Ktl-icon-tai-lieu

pháp luật hành chính

Được đăng lên bởi Dương Nhi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo
Chủ đề:

LUẬT HÀNH
CHÍNH

I.
II.

KHÁI NIỆM LUẬT HÀNH CHÍNH
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

III. CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.
IV. QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.
V. TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH, VI PHẠM HÀNH CHÍNH, XỬ LÍ VI PHẠM
HÀNH CHÍNH

I. KHÁI NIỆM LUẬT HÀNH CHÍNH
1. Luật Hành chính là gì?
1.1. Các khái niệm

Luật Hành chính

Là một
ngành luật
độc lập

Điều chỉnh
những
QHXH

Chấp hành
và điều hành

Cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan trong

Hoạt động

bộ máy nhà

thường xuyên,

nước

liên tục

Có vị trí ổn

Cầu nối trực

định

tiếp

Phân loại quan hành chính

Căn cứ theo
Căn cứ vào quy
định của pháp
luật

Căn cứ theo địa
giới hoạt động

Căn cứ theo

nguyên tắc tổ

thẩm quyền

chức và giải
quyết công việc

1.2

Nguyên tắc quản lý hành chính Nhà nước

Các nguyên tắc chính trị - xã

Các nguyên tắc tổ chức - kỹ

hội

thuật

Các nguyên tắc chính trị - xãhội
Đảng lãnh đạo

Nhândân lao động

Tậptrung dân chủ

Bìnhđẳng giữa các dân tộc

Phápchế xã hội chủ nghĩa

Các nguyên tắc tổ chức - kỹ thuật

Quảnlý theo ngành kết hợp với quản lý theo địa phương

Quảnlý theo ngành kết hợp với quản lý theo chức năng

1.3

Luật Hành chính quy định những vấn đề gì?

Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn

Quy định về cơ chế giải quyết các tranh
chấp

Xác định những nguyên tắc cơ bản

Quy định quy chế công vụ

Xác định cơ chế quản lý hành chính trên mọi lĩnh

Quy định các hành vi vi phạm hành chính

vực

Cơquan hành chính nhà nước cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới

Cơquan hành chính nhà nước với công dân Việt Nam, người nước

theo hệ thống dọc
ngoài
2. Đối
tượng điều chỉnh của Luật Hành
chính

Cơquanhành chính ngang cấp, ngang quyền, thực hiện các mối quan hệ
phối hợp, phục vụ lẫn nhau

Cơquan hành chính Nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấptrênvới
cấp dưới

Cơquan hành chính nhà nước ở địa phương với những cơquantrực
thuộc trung ương

Cơquan hành chính nhà nước với đơn vị kinh tế

Cơquan hành chính nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc

Cơquan hành chính nhà nước với các tổ chức và các hội đoàn thể

Các quan hệ quản lý hànhchínhdocơ quan nhà nước khác thực hiện

Những quan hệ quản lý do cơ quan nhà nước, tổ chức cánhân

Cácquan hệ hành chính khác theo quy định của pháp luật

3. Phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

Phương pháp định nghĩa bắtbuộc

Phương pháp mệnh lệnh quyền uy

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN
LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. Hình thức quản lý h...
Báo cáo
LUẬT HÀNH
CHÍNH
Chủ đề:
pháp luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pháp luật hành chính - Người đăng: Dương Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
pháp luật hành chính 9 10 327