Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI GẮN VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA

Được đăng lên bởi Cậu Chủ Nhỏ
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Như chúng ta đã biết Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa là con đường tất tốt
nhất để giúp một đất nước phát triển nền kinh tế, thoát khỏi đói nghèo lạc hậu.
Từ đó làm nền tảng, cơ sở để tiến tới xây dựng bộ máy chính trị vững mạnh.
Đặc biệt với nước ta hiện nay nền kinh tế còn thua kém nhiều nước trên
thế giới và một số nước trong khu vực, trong đó kinh tế thì phát triển chưa mạnh
công nghiệp còn yếu, nông nghiệp lạc hậu thì sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện
đại hóa là con đường, biện pháp tối ưu nhất để thực hiện được mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nước ta đang trong quá
trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, tuy đạt được nhiều thành tựu to lớn song
vẫn còn rất nhiều điều bất cập, hạn chế và khiếm khuyết. Trong quá trình Công
nghiệp hóa – Hiện đại hóa yếu tố không thể không nhắc tới đó là: “Nguồn lực
con người”. Nó không chỉ là yếu tố quan trọng hàng đầu mà nó còn quyết định
tới sự thành công hay thất bại của quá trình này. Để đạt được hiệu quả cũng như
sự phát triển của quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa thì cần phải có nhiều
những chính sách phát triển, nâng cao chất lượng nguồn lực con người, phân bố
và sử dụng một cách hợp lí. Chính vì vậy việc phát huy nguồn lực con gắn với
quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa là không thể tách rời, và nó cần được
có những quan tâm đúng mức. Vì thế nhóm chúng tôi đã chọn đề tài này.
Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát huy nguồn lực con người.
Phân tích, đánh giá vai trò của nguồn lực con người với Công nghiệp hóa
– Hiện đại hóa.
Thực trạng của việc sử dụng nguồn lực con người ở nước ta hiện nay và
đề xuất các giải pháp phát triển nguồn lực con người.

1

NỘI DUNG
Chương 1. Một số vấn đề lý luận về nguồn lực con người và Công nghiệp
hóa – Hiện đại hóa.
1.1. Nguồn lực con người.
1.1.1. Khái niệm nguồn lực con người.
“Nguồn lực con người là tổng thể các yếu tố thuộc về thể chất, tinh thần,
đạo đức, phẩm chất.Trình độ tri thức, vị thế xã hội… tạo nên nặng lực của con
người, của cộng đồng người, có thể sử dụng, phát huy trong quá trìh phát triển
Kinh tế - Xã hội của đất nước và trong những hoạt động xã hội.”[4]
1.1.2 vai trò và tính tất yếu của nguồn lực con người.
Vai trò:
Nguồn nhân lực quyết định quá trình tăng trưởng và phát triển Kinh tế Xã hội. Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa; là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt
động sản xuất, kinh doanh, xã hội, từ sử dụng lao độ...
LỜI MỞ ĐẦU
Như chúng ta đã biết Công nghiệp hóa – Hiện đại hóacon đường tất tốt
nhất để giúp một đất nước phát triển nền kinh tế, thoát khỏi đói nghèo lạc hậu.
Từ đó làm nền tảng, cơ sở để tiến tới xây dựng bộ máy chính trị vững mạnh.
Đặc biệt với nước ta hiện nay nền kinh tế còn thua kém nhiều nước trên
thế giớimột số nước trong khu vực, trong đó kinh tế thì phát triển chưa mạnh
công nghiệp còn yếu, nông nghiệp lạc hậu thì sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện
đại hóa con đường, biện pháp tối ưu nhất đ thực hiện được mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nước ta đang trong quá
trình Công nghiệp hóa Hiện đại hóa, tuy đạt được nhiều thành tựu to lớn song
vẫn còn rất nhiều điều bất cập, hạn chế khiếm khuyết. Trong quá trình Công
nghiệp hóa Hiện đại hóa yếu tố không thể không nhắc tới đó là: “Nguồn lực
con người”. không ch yếu tố quan trọng hàng đầu còn quyết định
tới sự thành công hay thất bại của quá trình này. Để đạt được hiệu quả cũng như
sự phát triển của quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa thì cần phải có nhiều
những chính sách phát triển, nâng cao chất lượng nguồn lực con người, phân bố
sử dụng một cách hợp lí. Chính vậy việc phát huy nguồn lực con gắn với
quá trình Công nghiệp hóa Hiện đại hóa không thể tách rời, cần được
có những quan tâm đúng mức. Vì thế nhóm chúng tôi đã chọn đề tài này.
Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát huy nguồn lực con người.
Phân tích, đánh giá vai trò của nguồn lực con người với Công nghiệp hóa
– Hiện đại hóa.
Thực trạng của việc sử dụng nguồn lực con người nước ta hiện nay
đề xuất các giải pháp phát triển nguồn lực con người.
1
PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI GẮN VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI GẮN VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA - Người đăng: Cậu Chủ Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI GẮN VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA 9 10 402