Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật cộng đồng ASEAN

Được đăng lên bởi linhfcb-hlu-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Thông qua những văn bản pháp lý sau để chứng minh nhận định: “Hợp tác
quốc phòng - an ninh đã được ASEAN tiến hành ngay từ ngày đầu thành lập. Hiện
lĩnh vực hợp tác này đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Cộng đồng
chính trị - an ninh ASEAN nói riêng và cộng đồng ASEAN nói chung”.
- Tuyên bố Băng – kok 1967 (Bình luận nguyên nhân tại sao lấy điều kiện
chính trị là quan trọng nhất để thành lập ASEAN => vai trò cần hợp tác quốc
phòng)
- Tuyên bố ZOPFAN 1971 => Năm 1971: Trước sự xoay chuyển nhanh chóng cục
diện khu vực và thế giới, đặc biệt trong quan hệ giữa các nước lớn, ASEAN ra Tuyên bố về
Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN), nhấn mạnh quyết tâm giữ khu vực trung lập,
không liên kết, qua đó giữ vững hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, hạn chế can thiệp của
lực lượng bên ngoài vào công việc nội bộ của khu vực. (Hoàn cảnh ra đời, bình luận hoàn
cảnh, lý do tại sao lại đề ra tuyên bố này, có hợp lý không, so với văn bản trước như thế nào)

- Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á 1976 (TAC) (Có sự đổi mới
về tư duy an ninh: mở rộng, hợp tác.

Năm 1976: Sau khi Việt Nam thống nhất và các

nước Đông Dương khác giành độc lập, Hiệp hội đã ra Tuyên bố về sự hòa hợp ASEAN (hay
còn gọi là Tuyên bố Bali I) thể hiện quyết tâm hợp tác khu vực, đồng thời gửi đi tín hiệu thân
thiện, hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực thông qua Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác
Đông Nam Á (TAC), kêu gọi các quốc gia trong khu vực cùng hợp tác vì hòa bình, an ninh
chung của khu vực, giải quyết xung đột, tranh chấp bằng đàm phán hòa bình.

- Hiệp ước SEANWFZ 1995:

Năm 1995: ASEAN có hai bước tiến quan trọng: (1)

kết nạp Việt Nam (ngày 28/7/1995), bắt đầu tiến trình mở rộng ASEAN; (2) ký kết Hiệp ước về
khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), hưởng ứng phong trào giải trừ quân
bị đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới sau Chiến tranh lạnh và hiện thực hóa Tuyên bố
ZOPFAN. =>

- Tuyên bố Bali II 2003 => Năm 2003: ASEAN tiến một bước nữa trong tăng cường
liên kết khu vực khi cho ra đời Tuyên bố về sự hòa hợp ASEAN II (Tuyên bố Bali II), xác định
mục tiêu thành lập một Cộng đồng ASEAN gồm ba trụ cột: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng
đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội. (trụ cột an ninh, quốc phòng: ban đầu có sự lien
kết)

- Hiến chương ASEAN 2008 => Bước phát triển

Hợp tác quốc phòng - an ninh (là gì) đã được ASEAN tiến hành ngay từ ngày đầu
thành lập. Hiện lĩnh vực hợp tác này đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây
dựng Cộng đồng ...
Thông qua những văn bản pháp sau để chứng minh nhận định: Hợp tác
quốc phòng - an ninh đã được ASEAN tiến hành ngay từ ngày đầu thành lập. Hiện
lĩnh vực hợp tác này đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Cộng đồng
chính trị - an ninh ASEAN nói riêng và cộng đồng ASEAN nói chung”.
- Tuyên bố Băng kok 1967 (Bình luận nguyên nhân tại sao lấy điều kiện
chính trị quan trọng nhất để thành lập ASEAN => vai trò cần hợp tác quốc
phòng)
- Tuyên bố ZOPFAN 1971 => m 1971: Trước sự xoay chuyển nhanh chóng cục
diện khu vực thế giới, đặc biệt trong quan hệ giữa các nước lớn, ASEAN ra Tuyên bố về
Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN), nhấn mạnh quyết tâm giữ khu vực trung lập,
không liên kết, qua đó giữ vững hòa bình, ổn định an ninh khu vực, hạn chế can thiệp của
lực lượng bên ngoài vào công việc nội bộ của khu vực. (Hoàn cảnh ra đời, bình luận hoàn
cảnh, lý do tại sao lại đề ra tuyên bố này, có hợp lý không, so với văn bản trước như thế nào)
- Hiệp ước thân thiện hợp tác Đông Nam Á 1976 (TAC) (Có sự đổi mới
về duy an ninh: mở rộng, hợp tác. Năm 1976: Sau khi Việt Nam thống nhất các
nước Đông Dương khác giành độc lập, Hiệp hội đã ra Tuyên bố về sự hòa hợp ASEAN (hay
còn gọi Tuyên bố Bali I) thể hiện quyết tâm hợp tác khu vực, đng thời gửi đi tín hiệu thân
thiện, hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực thông qua Hiệp ước Thân thiện Hợp tác
Đông Nam Á (TAC), kêu gọi các quốc gia trong khu vực cùng hợp tác hòa bình, an ninh
chung của khu vực, giải quyết xung đột, tranh chấp bằng đàm phán hòa bình.
- Hiệp ước SEANWFZ 1995: Năm 1995: ASEAN hai bước tiến quan trọng: (1)
kết nạp Việt Nam (ngày 28/7/1995), bắt đầu tiến trình mở rộng ASEAN; (2) kết Hiệp ước về
khu vực Đông Nam Á không khí hạt nhân (SEANWFZ), hưởng ứng phong trào giải trừ quân
bị đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới sau Chiến tranh lạnh hiện thực hóa Tuyên bố
ZOPFAN. =>
- Tuyên bố Bali II 2003 => Năm 2003: ASEAN tiến một bước nữa trong tăng cường
liên kết khu vực khi cho ra đời Tuyên bố về sự a hợp ASEAN II (Tuyên bố Bali II), xác định
mục tiêu thành lập một Cộng đồng ASEAN gồm ba trụ cột: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng
đồng Kinh tế Cộng đồng Văn hóa - hội. (trụ cột an ninh, quốc phòng: ban đầu sự lien
kết)
- Hiến chương ASEAN 2008 => Bước phát triển
Pháp luật cộng đồng ASEAN - Trang 2
Pháp luật cộng đồng ASEAN - Người đăng: linhfcb-hlu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Pháp luật cộng đồng ASEAN 9 10 679