Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích câu nói của Chủ Tịch HCM: "Nước độc lập mà nhân dân không được ấm no,hạnh phúc thì độc lập không có ý nghĩa"

Được đăng lên bởi vuvietha2210
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 17238 lần   |   Lượt tải: 202 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BÀI TẬP LỚN
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề bài: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “ Nước độc lập mà người dân
không được hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập không có ý nghĩa”. Làm rõ ý nghĩa
của luận điểm đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

14

Họ tên :

Vũ Việt Hà

MSV:

11131102

Lớp :

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hà Nội – 2014

MỤC LỤC
I. Lời nói đầu ……………………………………….……….. 1
II. Nội dung ……………………………………………….... 3
1, Độc lập dân tộc theo con đường cách mạng vô sản là tiền đề của hạnh phúc,
tự do ……………………………………………………….....… 5
2, Hạnh phúc, tự do là giá trị của độc lập dân tộc…….….... 9
3, Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay ……………… 12
III. Tạm kết…………………...…………………………….. 18
Nguồn tư liệu ………………………………………………….19

LỜI NÓI ĐẦU
Trong suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha
ông ta, hẳn mỗi người Việt Nam đều thấu hiểu rằng giá trị của độc lập là vô giá,
không gì có thể so sánh được. Nhưng liệu thành quả đích thực mà nền độc lập đem
lại cho người dân là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng phát biểu một chân lí: "Nếu
nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng
không có nghĩa lý gì". “Tự do” không phải là giá trị bất biến, tự nó luôn thay đổi
theo thời gian và theo bối cảnh xã hội. Có được độc lập chưa đủ, độc lập nhưng
người dân phải được hưởng hạnh phúc, tự do. Hạnh phúc, tự do mới chính là mục
đích cuối cùng, là mong ước thẳm sâu nhất của mỗi người dân nước Việt.
Nghiên cứu Cương lĩnh dân tộc của Lênin : bình đẳng, tự quyết, đoàn kết giai
cấp công nhân các dân tộc, Hồ Chí Minh đã nhận thấy rằng sau khi cách mạng giải
phóng dân tộc thắng lợi, phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc đòi hỏi trước hết phải đảm bảo
cho dân tộc đó quyền tự quyết dân tộc, quyền lựa chọn chế độ chính trị, lựa chọn
con đường và mô hình phát triển, độc lập cả về chính trị, kinh tế, văn hóa. Ngày
nay, nhân dân chỉ có được tự do đích thực “khi nào mà quyền lực của nhà nước bị
giới hạn bởi một bản hiến pháp dân chủ được phúc quyết bởi toàn dân, trong đó
xác định rõ những quyền cơ bản, cũng như xác định rõ việc người dân có quyền
được lựa chọn, quyền thay đổi Quốc hội, Chính phủ thông qua cuộc bầu cử chân
chính” (1). Vì vậy, chỉ có thể tiến hành thành công cuộc cách mạng giải phóng dân
tộc, đất nước giành được độc lập thì dân tộc ấy mới có thể chọn lựa con đường
phát triển đất nước đi theo chủ nghĩa xã hội. Quan trọng hơn, độc lập ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
BÀI TẬP LỚN
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề bài: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “ Nước độc lập mà người dân
không được hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập không có ý nghĩa”. Làm rõ ý nghĩa
của luận điểm đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.
Họ tên : Vũ Việt Hà
MSV: 11131102
Lớp : Tư tưởng Hồ Chí Minh
14
Phân tích câu nói của Chủ Tịch HCM: "Nước độc lập mà nhân dân không được ấm no,hạnh phúc thì độc lập không có ý nghĩa" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích câu nói của Chủ Tịch HCM: "Nước độc lập mà nhân dân không được ấm no,hạnh phúc thì độc lập không có ý nghĩa" - Người đăng: vuvietha2210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phân tích câu nói của Chủ Tịch HCM: "Nước độc lập mà nhân dân không được ấm no,hạnh phúc thì độc lập không có ý nghĩa" 9 10 87