Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích về vấn đề thời đại

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2896 lần   |   Lượt tải: 10 lần
VẤN ĐỀ THỜI ĐẠI
Đặc điểm tình hình thế giới:
“… tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp và chứa đựng những
yếu tố khó lường” (VKĐH 8, trang 76) tác động đến nhận thức về thời đại.
Chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ khiến cho chủ nghĩa XH thế giới
tạm thời lâm vào thoái trào, song điều đó không làm thay đổi tính chất của thời
đại, loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ CNTB lên chủ nghĩa XH, những
mâu thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn tồn tại, có mặt phát triển sâu sắc hơn, nội
dung và hình thức biểu hiện có nhiều nét mới.
CNTB tự điều chỉnh làm xuất hiện một số nhân tố hợp lý, chúng ta thừa nhận
rằng lực lượng SX của CNTB đạt tới trình độ phát triển cao, do vậy dẫn đến mâu
thuẫn gay gắt với quan hệ SX TBCN, những mâu thuẫn ấy đã bộc lộ, buộc CNTB
phải tìm mọi biện pháp để điều chỉnh quan hệ SX. Trước mắt chúng lợi dụng
thành tựu của CM khoa học kỹ thuật và công nghệ làm cho CNTB còn có điều
kiện nhất định để tồn tại và phát triển. Song, nó bị giới hạn bới chế độ áp bức bóc
lột và bất công. Vì vậy, theo qui luật phát triển của lịch sử thì CNTB nhất định bị
diệt vong, chủ nghĩa XH, chủ nghĩa cộng sản nhất định thắng lợi.
Cuộc CM khoa học kỹ thuật và công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngày
càng cao, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu KT thế giới, tạo ra xu thế quốc tế hóa nền
KT toàn cầu. Đối với chúng ta nó tạo ra những thời cơ và thách thức lớn về một
mặt trong đời sống XH.
Cộng đồng thế giới xuất hiện những vấn đề có tính chất toàn cầu, đó là những
mâu thuẫn đang đặt ra có liên quan trực tiếp đến toàn bộ nhân loại, ma không một
quốc gia riêng lẻ nào có thể giải quyết được. Điều đó phải có sự xích lại gần nhau
giữa các quốc gia để cùng nhau giải quyết. Những mâu thuẫn đó là: bùng nổ dân
số, bệnh dịch, nợ, y tế, ô nhiễm môi trường, phân công lao động XH, phát triển lực
lượng SX …
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, phát triển năng động với tốc độ cao nhưng
cũng tiềm ẩn những nhân tố bất ổn định. Xét trên tổng thể Khu vực Châu Á Thái
Bình Dương là khu vực tập trung một số nước có tiềm năng nhất thế giới về tài
nguyên, KT, khoa học và lao động, đây là thị trường lớn của thế giới. song, là khu
vực bị các nước lớn trách nhiệm giành quyền lực, sự không đồng nhất về chính
trị, những mâu thuẫn tôn giáo dân tộc và sắc tộc đậm nét, một số vấn đề biên giới
chưa được giải quyết…
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin và của Đảng về thời đại và thời đại hiện
nay
+ Khái niệm thời đại:

Mác đã tiếp thu tinh hoa của nhân loại cùng với trí tuệ bác học của mìn...
VẤN ĐỀ THỜI ĐẠI
Đặc điểm tình hình thế giới:
“… tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng những
yếu tố kờng” (VKĐH 8, trang 76) tác động đến nhận thức về thời đại.
Chế độ XHCN LiênĐông Âu sụp đ khiến cho chủ nghĩa XH thế giới
tạm thời lâm vào thoái trào, song điều đó không làm thay đổi tính chất của thời
đại, loài người vẫn đang trong thời đại quá độ t CNTB lên chủ nghĩa XH, những
mâu thuẫn cơ bản tn thế giới vẫn tn tại, mặt phát triển sâu sắc hơn, nội
dung và hình thức biểu hiện có nhiều nét mới.
CNTB t điều chỉnh m xuất hiện một số nhân tố hợp , chúng ta thừa nhận
rằng lực lượng SX của CNTB đạt tới trình độ phát triển cao, do vy dẫn đến mâu
thuẫn gay gắt với quan hệ SX TBCN, những mâu thuẫn ấy đã bộc lộ, buộc CNTB
phải tìm mọi biện pháp đ điều chỉnh quan hệ SX. Trước mắt chúng lợi dụng
thành tựu của CM khoa học kỹ thuật công nghệ m cho CNTB còn điều
kiện nhất định để tồn tại và phát triển. Song, nó bị giới hạn bới chế độ áp bức bóc
lột bất công. vậy, theo qui luật phát triển của lịch sử thì CNTB nhất định bị
diệt vong, chủ nghĩa XH, chủ nghĩa cộng sản nhất định thắng lợi.
Cuộc CM khoa học kỹ thuật công nghệ tiếp tục pt triển với trình độ ngày
ng cao, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu KT thế giới, tạo ra xu thế quốc tế hóa nền
KT toàn cầu. Đối với chúng tatạo ra những thờithách thức lớn về một
mặt trong đời sống XH.
Cộng đồng thế giới xuất hiện những vấn đcó tính chất toàn cầu, đó là những
mâu thuẫn đang đặt ra có liên quan trực tiếp đến toàn bộ nn loại, ma không một
quốc gia riêng lẻ nào có thể giải quyết được. Điều đó phải có sự xích lại gần nhau
giữa các quốc gia để cùng nhau giải quyết. Những mâu thuẫn đó là: bùng nổ dân
số, bệnh dịch, nợ, y tế, ô nhiễm môi trường, pn công lao động XH, phát triển lực
lượng SX …
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, phát triển năng động với tốc độ cao nhưng
cũng tiềm ẩn những nhân tố bất n định. Xét trên tổng thể Khu vực Châu Á Thái
Bình Dương là khu vực tập trung một số nước có tiềm năng nhất thế giới v tài
nguyên, KT, khoa học và lao động, đây là thị trường lớn của thế giới. song, là khu
vực bị các nước lớn trách nhiệm gnh quyền lực, sự không đồng nhất về chính
trị, những mâu thuẫn tôn giáo dân tộc và sắc tộc đậm nét, một số vấn đề biên giới
chưa được giải quyết…
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin và của Đảng về thời đại và thời đại hiện
nay
+ Khái niệm thời đại:
Phân tích về vấn đề thời đại - Trang 2
Phân tích về vấn đề thời đại - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phân tích về vấn đề thời đại 9 10 85