Ktl-icon-tai-lieu

Phân vùng cảnh báo trượt lở

Được đăng lên bởi Thị Xã Mường Lay
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO

BÁO CÁO TÓM TẮT
NHIỆM VỤ: NGHIÊN CỨU PHÂN VÙNG CẢNH BÁO TRƢỢT LỞ THỊ
XÃ MƢỜNG LAY TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH
HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN SƠN LA
VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ, GIẢM THIỂU HẬU QUẢ

Chủ trì: ThS. Đỗ Ngọc Ánh
Những ngƣời thực hiện:
ThS. Đỗ Ngọc Ánh
và nhóm chuyên gia

Hà Nội, tháng 10 năm 2014

Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước

2
1. MỞ ĐẦU
1.1. Thông tin về nhiệm vụ
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phân vùng cảnh báo trượt lở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên trong điều
kiện vận hành hồ chứa thủy điện Sơn La và đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu hậu quả
2. Cấp quản lý: Nhà nước
3. Cơ quan quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ
4. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Ngọc Ánh
Phó Viện trưởng Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo
6. Thư ký nhiệm vụ: ThS. Nghiêm Xuân Giang
7. Mục tiêu của nhiệm vụ khoa học
a) Mục tiêu khái quát: Phân vùng nguy cơ trượt lở đất, dự báo nguy cơ trượt lở đất khi hồ chứa thủy điện
Sơn La vận hành và đề xuất giải pháp ứng phó và giảm thiểu trượt lở đất, ứng dụng phục vụ phát triển
bền vững kinh tế xã hội thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và các nhân tố gây trượt lở tại thị xã Mường
Lay
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình gây tai biến trượt lở, mối quan hệ và sự
thay
đổi tác động của chúng khi hồ thủy điện Sơn La vận hành
- Phân vùng cảnh báo trượt lở tại thị xã Mường Lay
- Đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu hậu quả
7. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng
a) Cách tiếp cận:
- Tiếp cận kế thừa
- Tiếp cận phát sinh
- Tiếp cận tổng hợp
- Tiếp cận hệ thống
b) Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu tổng quan
- Phương pháp nghiên cứu khảo sát thực địa
- Phương pháp nghiên cứu địa mạo, địa chất công trình
- Phương pháp viễn thám và GIS
- Phương pháp mô hình hóa và ứng dụng mô hình
- Phương pháp nghiên cứu, đánh giá dựa trên kinh nghiệm (phương pháp chuyên gia)
c) Kỹ thuật sử dụng:
- Kỹ thuật sử dụng trong khảo sát, thu thập tài liệu: các bản đồ chuyên môn, các thiết bị GPS, đo
đạc điện tử, địa chấn, khoan đào, thí nghiệm trong phòng, thí nghiệm hiện trường…
- Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu, tính toán: Các cơ sở lý thuyết truyền thống, GIS, mô hình
toán và các phần mềm chuyên dụng.
1.2. Các sản phẩm chính của Nhiệm vụ
a) Các sản phẩm dạng II
Stt
(1)
1

2

3

4
5
6

Tên sản phẩm
(2)
Bộ Bản đồ hiện trạng trượt lở thị xã Mường
Lay, tỉnh Đi...
VIN THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƢỢNG TÁI TO
BÁO CÁO TÓM TẮT
NHIM V: NGHIÊN CU PHÂN VÙNG CNH BÁO TRƢỢT L TH
XÃ MƢỜNG LAY TNH ĐIN BIÊN TRONG ĐIU KIN VN HÀNH
H CHA THY ĐIN SƠN LA
ĐỀ XUT GII PHÁP NG PHÓ, GIM THIU HU QU
Chủ trì: ThS. Đỗ Ngọc Ánh
Những ngƣời thực hiện:
ThS. Đỗ Ngọc Ánh
và nhóm chuyên gia
Hà Nội, tháng 10 năm 2014
Phân vùng cảnh báo trượt lở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân vùng cảnh báo trượt lở - Người đăng: Thị Xã Mường Lay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Phân vùng cảnh báo trượt lở 9 10 381