Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi vanphat13dt
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4
HÀNH VI PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
I. Hành vi pháp luật
1.1. Khái niệm hành vi pháp luật
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung hay còn gọi là các quy tắc hành vi, là tiêu
chuẩn của hành vi con người. Pháp luật được ban hành là để điều chỉnh các quan hệ xã hội, cụ
thể hơn là điều chỉnh hành vi của con người.
Hành vi là những phản ứng, cách ứng xử được biểu hiện ra bên ngoài của con người trong
những hoàn cảnh, điều kiện nhất định. Mỗi hành vi đều được hình thành trên cơ sở nhận thức và
kiểm soát của chủ thể, nghĩa là chủ thể ý thức được và chủ động thực hiện nó. Những hoạt động
của con người trong trạng thái vô thức không thể coi là hành vi. Hành vi phải được biểu đạt ra
bên ngoài bằng những phương thức khác nhau (hành động hoặc không hành động), nghĩa là nó
phải thể hiện trong thế giới khách quan thông qua những thao tác hành động hoặc không hành
động của chủ thể và các chủ thể khác có thể nhận biết được điều đó.
Tùy theo tính chất, đặc điểm và những lĩnh vực thể hiện của hành vi con người mà xã hội
đặt ra những tiêu chuẩn, những công cụ điều chỉnh chúng khác nhau. Những hành vi nào của con
người được pháp luật quy định, điều chỉnh thì được xem là hành vi pháp luật.
Hành vi pháp luật luôn gắn liền với các quy định của pháp luật. Những hành vi không được
pháp luật quy định, điều chỉnh thì không phải là hành vi pháp luật (hành vi liên quan đến đạo
đức, tình cảm…).
Chủ thể hành vi pháp luật phải là những người có khả năng nhận thức, xác lập, kiểm soát
được hoạt động của bản thân. Khả năng này do pháp luật quy định phụ thuộc vào độ tuổi và năng
lực lý trí của chủ thể . Những người không có khả năng nhận thức hay điều khiển được hoạt
động của bản thân thì không được coi là chủ thể hành vi pháp luật.
Hành vi pháp luật có thể thực hiện bằng hành động như thông qua cử chỉ, lời nói…hoặc
không hành động nhưng phải được biểu hiện ra bên ngoài, nghĩa là có thể nhìn thấy, nghe thấy,
nhận thức được hành động hay không hành động đó.
1.2. Phân loại hành vi pháp luật
Hành vi pháp luật rất đa dạng nên có thể phân chia chúng theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau.
- Căn cứ vào sự phù hợp của hành vi với quy định của pháp luật có thể chia hành vi pháp
luật thành hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp.
Hành vi hợp pháp là những hành vi được thực hiện phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của pháp
luật. Hành vi hợp pháp thường là những hành vi có lợi cho xã hội, nhà nước, cá nhân trong xã
hội phải thực hiện.
Hành vi không hợp p...
CHƯƠNG 4
HÀNH VI PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
I. Hành vi pháp luật
1.1. Khái niệm hành vi pháp luật
Pháp luật hệ thống các quy tắc xử s chung hay còn gọi các quy tắc hành vi, tiêu
chuẩn của hành vi con người. Pháp luật được ban hành để điều chỉnh các quan hệ hội, cụ
thể hơn là điều chỉnh hành vi của con người.
Hành vi là những phản ứng, cách ứng xử được biu hin ra bên ngoài của con người trong
những hoàn cảnh, điều kiện nhất định. Mỗi hành vi đều đượcnh thành trên cơ sở nhận thức và
kiểm soát của chủ th, nghĩa là chủ thể ý thức được và chủ động thực hiện nó. Những hoạt động
của con người trong trạng thái thức không thể coi là hành vi. nh vi phải được biểu đạt ra
bên ngoài bằng những phương thức khác nhau (hành động hoặc không hành động), nghĩa
phải thể hiện trong thế giới khách quan thông qua những thao tác hành động hoặc không hành
động của chủ thể và các chủ thể khác có thể nhận biết được điều đó.
Tùy theo tính chất, đặc điểm những lĩnh vực thể hiện của hành vi con người hội
đặt ra những tiêu chuẩn, những công cụ điều chỉnh chúng khác nhau. Những hành vi nào của con
người được pháp luật quy định, điều chỉnh thì được xem là hành vi pháp luật.
Hành vi pháp luật luôn gắn liền với các quy định của pháp luật. Những hành vi không được
pháp luật quy định, điều chỉnh thì không phải hành vi pháp luật (hành vi liên quan đến đạo
đức, tình cảm…).
Chủ thhành vi pháp luật phải những người khả năng nhận thức, xác lập, kiểm soát
được hoạt động của bản thân. Khả năng này do pháp luật quy định phụ thuộc vào độ tuổi và năng
lực trí của chủ thể . Những người không khả năng nhận thức hay điều khin được hoạt
động của bản thân thì không được coi là chủ thể hành vi pháp luật.
Hành vi pháp luật thể thực hin bằng hành động như thông qua cử chỉ, lời nói…hoặc
không hành động nhưng phải được biểu hiện ra n ngoài, nghĩa thể nhìn thấy, nghe thấy,
nhận thức được hành động hay không hành động đó.
1.2. Phân loại hành vi pháp luật
Hành vi pháp luật rất đa dạng nên có thể phân chia chúng theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau.
- Căn cứ vào sự phù hợp của hành vi với quy định của pháp luật thể chia hành vi pháp
luật thành hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp.
Hành vi hợp pháp những hành vi được thực hiện phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của pháp
luật. Hành vi hợp pháp thường những hành vi lợi cho hội, nhà nước, cá nhân trong
hội phải thực hiện.
Hành vi không hợp pháp (trái pháp luật) là hành vi được thực hiện trái với những quy định
của pháp luật như không làm những vic pháp luật yêu cầu, làm những việc pháp luật
cấm…
Hành vi không hợp pháp còn thể được phân chia thành hành vi vi phạm pháp luật
những hành vi trái pháp luật nhưng không bị coi là vi phạm pháp luật gồm có:
+ Hành vi trái pháp luật do các chủ thể không có khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành
vi.
Pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật đại cương - Người đăng: vanphat13dt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Pháp luật đại cương 9 10 28