Ktl-icon-tai-lieu

phân tích cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi quynhanh21994
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 31 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh
Những tiên đề tư tưởng – lý luận


Tinh thần văn hóa dân tộc

-Truyền thống yêu nước (chủ nghĩa yêu nước)
-Tinh thần lạc quan, yêu đời, ý chí vươn lên vượt qa mọi thử thách
-Tinh thần đoàn kết
-Truyền thống cần cù, thông minh, dũng cảm, sáng tạo


Tinh hoa văn hóa nhân loại

-Văn hóa phương đông
-văn hóa phương tây
* Chủ nghĩa Mác Lênin
a. giá trị truyền thống
- Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh dựng nước và giữ nước
- Truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách’’ trong hoạn nạn,
khó khăn.
- truyền thống lạc quan, yêu đời
- truyền thống cần cù, sáng tạo, thông minh, ham học hỏi và không ngừng mở rộng tiếp nhận tinh
hoa văn hóa nhân loại

...


 !"#$
%&'(')*+,"')-
%./"0'102/"345
%678
%&'(90:0#;<05.6
6" !"6.
%= !">:
% !">'
?@+,"A5B
"C5&D&'(
%@+,"')EF7FF&"#G))
%&'(6780,"050H595&5II&66..0
7!7 C
%&'(./"0'1
%&'(905.60:0"3J7:K&$8>
6" !"6.
phân tích cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: quynhanh21994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
phân tích cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh 9 10 300