-xã
hội như: Thu nhập bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế hay tỉ trọng các ngành công nông...
Hai là , nhận thức được các tác động tiêu cực của chênh lệch khoảng cách phát triển đối
với kinh tế AEC. Cụ thể. Nó có thể gây ra tình trạng bất đối xứng trong quá trình liên kết
kinh tế khu vực thể hiện trong chính sách tài chính, điều tiết dòng vốn đầu tư... đặc biệt là
sự thiếu hụt và khả năng bắt kịp tốc độ phát triển kinh tể các nước ASEAN -6 của CLMV.
Khoảng cách phát triển kinh tế còn làm cho CLMV thua thiệt trong việc nắm bắt các cơ hội
và lợi ích của quá trình liên kết kinh tế ASEAN cũng như toàn cầu hóa kinh tế thế giới, đặc
biệt khi có sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Ba là, quy định trên của Hiến chương chỉ ra cách thức thu hẹp khoảng cách phát triển
thông qua hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Có nghĩa là ASEAN đã xác định để thực hiện đúng
mục tiêu đề ra, các quốc gia thành viên cần thúc đẩy hợp tác nội khối, cùng nhau hợp tác và
liên kết chặt chẽ với nhau để đảm bảo các quốc gia thành viên được hưởng lợi bình đẳng từ
các lợi ích trong hội nhập kinh tế của khối. Giúp các nền kinh tế thành viên trở thành các
thực thể kinh tế tồn tại thống nhất trong một thị trường và cơ sở thống nhất của AEC.
Thứ hai, một cơ sở pháp lí chính, quan trọng nhất trong việc thu hẹp khoảng cách phát
triển trong AEC đó là sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI). Sáng kiến này đã chỉ ra các
phương hướng và nội dung trọng tâm trong thu hẹp khoảng cách phát triển không những
Page 1
Phân tích các nội dung pháp lí và thực tiễn về thu hẹp khoảng cách phát triển trong Cộng đồng kinh tế ASEAN thông qua Hiến chương ASEAN và Sáng kiến hội nhập ASEAN - Trang 2
Phân tích các nội dung pháp lí và thực tiễn về thu hẹp khoảng cách phát triển trong Cộng đồng kinh tế ASEAN thông qua Hiến chương ASEAN và Sáng kiến hội nhập ASEAN - Người đăng: Thanh Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tích các nội dung pháp lí và thực tiễn về thu hẹp khoảng cách phát triển trong Cộng đồng kinh tế ASEAN thông qua Hiến chương ASEAN và Sáng kiến hội nhập ASEAN 9 10 527