Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích dự báo

Được đăng lên bởi Duy Bop
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi 1: Những nguyên tắc cần quán triệt khi tiến hành dự báo:
1. Nguyên tắc liên hệ biện chứng:
Thực tế là các hiện tượng kinh tế xã hội đều có mối quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau. Mối quan
hệ đó có thể là bản chất hay không bản chất; cố định hay tạm thời; trực tiếp hay gián tiếp; tất nhiên hay
ngẫu nhiên; tương quan hàm số hay mối quan hệ nhân quả... Áp dụng nguyên tắc này cần phải quán triệt
các quan điểm sau: quan điểm đồng bộ,quan điểm toàn diện. quan điểm cụ thể, và quan điểm hệ thống
2. Nguyên tắc kế thừa lịch sử
Trạng thái tương lai của đối tượng dự báo là kết quả phát triển hợp quy luật của trạng thái quá
khứ, hiện tại. Do đó sự nghiên cứu sâu sắc trạng thái của đối tượng dự báo ở quá khứ và hiện tại là cơ sở
tốt, vững chắc để dự báo các xu hướng vận động và phát triển của đối tượng dự báo trong tương lai.
3. Nguyên tắc tính đặc thù về bản chất của đối tượng dự báo.
Trong phân tích và dự báo phải tính đến đặc thù về bản chất của đối tượng dự báo, về quy luật
phát triển, về giá trị tuyệt đối và giá trị tính toán trong giới hạn phát triển của đối tượng trong tương lai.
4. Nguyên tắc mô tả tối ưu đối tượng dự báo
Trong phân tích và dự báo các hiện tượng kinh tế xã hội phải đảm bảo sự xác thực và độ chính
xác cho trước của dự báo với chi phí thấp nhất
5. Nguyên tắc về tính tương tự của đối tượng dự báo.
Khi phân tích phải thường xuyên so sánh những tính chất của đối tượng dự báo với những đối
tượng tương tự đã biết và với các mô hình của các đối tượng đó nhằm tìm ra những điểm tương tự... để
ứng dụng cho các đối tượng mới.
*Dựa vào các nguyên tắc trên, để tăng chất lượng dự báo phải:
- Xem xét mối quan hệ của đối tượng dự báo với các hiện tượng khác.
- Nhận thức đầy đủ bản chất của đối tượng trong quá khứ.
- Xem xét đến đặc điểm đặc thù về bản chất của đối tượng dự báo về quy luật phát triển.
- Mô tả đối tượng dự báo với mức độ hình thức hoá tối ưu. Phải sử dụng mô hình hình thức và
phi hình thức ở mức độ đảm bảo giải quyết các nhiệm vụ dự báo.
- Thường xuyên so sánh tính chất của đối tượng dự báo với những đối tượng tương tự đã biết và
với các mô hình của các đối tượng đó để tìm ra những điểm tương tự, hoặc một số yếu tố của mô hình.

Câu hỏi 2:
1. Vẽ đồ thị mô tả sự thay đổi của chuỗi thời gian EXPGSA

EXPGSA (1929-2012)
2500
2000
1500
1000
500
0

2. Dựa vào đồ thị và bảng số liệu (và sử dụng phương pháp OLS) thì xu thế vận động của chuỗi
thời gian là xu thế biến động ngẫu nhiên.
Hàm xu thế sẽ có dạng hàm mũ Yt = α + β1*t + β2 * t2 + ...+ βp*t...
Câu hỏi 1: Những nguyên tắc cần quán triệt khi tiến hành dự báo:
1. Nguyên tắc liên hệ biện chứng:
Thực tế là các hiện tượng kinh tế xã hội đều có mối quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau. Mối quan
hệ đó thể bản chất hay không bản chất; cố định hay tạm thời; trực tiếp hay gián tiếp; tất nhiên hay
ngẫu nhiên; tương quan hàm số hay mối quan hệ nhân quả... Áp dụng nguyên tắc này cần phải quán triệt
các quan điểm sau: quan điểm đồng bộ,quan điểm toàn diện. quan điểm cụ thể, và quan điểm hệ thống
2. Nguyên tắc kế thừa lịch sử
Trạng thái tương lai của đối tượng dự báo kết quả phát triển hợp quy luật của trạng thái quá
khứ, hiện tại. Do đó sự nghiên cứu sâu sắc trạng thái của đối tượng dự báo ở quá khứ và hiện tại là cơ sở
tốt, vững chắc để dự báo các xu hướng vận động và phát triển của đối tượng dự báo trong tương lai.
3. Nguyên tắc tính đặc thù về bản chất của đối tượng dự báo.
Trong phân tích dự báo phải tính đến đặc thù về bản chất của đối tượng dự báo, về quy luật
phát triển, về giá trị tuyệt đối và giá trị tính toán trong giới hạn phát triển của đối tượng trong tương lai.
4. Nguyên tắc mô tả tối ưu đối tượng dự báo
Trong phân tích dự o các hiện tượng kinh tế hội phải đảm bảo sự xác thực độ chính
xác cho trước của dự báo với chi phí thấp nhất
5. Nguyên tắc về tính tương tự của đối tượng dự báo.
Khi phân tích phải thường xuyên so sánh những tính chất của đối tượng dự báo với những đối
tượng tương tự đã biết với các nh của các đối tượng đó nhằm tìm ra những điểm tương tự... để
ứng dụng cho các đối tượng mới.
*Dựa vào các nguyên tắc trên, để tăng chất lượng dự báo phải:
- Xem xét mối quan hệ của đối tượng dự báo với các hiện tượng khác.
- Nhận thức đầy đủ bản chất của đối tượng trong quá khứ.
- Xem xét đến đặc điểm đặc thù về bản chất của đối tượng dự báo về quy luật phát triển.
- tả đối tượng dự báo với mức độ hình thức hoá tối ưu. Phải sử dụng hình hình thức
phi hình thức ở mức độ đảm bảo giải quyết các nhiệm vụ dự báo.
- Thường xuyên so sánh tính chất của đối tượng dự báo với những đối tượng tương tự đã biết
với các mô hình của các đối tượng đó để tìm ra những điểm tương tự, hoặc một số yếu tố của mô hình.
Câu hỏi 2:
1. Vẽ đồ thị mô tả sự thay đổi của chuỗi thời gian EXPGSA
Phân tích dự báo - Trang 2
Phân tích dự báo - Người đăng: Duy Bop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân tích dự báo 9 10 363