Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích quan điểm công nghiệp hóa gắn với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Được đăng lên bởi stt-bk20
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1391 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Câu hỏi: Phân tích quan điểm Công nghiệp hóa , Hiện đại hóa gắn
với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN & hội nhập kinh tế
quốc tế . Theo anh chị VN phải làm thế nào để thu hút đầu tư từ nước ngoài.
Trả lời:
Quan điểm Công nghiệp hóa , Hiện đại hóa gắn với phát triển nền kinh tế
thị trường định hướng XHCN & hội nhập kinh tế quốc tế:
Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự
chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp.
Nhiệm vụ trung tâm của cách mạng nước ta trong suốt thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, không qua chế độ tư bản chủ nghĩa là phải xây dựng cơ sở vật
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, trong đó có công nghiệp và nông nghiệp
hiện đại, văn hoá và khoa học tiên tiến. Muốn thực hiện thành công nhiệm vụ
quan trọng đó, nhất thiết phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tức là
chuyển nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành nền kinh tế công nghiệp văn
minh.
Thực chất của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là chuyển toàn bộ nền sản
xuất xã hội từ lao động thủ công là chính sang lao động với phương tiện và
phương pháp tiên tiến có năng suất cao.
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân trong bối cảnh toàn
cầu hoá kinh tế, chúng ta phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Nền kinh tế
độc lập, tự chủ, trước hết là độc lập, tự chủ về đường lối, chủ trương, chính
sách phát triển kinh tế - xã hội, không lệ thuộc vào những điều kiện kinh tế chính trị do người khác áp đặt, đồng thời có tiềm lực kinh tế đủ mạnh; có mức
tích luỹ ngày càng cao từ nội bộ nền kinh tế…có năng lực nội sinh về khoa học
và công nghệ; bảo đảm an ninh lương thực, an toàn năng lượng, tài chính, môi
trường…Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập

1

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

kinh tế quốc tế và khu vực, từ đó phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản
trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản
xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Theo quy luật chung nhất về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính
chất và trình độ của lực lượng sản xuất thì bất cứ sự thay đổi nào của quan hệ
sản xuất, cũng đều là kết quả tất yếu sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Trong suốt cả quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước
ta rất chú trọng ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, nhiều ngành kinh tế được
đầu tư...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Câu hỏi: Phân tích quan điểm ng nghiệp hóa , Hiện đại hóa gắn
với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN & hi nhập kinh tế
quốc tế . Theo anh chị VN phải làm thế nào để thu hút đầu tư từ nước ngoài.
Trả lời:
Quan điểm Công nghiệp hóa , Hiện đại hóa gắn với phát triển nền kinh tế
thị trường định hướng XHCN & hội nhập kinh tế quốc tế:
Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự
chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp.
Nhiệm vụ trung tâm của cách mạng nước ta trong suốt thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, không qua chế độ tư bản chủ nghĩa là phải xây dựng cơ sở vật
chất kỹ thuật của chủ nghĩa hội, trong đó công nghiệp nông nghiệp
hiện đại, văn hoá khoa học tiên tiến. Muốn thực hiện thành công nhiệm vụ
quan trọng đó, nhất thiết phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tức
chuyển nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành nền kinh tế công nghiệp văn
minh.
Thực chất của công nghiệp hoá, hiện đại hoá chuyển toàn bộ nền sản
xuất hội từ lao động thủ công là chính sang lao động với phương tiện
phương pháp tiên tiến có năng suất cao.
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân trong bối cảnh toàn
cầu hoá kinh tế, chúng ta phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Nền kinh tế
độc lập, tự chủ, trước hết là độc lập, tự chủ v đường lối, chủ trương, chính
sách phát triển kinh tế - hội, không lệ thuộc vào những điều kiện kinh tế -
chính trị do người khác áp đặt, đồng thời tiềm lực kinh tế đủ mạnh; mức
tích luỹ ngày càng cao từ nội bộ nền kinh tế…có năng lực nội sinh về khoa học
công nghệ; bảo đảm an ninh lương thực, an toàn ng lượng, tài chính, môi
trường…Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập
1
Phân tích quan điểm công nghiệp hóa gắn với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích quan điểm công nghiệp hóa gắn với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN - Người đăng: stt-bk20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phân tích quan điểm công nghiệp hóa gắn với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 9 10 119