Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích nghệ thuật biết nắm thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1845

Được đăng lên bởi tran trang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU 1: PHÂN TÍCH NGHỆ THUẬT NẮM BẮT THỜI CƠ CỦA
ĐẢNGTRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945?
Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng giải phóng dân
tộc đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nhân lãnh đạo giành được thắng lợi. Đây
là cuộc cách mạng có ý nghĩa to lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đồng thời góp
phần tích cực phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa, mở đầu cho kỷ nguyên độc
lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong thời kỳ đó.
Cách mạng tháng 8 là kết quả của tổng hợp 15 năm đấu tranh gian khổ của toàn
dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam đã xác nhận, để
đi tới thành công của cách mạng tháng 8 Đảng ta đã trải qua 3 cuộc vận động cách
mạng khó khăn gian khổ; đặc biệt là nghệ thuật nắm bắt thời cơ vô cùng sáng suốt
của Đảng.
Đảng ta nhận thức rõ rằng: “ Thời cơ là sự kết hợp hàng loạt nhân tố chủ quan
và khách quan đã đến độ chín muồi. Thời cơ không tự đến, một phần là do ta chuẩn
bị nó, thúc đẩy nó”. Thời cơ cách mạng chỉ xuất hiện khi bao gồm đầy đủ hai yếu
tố: thứ nhất: giai cấp thống trị không thể thống trị được nữa và giai cấp bị trị không
thể sống cuộc đời như trước. Họ muốn thay đổi cuộc sống của mình, hướng đến
một cuộc sống khác - độc lập, tự do và hạnh phúc. Thứ hai: các giai cấp trung gian
đều ngã mũ về phe cách mạng.
Từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ra sức xây dựng lực lượng về các mặt, mở rộng
mặt trận, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang,
căn cứ địa cách mạng, lực lượng cách mạng ở thành phố,…để chuẩn bị khởi nghĩa
giành chính quyền khi thời cơ đến.

1

Đồng thời, Đảng hết sức chăm chú theo dõi sự phát triển của tình hình, diễn
biến của chiến tranh thế giới lần thứ hai, dự đoán các khả năng, phân tích mâu
thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù để có những quyết sách đúng đắn kịp thời.
Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Tháng 5/1941, Hội nghị Ban Chấp
hành trung ương Đảng lần thứ 8 đã nhận định: Nếu như Liên Xô thắng trận và
Trung Quốc phản công bọn phát xít Nhật thì đây sẽ là những điều kiện thuận lợi để
Đảng ta xây dựng lực lượng tiến tới khởi nghĩa rộng lớn. Đồng thời, Đảng cũng chỉ
ra những điều kiện tạo nên thời cơ chín muồi. Đó là: Ta xây dựng được mặt trận
cứu quốc thống nhất trên toàn quốc. Nhân dân không thể sống dưới sự áp bức của
Pháp - Nhật được nữa. Phe thống trị ở Đông Dương bước vào khủng hoảng. Và
tình hình thế giới có chuyển biến thuận lợi cho ta như Trung Quốc thắng Nhật,
quân Đồng Minh thắng trận…
Từ nǎm 1942, Đản...
CÂU 1: PHÂN TÍCH NGHỆ THUẬT NẮM BẮT THỜI CƠ CỦA
ĐẢNGTRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945?

 !"#"$%&'() & *+,+-./
01&%#&2345 67
!89&#& 25 !&:;/" 
<59&=>2>?#"$%#&7:@ -
:$A=B+ '#:B=&
*%39) &=.-234.3 )C<5 D
%(=. )#AEF< 
:::BG H><,>,7IF(J33K
=.-
.<?#L#MNOP7I39:$+&K=A
F:A ) $ 86-P7I:(9 $5!&Q
>25R Q/S-P7ITC':>&6 !/ =/$
KN?'N'K#2:(DK#2 *+UF'>2#2:(
D3K 7*#*%-VWK/ B3K=X5*% $
3K:Y <59&FR-P?N'#
Z)[FZ\-
P]:%# 75. )#3?C/99*+FZH5#
H#<5C/9:K &:$&59*+8#259*+F[#5
? 259*+K5^ DQ>2:1
8A/Z:7I $-
Phân tích nghệ thuật biết nắm thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1845 - Trang 2
Phân tích nghệ thuật biết nắm thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1845 - Người đăng: tran trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phân tích nghệ thuật biết nắm thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1845 9 10 274