Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này?

Được đăng lên bởi thanhnguyenl
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận
rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này?
Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong
cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào
cảm giác.
Bản chất của ý thức: ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan của bộ óc con
người ; là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Ý thức là một hiện tượng xã hội và mang
bản chất xã hội.
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức:
Theo quan điểm duy vật biện chứng: vật chất và ý thức tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với
nhau, tác động lẫn nhau thông qua hoạt động thực tiễn, trong mqhệ đó vc giữ vai trò quyết định
đối với ý thức.
Vai trò của vc đối với ý thức:
Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau: ý thức là sản phẩm của một dạng vc có tổ chức cao
là bộ óc con người nên chỉ khi có con người mới có ý thức.
Vc là nguồn gốc của ý thức: bộ óc con người, thế giới khách quan tác động đến bộ óc gây ra các
hiện tượng phản ánh, lao động, ngôn ngữ tạo nên nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội của ý
thức đều hoặc là chính bản thân thế giới vật chất, hoặc là chính bản thân thế giới vật chất.
Vật chất quyết định ý thức, ý thức là sự phản ánh đối với vc: ý thức là sự phản ánh thế giới vc, là
hình ảnh chủ quan về tgiới vc nên ndung của ýthức được qđịnh bởi vc.
Vai trò của ý thức đối với vc:
Ý thức có tính độc lập tương đối.
Sự tđộng trở lại của ý thức đối với vc diễn ra theo hai hướng tích cực hoặc tiêu cực. Nếu con ng
nhận thức đúng, có tri thức khoa học, có tình cảm cách mạng,có nghị lực, có ý chí để thực hiện
mục đích của mình thì tgiới được cải tạo và thúc đẩy hoạt động thực tiễn. Còn nếu ý thức con ng
phản ánh không đúng hiện thực khách quan, quy luật khách quan thì sẽ tác dụng tiêu cực với
hđộng thực tiễn, đối với hiện thực khách quan, k góp phần cải tạo tgiới.
Ý nghĩa phương pháp luận: (rút ra bài học)
Thế giới vật chất tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý thức của con người.
Ý thức là sự phản ánh năng động sáng tạo thế giới khách quan, có thể tác động trở lại đối với vật
chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.
Vì vậy trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn
trọng khách quan đồng thời phải phát huy tính năng động chủ quan của con người.
Như vậy, vất chất và ý thức luôn có sự tác động qua lại lẫn nhau. Tuyệt đối hóa bất cứ mặt nào
cũng đều sai l...
1. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận
rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này?
Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong
cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào
cảm giác.
Bản chất của ý thức: ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan của bộ óc con
người ; là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Ý thức là một hiện tượng xã hội và mang
bản chất xã hội.
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức:
Theo quan điểm duy vật biện chứng: vật chất và ý thức tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với
nhau, tác động lẫn nhau thông qua hoạt động thực tiễn, trong mqhệ đó vc giữ vai trò quyết định
đối với ý thức.
Vai trò của vc đối với ý thức:
Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau: ý thức là sản phẩm của một dạng vc có tổ chức cao
là bộ óc con người nên chỉ khi có con người mới có ý thức.
Vc là nguồn gốc của ý thức: bộ óc con người, thế giới khách quan tác động đến bộ óc gây ra các
hiện tượng phản ánh, lao động, ngôn ngữ tạo nên nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội của ý
thức đều hoặc là chính bản thân thế giới vật chất, hoặc là chính bản thân thế giới vật chất.
Vật chất quyết định ý thức, ý thức là sự phản ánh đối với vc: ý thức là sự phản ánh thế giới vc, là
hình ảnh chủ quan về tgiới vc nên ndung của ýthức được qđịnh bởi vc.
Vai trò của ý thức đối với vc:
Ý thức có tính độc lập tương đối.
Sự tđộng trở lại của ý thức đối với vc diễn ra theo hai hướng tích cực hoặc tiêu cực. Nếu con ng
nhận thức đúng, có tri thức khoa học, có tình cảm cách mạng,có nghị lực, có ý chí để thực hiện
mục đích của mình thì tgiới được cải tạo và thúc đẩy hoạt động thực tiễn. Còn nếu ý thức con ng
phản ánh không đúng hiện thực khách quan, quy luật khách quan thì sẽ tác dụng tiêu cực với
hđộng thực tiễn, đối với hiện thực khách quan, k góp phần cải tạo tgiới.
Ý nghĩa phương pháp luận: (rút ra bài học)
Thế giới vật chất tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý thức của con người.
Ý thức là sự phản ánh năng động sáng tạo thế giới khách quan, có thể tác động trở lại đối với vật
chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.
Vì vậy trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn
trọng khách quan đồng thời phải phát huy tính năng động chủ quan của con người.
Như vậy, vất chất và ý thức luôn có sự tác động qua lại lẫn nhau. Tuyệt đối hóa bất cứ mặt nào
cũng đều sai lầm. Điều đó có ý nghĩa phương pháp luận hết sức to lớn đối với hoạt động thực tiễn
của con người.
Vật chất là cái có trước, quyết định ý thức, do đó trong hoạt động thực tiễn, chúng ta phải xây
dựng và tôn trọng nguyên tắc khách quan. Nguyên tắc này thể hiện ở các vấn đề sau:
- Một là đòi hỏi tư duy của chúng ta phải nhận thức sự vật với tư cách khách quan, tồn tại và phát
triển ngoài ý thức của con người.
- Hai là, ngoài việc tôn trọng sự vật, hiện tượng, cần coi trọng nhân tố chủ quan: tính năng động,
sáng tạo của ý thức trong việc tìm ra những con đường, những phương pháp tốt nhất để cải cải
tạo hiện thực.
- Ba là, đòi hỏi sự trung thực trong sự phản ánh, điều đó có tác dụng ngăn ngừa tư duy của chúng
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này? - Trang 2
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này? - Người đăng: thanhnguyenl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này? 9 10 938