Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích , so sánh , nhận xét về đặc trưng của hệ thống chính trị của Đảng trước và sau đổi mới .

Được đăng lên bởi cdn140493
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 13401 lần   |   Lượt tải: 39 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ



ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1.Hoàng Đình Hải
2.Nguyễn Thanh Hải
3.Trần Nhật Linh
4.Cao Đức Nghĩa

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

CHỦ ĐỀ:
PHÂN TÍCH , SO SÁNH , NHẬN XÉT VỀ ĐẶC

TRƯNG KẾT QUẢ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH
TRỊ CỦA ĐẢNG TA TRƯỚC VÀ SAU ĐỔI MỚI

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

PHÂN TÍCH

NỘI DUNG

SO SÁNH

NHẬN XÉT

A . PHÂN TÍCH

I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (
1945 – 1985 )

II. ĐƯỜNG LỐI XÂY
DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH
TRỊ THỜI KỲ SAU ĐỔI
MỚI ( 1985 đến nay )

I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ
TRƯỚC ĐỔI MỚI ( 1945 – 1985 )
Chia làm 3 giai đoạn

1 . Hệ thống
chính trị dân chủ
nhân dân (giai
đoạn 1945 1954)

2 . Hệ thống dân
chủ nhân dân
làm nhiện vụ
lịch sử của
chuyên chính vô
sản (giai đoạn
1954 - 1975 )

3 . Hệ thống
chuyên chính vô
sản mang đặc
điểm Việt Nam
(giai đoạn 1975 –
1985 )

1 . Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (giai đoạn 1945 - 1954)
a. Hoàn cảnh lịch sử .
- Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi, Nhà nước Việt Nam
Dân chủ Cộng Hoà ra đời đánh dấu sự hình thành ở nước ta một
hệ thống chính trị cách mạng

Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập

Cách mạng tháng Tám 1945

b. Đặc trưng
- Đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và
thống nhất thật sự cho dân tộc .
Nhiệm
vụ

- Xoá bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến
làm cho người cày có ruộng,
- Phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ
nghĩa xã hội.

 Khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”

Sự hưởng ứng của nhân dân về chính sách cải cách ruộng đất 1945.

Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị

Đại
đoàn
kết
dân
tộc
rộng
rãi .

- Không phân biệt giống nòi .

- Giai cấp .
- Tôn giáo .
- Ý thức hệ, chủ thuyết

 Không chủ trương đấu tranh giai cấp và đặt
lợi ích của dân tộc là cao nhất.

Mội số hình ảnh về khối đại đoàn kết

vai trò của chính quyền
chính quyền tự xác
định

công bộc
của dân

cán bộ
sống và
làm việc

Liêm

coi dân là
chủ và
dân làm
chủ

vai trò lãnh đạo của Đảng
Từ 11/1945 – 2/1951

Quốc hội

Chính
phủ

các đảng viên trong Chính phủ

Hồ Chí
Minh

- Có một Mặt trận (Liên Việt) và nhiều tổ chức quần chúng rộng rãi,
làm việc tự nguyện .

- Không hưởng lương

- Không nhận kinh phí hoạt động từ nguồn
ngân sách Nhà nước

 do đó không có điều kiện công chức hóa, quan liêu hoá.

Cơ sở kinh tế chủ yếu

Tư nhân
hàng hoá
nhỏ

phân tán

tự cấp

tự túc

- Bị kinh tế thực dân và chiến tranh kìm hãm .

- Chưa c...
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
SINH VIÊN THỰC HIỆN:
1.Hoàng Đình Hải
2.Nguyễn Thanh Hải
3.Trần Nhật Linh
4.Cao Đức Nghĩa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
Phân tích , so sánh , nhận xét về đặc trưng của hệ thống chính trị của Đảng trước và sau đổi mới . - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích , so sánh , nhận xét về đặc trưng của hệ thống chính trị của Đảng trước và sau đổi mới . - Người đăng: cdn140493
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Phân tích , so sánh , nhận xét về đặc trưng của hệ thống chính trị của Đảng trước và sau đổi mới . 9 10 9