Ktl-icon-tai-lieu

Phật giáo Trung Quốc

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC
Hoang Phong chuyển ngữ

Trong lá thư tháng 9 năm 2013 () của Viện
Nghiên Cứu Phật Học Pháp gửi cho các thành viên có giới thiệu một bài báo nói về Phật
Giáo Trung Quốc đã đăng trên trang web Fait-religieux.com (). Xin chuyển ngữ dưới đây.

Một sự đổi mới thật ngoạn mục thế nhưng cần phải hiểu với sự thận trọng
Năm 1980 số nhà sư sót lại trên lãnh thổ Trung Quốc vào khoảng vài nghìn người.
Năm 1994 tông phái Đại Thừa của Phật Giáo Hán gồm có khoảng 40 000 sư sãi và
những người mới tu; năm 1997 con số này là 70 000 người, và vào giữa các năm 20062007 là 100 000 người. Nói chung tỷ số gia tăng là 8% mỗi năm trong khoảng thời gian
từ 1994 đến 2006.
Sự đổi mới đó có vẻ thật ngoạn mục, thế nhưng phải cần thận trọng: trước năm
1949 và trước khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CCP) nắm chính quyền, Phật Giáo Hán
gồm ít nhất là 500 000 nhà sư. Nói cách khác là trong sáu mươi năm con số các nhà sư
tụt xuống còn 1/5, trong khi đó thì dân số tăng lên gần gấp đôi.
Năm 1980 còn lại khoảng một trăm ngôi chùa Phật Giáo trên lãnh thổ Trung
Quốc, con số này tăng lên 5 000 vào năm 1994; 8 000 vào năm 1997, 15 000 vào năm
2006, và ngày nay vẫn tiếp tục gia tăng. Có nhiều Ngôi nhà Phật (nguyên văn là Maisons
de Bouddha, đại khái có nghĩa là chùa chiền không chính thức) và các Ngôi Nhà dùng
làm nơi tụng niệm (nguyên văn là Maisons pour la citation des soutra, có thể đây là các
Tịnh xá?) mang ít nhiều tính cách tư nhân và không được đưa vào con số thống kê chính
thức về chùa chiền.
Trước năm 1949 có 40 000 ngôi chùa.

Phật Giáo Hán là tôn giáo được nhà nước ưu đãi
Ký giả phỏng vấn: Patricia Zhou (Patricia Châu)

 * 

2

Zhe Ji (Kiết Tường)
Zhe Ji là một vị giảng sư (maître de conférence / lecturer) của Viện Quốc Gia về Ngôn
Ngữ và Văn Minh Đông Phương INALCO (Institut nationnal des langues et civilisations
orientales / một cơ quan nghiên cứu và giảng dạy về các ngôn ngữ và văn minh Đông
Phương, được thành lập từ thế kỷ XVII dưới triều đại của vua Louis XIV, cơ quan này
trực thuộc Bộ Giáo Dục Đại Học và Khảo Cứu, trụ sở đặt tại Paris, quận XIII) chuyên
ngành về xã hội học và lịch sử tôn giáo Trung Quốc. Từ năm 2010 Zhe Ji được giao
trọng trách hướng dẫn một chương trình mang tầm vóc quốc tế nhằm nghiên cứu về
"Phật Giáo sau thời kỳ Mao", với sự tài trợ của thành phố Paris trong khuôn khổ một
chương trình lớn hơn mang tê...
1
www.phatgiaodaichung.com * www.phatgiaodaichung.net
PHT GIÁO TRUNG QUC
Hoang Phong chuyn ng
Trong thư tháng 9 năm 2013 (http://www.bouddhismes.net/node/1659) ca Viện
Nghiên Cứu Phật Học Pháp gửi cho các thành viên có giới thiệu một bài báo nói về Phật
Giáo Trung Quc đã đăng trên trang web Fait-religieux.com (http://www.fait-
religieux.com/monde/asie_pacifique/2013/06/16). Xin chuyển ngữ dưới đây.
Mt sự đổi mi tht ngon mc thế nhưng cn phi hiu vi s thn trng
m 1980 s nhà sót li trên lãnh th Trung Quc vào khong vài nghìn ngưi.
m 1994 tông phái Đại Tha ca Pht Giáo Hán gm khoảng 40 000 sãi và
những người mi tu; năm 1997 con số này 70 000 người, vào gia các năm 2006-
2007 100 000 người. Nói chung t sgia ng 8% mỗi năm trong khoảng thi gian
t 1994 đến 2006.
Sđổi mới đó vẻ tht ngon mc, thế nhưng phải cn thn trọng: trước năm
1949trước khi Đảng Cng Sn Trung Quc (CCP) nm chính quyn, Pht Giáo n
gm ít nht 500 000 nhà sư. Nói cách khác trong sáu mươi m con số các nhà
tt xung còn 1/5, trong khi đó thì dân số tăng lên gần gp đôi.
Năm 1980 n li khong mt trăm ngôi chùa Pht Giáo trên lãnh th Trung
Quc, con s này tăng n 5 000 vào năm 1994; 8 000 vào năm 1997, 15 000 o m
2006, và ngày nay vn tiếp tc gia tăng. Có nhiu Ngôi nhà Pht (nguyên văn là Maisons
de Bouddha, đại khái có nghĩa chùa chin không chính thc) và các Ngôi Ndùng
m nơi tng nim (nguyên văn Maisons pour la citation des soutra, có thể đây là các
Tnh xá?) mang ít nhiều tính cách tư nhân không được đưa vào con s thng kê chính
thc v chùa chin.
Trước năm 1949 có 40 000 ngôi chùa.
Pht Giáo Hán là tôn giáo được nhà nước ưu đãi
Ký gi phng vn: Patricia Zhou (Patricia Châu)
Phật giáo Trung Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phật giáo Trung Quốc - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phật giáo Trung Quốc 9 10 530