Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được đăng lên bởi nguyenthikimthuqn36
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2449 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Trả lời
Ngày 6/1/1930, Hội nghị hợp nhất Đảng bắt đầu họp tại Cửu
Long (Hương Cảng, Trung Quốc) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Hội
nghị đã thảo luận và nhất trí với ý kiến của Nguyễn Ái Quốc là
thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy
tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt,
Sách lược vắn tắt của Đảng… do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đó
là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, có giá trị lí luận
thực tiễn và lâu dài đối với cách mạng Việt Nam.
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn
thảo là một cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp
đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Tính đúng đắn và
sáng tạo của Cương lĩnh được thể hiện ở những vấn đề sau:
- Về cơ sở lí luận: Cương lĩnh được xây dựng trên nền tảng lí
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, một hệ thống lí luận tiến bộ,
đúng đắn và khoa học.
- Cương lĩnh xác định đường lối chiến lược cách mạng của Đảng
là tiến hành cuộc “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách
mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Như vậy, cách mạng Việt Nam
phải trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách
mạng xã hội chủ nghĩa. Hai giai đoạn cách mạng đó kế tiếp
nhau, không có bức tường nào ngăn cách. Qua đó cho thấy

rằng, ngay từ đầu, Đảng Cộng sản việt Nam đã thấu suốt con
đường phát triển tất yếu của cách mạng nước ta là con đường
kết hợp và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội. Đây là điều hoàn toàn đúng đắn vì nó phù hợp với hoàn
cảnh lịch sử cụ thể ở nước ta. Đồng thời, chúng ta cũng thấy
được sự vận dụng hợp lí và sáng tạo lí luận cách mạng không
ngừng của chủ nghĩa Mác– Lênin.
- Cương lĩnh chỉ rõ nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở
nước ta là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và phản cách
mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do; lập chính
phủ công nông binh; tổ chức quân đội công nông, tịch thu hết
sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của đế quốc và
bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách
mạng ruộng đất,... Điều này cũng thể hiện tính đúng đắn và
sáng tạo của Cương lĩnh. Tính đúng đắn và sáng tạo của Cương
lĩnh thể hiện ở chỗ Cương lĩnh đã giải quyết đúng hai mâu
thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam và vận dụng sáng tạo chủ
nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam. Mâu
thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam lúc đó là: Mâu thuẫn giữa
toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược; mâu
thu...
Phân ch nh đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị
đầu ên của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Trả lời
Ngày 6/1/1930, Hội nghị hợp nhất Đảng bắt đầu họp tại Cửu
Long (Hương Cảng, Trung Quốc) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Hội
nghị đã thảo luận và nhất trí với ý kiến của Nguyễn Ái Quốc là
thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy
tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt,
Sách lược vắn tắt của Đảng… do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đó
là Cương lĩnh chính trị đầu ên của Đảng, có giá trị lí luận
thực ễn và lâu dài đối với cách mạng Việt Nam.
Cương lĩnh chính trị đầu ên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn
thảo là một cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp
đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Tính đúng đắn và
sáng tạo của Cương lĩnh được thể hiện ở những vấn đề sau:
- V cơ sở lí luận: Cương lĩnh được xây dựng trên nền tảng lí
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, một hệ thống lí luận ến bộ,
đúng đắn và khoa học.
- Cương lĩnh xác định đường lối chiến lược cách mạng của Đảng
là ến hành cuộc “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách
mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Như vy, cách mạng Việt Nam
phải trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách
mạng xã hội chủ nghĩa. Hai giai đoạn cách mạng đó kế ếp
nhau, không có bức tường nào ngăn cách. Qua đó cho thấy
Phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Trang 2
Phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Người đăng: nguyenthikimthuqn36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 9 10 821