Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích vai trò của thể chế hành chính nhà nước trong Quản lý công. Các vấn đề cần quan tâm để hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước.

Được đăng lên bởi vobaphong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2490 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Phân tích vai trò của Thể chế hành chính nhà nước trong Quản lý công.
Các vấn đề cần quan tâm để hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước.
I. Vai trò của Thể chế HCNN
1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý của nền HCNN.
Hoạt động quản lý của các cơ quan HCNN là sự tác động của quyền lực Nhà
nước đến các chủ thể trong xã hội: công dân và tổ chức, thể nhân hay pháp nhân,
công pháp hay tư pháp (công quyền) mang đặc trưng cưỡng bức kết hợp với thuyết
phục, giáo dục. HCNN phải hợp pháp và đòi hỏi công dân, tổ chức xã hội phải thực
hiện pháp luật.
- Thể chế HCNN với một hệ thống pháp luật (bao gồm Luật, các văn bản pháp
quy dưới Luật) do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành chính là cơ sở
pháp lý cho các cơ quan HCNN, các cấp thực hiện quản lý, bảo đảm thống nhất quản
lý Nhà nước trên phạm vi quốc gia.
- Hệ thống văn bản luật ngày càng được bổ sung, hoàn chỉnh, hoàn thiện. Nhà
nước ngày càng hướng đến một Nhà nước dân chủ hiện đại, pháp quyền với ý nghĩa
đầy đủ của nó thì tính hiệu lực của các thể chế Nhà nước và các thể chế HCNN ngày
càng được nâng cao.
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực của pháp luật là một yếu tố
đảm bảo cho hệ thống HCNN quản lý tốt đất nước theo hướng Nhà nước quản lý
Nhà nước bằng pháp luật và mọi công dân, mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức xã
hội bình đẳng trước pháp luật.
2. Thể chế HCNN là cơ sở cho việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
Nhà nước.
Một trong những vấn đề quan trọng của hoạt động quản lý hành chínhNhà
nước ở mọi quốc gia là vấn đề quyền lực và sự phân chia, phân công thực thi quyền
lực đó giữa các cơ quan Nhà nước cũng như giữa các cấp chính quyền Nhà nước .
Trong Nhà nước hiện đại, Hiến pháp là đạo luật cơ bản xác định những thể
thức giành và thực thi quyền lực chính trị và quyền lực Nhà nước . Nó quy định về
thể chế chính trị, tức là tổng thể các vấn đề nguồn gốc, chủ thể và cơ chế phân bố
quyền lực giữa các cơ quan và quyết định những thể thức liên hệ với nhau trong các
mối quan hệ ngang dọc, trên dưới.
Thể chế tổ chức bộ máy HCNN là một vấn đề được mọi quốc gia trên thế giới
quan tâm dựa trên những quan điểm, nguyên tắc nhất định. Cách thức tổ chức đó
phải được thể chế hoá trong văn bản pháp luật của Nhà nước. Thể chế HCNN về tổ
chức xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, trách nhiệm cũng
như các phương tiện kỹ thuật vật chất, nhân sự cho các cấp đó hoạt động.
Thể chế HCNN quy định sự phân chia chức năng, quyền hạn giữa các cơ quan
hành chính của Chính phủ TW và giữa cá...
Phân tích vai trò của Thể chế hành chính nhà nước trong Quản công.
Các vấn đề cần quan tâm để hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước.
I. Vai trò của Thể chế HCNN
1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý của nền HCNN.
Hoạt động quản của các quan HCNN sự tác động của quyền lực Nhà
nước đến các chủ thể trong hội: công dân tổ chức, thể nhân hay pháp nhân,
công pháp hay pháp (công quyền) mang đặc trưng cưỡng bức kết hợp với thuyết
phục, giáo dục. HCNN phải hợp pháp đòi hỏi công dân, tổ chức hội phải thực
hiện pháp luật.
- Thể chế HCNN với một hệ thống pháp luật (bao gồm Luật, các văn bản pháp
quy dưới Luật) do các quan Nhà nước thẩm quyền ban hành chính sở
pháp lý cho các cơ quan HCNN, các cấp thực hiện quản lý, bảo đảm thống nhất quản
lý Nhà nước trên phạm vi quốc gia.
- Hệ thống văn bản luật ngày càng được bổ sung, hoàn chỉnh, hoàn thiện. Nhà
nước ngày càng hướng đến một Nhà nước dân chủ hiện đại, pháp quyền với ý nghĩa
đầy đủ của nó thì tính hiệu lực của các thể chế Nhà nước và các thể chế HCNN ngày
càng được nâng cao.
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực của pháp luật là một yếu tố
đảm bảo cho hệ thống HCNN quản lý tốt đất ớc theo hướng N nước quản
Nhà nước bằng pháp luật mọi công dân, mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức
hội bình đẳng trước pháp luật.
2. Thể chế HCNN là cơ sở cho việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
Nhà nước.
Một trong những vấn đề quan trọng của hoạt động quản hành chínhNhà
nước mọi quốc gia vấn đề quyền lực sự phân chia, phân công thực thi quyền
lực đó giữa các cơ quan Nhà nước cũng như giữa các cấp chính quyền Nhà nước .
Trong Nhà nước hiện đại, Hiến pháp đạo luật bản xác định những thể
thức giành thực thi quyền lực chính trị quyền lực Nhà nước . quy định v
thể chế chính trị, tức tổng thể c vấn đề nguồn gốc, chủ thể chế phân bố
quyền lực giữa các quan quyết định những thể thức liên hệ với nhau trong các
mối quan hệ ngang dọc, trên dưới.
Thể chế tổ chức bộ máy HCNNmột vấn đề được mọi quốc gia trên thế giới
quan tâm dựa trên những quan điểm, nguyên tắc nhất đnh. Cách thức t chức đó
phải được thể chế hoá trong văn bản pháp luật của Nhà nước. Thể chế HCNN về tổ
chức xác đnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, trách nhiệm cũng
như các phương tiện kỹ thuật vật chất, nhân sự cho các cấp đó hoạt động.
Thể chế HCNN quy định sự phân chia chức năng, quyền hạn giữa các cơ quan
hành chính của Chính phủ TW giữa các cấp một cách cụ thể: Chính phủ TW, các
Bộ quyền trên những vấn đề gì; HĐND UBND địa phương những quyền
gì; mối quan hệ giữa các quan của bộ máy hành chính TW giữa TW với các
cấp chính quyền địa phương như thế nào; thẩm quyền về việc ban hành các văn bản
Phân tích vai trò của thể chế hành chính nhà nước trong Quản lý công. Các vấn đề cần quan tâm để hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước. - Trang 2
Phân tích vai trò của thể chế hành chính nhà nước trong Quản lý công. Các vấn đề cần quan tâm để hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước. - Người đăng: vobaphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân tích vai trò của thể chế hành chính nhà nước trong Quản lý công. Các vấn đề cần quan tâm để hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước. 9 10 933