Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích đặc trưng của nhà nước pháp quyền

Được đăng lên bởi lethanhthuy1983-vt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1319 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Những đặc trưng của nhà nước pháp quyền
Nhà nước pháp quyền, nói một cách khái quát, là hệ thống các tư tưởng, quan điểm đề
cao pháp luật, pháp chế trong tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước và trong đời sống
xã hội. Nhà nước pháp quyền quản lý xã hội bằng pháp luật. Nhà nước đó có hệ thống
pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh, tiên tiến, chất lượng cao, thể hiện ý chí, lợi ích, nguyện
vọng của nhân dân, phù hợp với hiện thực khách quan, thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Các đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền gồm:
- Nhà nước pháp quyền là nhà nước đảm bảo tính tối cao của pháp luật, quản lý xã
hội bằng pháp luật, trong đó pháp luật là ý chí chung của nhân dân. Tính tối cao của pháp
luật thể hiện trên hai phương diện:
Thứ nhất: Đảm bảo sự thống trị của pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã
hội. Là nhà nước có hệ thống pháp luật hoàn thiện, trong đó đề cao vai trò của Hiến pháp
và các đạo luật.
Thứ hai: Tính bắt buộc của pháp luật đối với bản thân nhà nước, các tổ chức xã hội
và mọi công dân. Pháp luật là tiêu chuẩn, là căn cứ cho mọi hoạt động của nhà nước và xã
hội. Nhà nước trong thiết chế của nhà nước pháp quyền là nhà nước tuân thủ pháp luật,
mặc dù nhà nước là người ban hành ra pháp luật đó.
- Nhà nước pháp quyền là nhà nước thực hiện và bảo vệ được các quyền tự do, dân
chủ của công dân. Nhà nước pháp quyền không chỉ công nhận và tuyên bố các quyền tự
do của công dân mà còn phải bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền đó khi chúng bị xâm
hại. Tự do của một người là được làm những gì mà pháp luật không cấm trong khuôn khổ
pháp luật, không xâm phạm đến tự do của người khác, pháp luật chỉ cấm những gì có hại
cho xã hội.
- Nhà nước pháp quyền là nhà nước đảm bảo trách nhiệm lẫn nhau giữa nhà nước
và công dân; quyền của công dân là trách nhiệm của nhà nước và ngược lại quyền của nhà
nước là trách nhiệm của công dân. Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước công dân về mọi
hoạt động của mình còn công dân phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và
chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của mình.
- Có sự phân công, kiểm soát quyền lực. Nhà nước pháp quyền là nhà nước phải có
hình thức tổ chức quyền lực nhà nước thích hợp và có cơ chế hữu hiệu giám sát sự tuân thủ
pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện, chống chuyên
quyền, lạm quyền.
- Nhà nước pháp quyền khẳng định các giá trị của công lý, đề cao vai trò của Toà án
và các cơ quan tư pháp. Nhà nước pháp quyền đảm bảo tính độc lập của cơ quan tư pháp.
Đảm bảo mọi...
Những đặc trưng của nhà nước pháp quyền
Nhà nước pháp quyền, nói một cách khái quát, là hệ thống các tư tưởng, quan điểm đề
cao pháp luật, pháp chế trong tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước trong đời sống
hội. Nhà nước pháp quyền quản hội bằng pháp luật. Nhà nước đó hệ thống
pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh, tiên tiến, chất lượng cao, thể hiện ý chí, lợi ích, nguyện
vọng của nhân dân, phù hợp với hiện thực khách quan, thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Các đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền gồm:
- Nhà nước pháp quyền là nhà nước đảm bảo tính tối cao của pháp luật, quản lý xã
hội bằng pháp luật, trong đó pháp luật là ý chí chung của nhân dân. Tính tối cao của pháp
luật thể hiện trên hai phương diện:
Thứ nhất: Đảm bảo sự thống trị của pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã
hội. Là nhà nước có hệ thống pháp luật hoàn thiện, trong đó đề cao vai trò của Hiến pháp
và các đạo luật.
Thứ hai: Tính bắt buộc của pháp luật đối với bản thân nhà nước, các tổ chức xã hội
và mọi công dân. Pháp luật là tiêu chuẩn, là căn cứ cho mọi hoạt động của nhà nước và xã
hội. Nhà nước trong thiết chế của nhà nước pháp quyền là nhà nước tuân thủ pháp luật,
mặc dù nhà nước là người ban hành ra pháp luật đó.
- Nhà nước pháp quyền là nhà nước thực hiện và bảo vệ được các quyền tự do, dân
chủ của công dân. Nhà nước pháp quyền không chỉ công nhận và tuyên bố các quyền tự
do của công dân mà còn phải bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền đó khi chúng bị xâm
hại. Tự do của một người là được làm những gì mà pháp luật không cấm trong khuôn khổ
pháp luật, không xâm phạm đến tự do của người khác, pháp luật chỉ cấm những gì có hại
cho xã hội.
- Nhà nước pháp quyền là nhà nước đảm bảo trách nhiệm lẫn nhau giữa nhà nước
và công dân; quyền của công dân là trách nhiệm của nhà nước và ngược lại quyền của n
nước là trách nhiệm của công dân. Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước công dân về mọi
hoạt động của mình còn công dân phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và
chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của mình.
- Có sự phân công, kiểm soát quyền lực. Nhà nước pháp quyền là nhà nước phải có
hình thức tổ chức quyền lực nhà nước thích hợp và có cơ chế hữu hiệu giám sát sự tuân thủ
pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện, chống chuyên
quyền, lạm quyền.
- Nhà nước pháp quyền khẳng định các giá trị của công lý, đề cao vai trò của Toà án
và các cơ quan tư pháp. Nhà nước pháp quyền đảm bảo tính độc lập của cơ quan tư pháp.
Đảm bảo mọi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện xử lý bình đẳng trước pháp luật.
Phân tích đặc trưng của nhà nước pháp quyền - Trang 2
Phân tích đặc trưng của nhà nước pháp quyền - Người đăng: lethanhthuy1983-vt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tích đặc trưng của nhà nước pháp quyền 9 10 978