Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật quốc hội

Được đăng lên bởi leehana
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐ C HÔỊ

QUỐ C HÔỊ
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM- ĐHĐN
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
LỚP: 12SGC
NHÓM 1

QUỐ C HÔỊ
1.Khái quát sự ra đời:
• Tiền thân :Quốc dân
đại hội(16-17/8/1945)
• 8/9/1945 chủ tịch Hồ
Chí Minh kí Sắc lệnh
Tổng tuyển cử bầu
Quốc hội khóa I

QUỐ C
HÔI
̣
QUỐC HỘI
KHÓA I(1946-1960)
KHÓA II(1960-1964)
KHÓA III(1964-1971)
KHOÁ IV (1971-1975)
KHOÁ V (1975-1976)
KHOÁ VI (1976-1981)

KHOÁ XII (2007- 2012)
KHOÁ XI (2002- 2007)
KHOÁ X (1997-2002)
KHOÁ IX (1992-1997)
KHÁO VIII (1987-1992)
KHOÁ VII(1981-1987)

Nhiệm kì: mỗi khóa Quốc hội là 5 năm( điều 85 Hiến pháp 1992), nhưng
nhiệm kì của mỗi khoá Quốc hội cũng có thể kéo dài hoặc rút ngắn nếu được
sự tán thành của ít nhất 2/3 số đại biểu quốc hội

QUỐ C HÔỊ
Địa vị pháp lí
Là cơ quan đaị biêu
̉ cao nhất cua
̉ nhân dân
Là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất cua
̉ nước CHXHCN Viêṭ
Nam
Là cơ quan duy nhất có quyền lâp
̣ hiến và lâp
̣ pháp
Là cơ quan quyết đinh
̣ những chính sách cơ ban
̉ về đối nôị và đối
ngoaị
Cơ quan duy nhất do nhân dân cả nước trực tiếp bầu ra.
Ban
̉ chất cua
̉ nhà nước ta là Nhà nước cua
̉ dân, do dân và vì dânNhà nước kiêu
̉ mới.

QUỐ C HÔỊ
3. Chứ c năng, nhiêm
̣
vụ

Quyền
lập
hiến,
lập
pháp:

Quốc hội mới có quyền làm hiến pháp và sửa
đổi Hiến pháp
Quốc hội mới có quyền làm luật và sửa đổi
luật
Quốc hội mới quyết định chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh

QUỐ C HÔỊ
Quyết
định
các
vấn
đề
quan
trọng
của
đất
nước

các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của
đất nước

các vấn đề quốc kế dân sinh tác động tới đời
sống của nhân dân cả nước

những vấn đề đối nội , đối ngoại và an ninh,
quốc phòng

QUỐ C HÔỊ
Xây
dựng,
củng cố
và phát
triển bộ
máy
Nhà
nước
XHCN

Bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương đều
do quốc hội xem xét và lựa chọn
Quốc hội trực tiếp hoặc gián tiếp thành lập các cơ
quan Nhà nước bằng cách bầu hay phê chuẩn người
đứng đầu các cơ quan Nhà nước TW
Quốc hội quyết định , thành lập, bãi bỏ các Bộ , và các
cơ quan ngang Bộ…

QUỐ C HÔỊ
Giám sát
tối
cao
toàn
bộ
hoạt động
của
Nhà nước,
giám sát
việc tuân
theo
Hiến pháp
và pháp
luật

Nhằm làm cho những qui định của hiến pháp, pháp
luật được thi hành triệt để, thống nhất.
Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm
đảm bảo cho các cơ quan này hoàn thành nhiệ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật quốc hội - Người đăng: leehana
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Pháp luật quốc hội 9 10 573