Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN và ý nghĩa thành lập của ĐCSVN

Được đăng lên bởi heokoi930
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Phân tích nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN và ý nghĩa
thành lập của ĐCSVN .
Thông qua các văn kiện , cương lĩnh xác định các vấn đề cơ bản của CMVN :
Phương hướng chiến lược của cách mạng là: Tư sản dân quyền cách mạng và thổ
địa cách mạng để đi tới XHCN.
Nhiệm vụ của cách mạng:
Về chính trị : đánh đổ đế quốc chủ nghĩa pháp và bọn phong kiến tay sai ,
làm nươc VN được hoàn toàn độc lập,lập chính phủ công nông binh , tổ
chức quân đội công nông.
Về kinh tế : Thủ tiêu hết các thứ quốc trái , tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn ,
tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn để quốc chủ nghĩa chia cho dân cày , bỏ
sưu thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm 8 giờ.
Về văn hóa : dân chúng được tự do tổ chức , nam nữ bình quyền… , phổ
thông giáo dục theo công nông hóa.
Về lực lượng cách mạng :Thu phục lực đại bộ phận dân cày và dựa vào đó
làm thổ địa cách mạng đánh đổ bọn địa chủ phong kiến; làm thợ thuyền và
dân cày khỏi ở quyền lực và ảnh hưởng của tư bản quốc gia; Kéo tiểu tư
sản , trí thức , trung nông , thanh niên . Tân Việt… vào phe vô sản giai cấp;
Phú nông , trung, tiểu địa chủ và tư sản chưa rõ phản cách mạng lợi dụng.
Đánh đổ bộ phận phản CM.
Về lãnh đạo : Giai cấp vô sản là lực lượng CMVN , Dang CSVN là đội tiên
phong của giap cấp vô sản.
Về quan hệ của cách mạng VN với phong trào cách mạng Thế giới : cách
mạng VN chỉ là một bộ phận của cách mạng thế giới
 Ý Nghĩa lịch sử:

...
 !"
!#$%
&
'()* +,-./** 01234
567*89!':3);1*89 !<
*89=5>?%
-8 @*89
1*<6)A$*$ !2B$C,6;:.
!87C!C!#$.#$$((2.<
D)((%
1,6'6*D)A*.C!2:3-$5.
C!202B=)AC!;.2E
:6C!;FC.!#!;!8GH%
1 +IJ7KC<D.8L2M);1N.$<
(*C@OC((I%
1K7*89'$@K92$#!; !K !CI
!8<*89*<2B$C,6P!87;1 !
!;,EQ);1K !3Q23)APRSC=
:3.D.(.%'-N !C$O (:30$P
J(..= !:3T$3*897@%
*<2$#$34%
1U9CV0$ (:3!K74.W!
$C$0$ (:3%
1)-*89 5$C!C*89'65*
89X!82$#*8965
Y:Z
Phân tích nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN và ý nghĩa thành lập của ĐCSVN - Người đăng: heokoi930
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phân tích nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN và ý nghĩa thành lập của ĐCSVN 9 10 351