Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và làm rõ những tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi van-snail-2911
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỞ ĐẦU
Hồ Chí Minh (1980-1969) - người anh hùng giải phóng dân tộc, đồng
thời cũng là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, đã lãnh đạo nhân dân ta
đi đến những thắng lợi vĩ đại. Một trong những đóng góp quan trọng của
Người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc là việc thống nhất ba tổ
chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930, đáp ứng
yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. Để thành lập nên Đảng
Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã trải qua một quá trình chuẩn bị lâu dài về
mọi mặt, trong đó quan trọng nhất là về mặt tư tưởng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống tư tưởng quan điểm cơ bản phản ánh
thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thuộc địa trên cơ sở vận dụng và
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ
nhân loại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con
người. Trong những di sản tư tưởng mà Người để lại, nhưng luận điểm của
Người về Đảng Cộng sản Việt Nam, về xây dựng Đảng, đặc biệt trong điều
kiện Đảng lãnh đạo chính quyền là một phần cực kì quan trọng. Việc tìm hiểu
tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giúp chúng ta nắm rõ cơ sở tư
tưởng, lý luận cũng như cơ sở thực tiễn dẫn đến sự thành lập Đảng. Điều đó
chi phối rất lớn đến bản chất, nội dung, tính chất của Đảng Cộng sản Việt
Nam. Trước yêu cầu cấp thiết đó, nhận thức được vai trò to lớn của Đảng
Cộng sản, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm của mình về việc cần thiết phải
có một chính Đảng đối với cách mạng nước ta. Đồng thời, Người đưa ra công
thức cho sự ra đời của Đảng. Nghiên cứu về đề tài trên, em xin đi sâu vào
phân tích và làm rõ những tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1

NỘI DUNG
Hồ Chí Minh viết: “Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phog trào công
nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến việc thành lập Đảng Cộng sản Đông
Dương” (Đảng Cộng sản Việt Nam – Chương trình tóm tắt của Đảng) vào đầu
năm 1930. Điều đó chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở của
những tiền đề sau:
I.
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN.
Có thể nói Chủ nghĩa Mác – Lênin chính là tiền đề quan trọng nhất cho
sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh nhận thấy rằng chủ
nghĩa Mác – Lênin là học thuyết, nguyên tắc, quy luật chung của lịch sử để đi
lên chủ nghĩa xã hội, là học thuyết chân chính nhất, chắc chấn nhất, cách mạng
nhất. Không một đất nước nào muốn đi lên chủ nghĩa xã hội mà lảng tránh chủ
nghĩa Mác – Lênin, muốn đi lên chủ nghĩa xã hội thì nhất thiết phải lấy chủ
nghĩa Mác – Lênin là cơ sở, là ...
MỞ ĐẦU
Hồ Chí Minh (1980-1969) - người anh hùng giải phóng dân tộc, đồng
thời cũng là vị lãnh t kính yêu của dân tộc Việt Nam, đã lãnh đạo nhân dân ta
đi đến những thắng lợi đại. Một trong những đóng góp quan trọng của
Người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc việc thống nhất ba tổ
chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930, đáp ứng
yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. Để thành lập nên Đảng
Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã trải qua một quá trình chuẩn bị lâu dài về
mọi mặt, trong đó quan trọng nhất là về mặt tư tưởng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống tư tưởng quan điểm cơ bản phản ánh
thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thuộc địa trên cơ sở vận dụng và
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tinh hoa văn hóa dân tộctrí tuệ
nhân loại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng con
người. Trong những di sản tưởng Người để lại, nhưng luận điểm của
Người về Đảng Cộng sản Việt Nam, về xây dựng Đảng, đặc biệt trong điều
kiện Đảng lãnh đạo chính quyềnmột phần cực kì quan trọng. Việc tìm hiểu
tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giúp chúng ta nắm rõ s
tưởng, luận cũng như s thực tiễn dẫn đến sự thành lập Đảng. Điều đó
chi phối rất lớn đến bản chất, nội dung, tính chất của Đảng Cộng sản Việt
Nam. Trước yêu cầu cấp thiết đó, nhận thức được vai trò to lớn của Đảng
Cộng sản, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm của mình về việc cần thiết phải
một chính Đảng đối với cách mạng ớc ta. Đồng thời, Người đưa ra công
thức cho sự ra đời của Đảng. Nghiên cứu về đề i trên, em xin đi sâu vào
phân tích và làm rõ những tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1
Phân tích và làm rõ những tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và làm rõ những tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: van-snail-2911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phân tích và làm rõ những tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 233