Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển Bền vững các Vùng Đá vôi ở Việt Nam

Được đăng lên bởi sangtt04
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3294 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và
Văn hóa của Liên Hợp quốc
(UNESCO)
Văn phòng UNESCO Hà Nội

Ủy ban Quốc gia UNESCO
của Việt nam

Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản
(RIGMR)

Phát triển Bền vững các Vùng
Đá vôi ở Việt Nam

Hà nội, Tháng 10 - 2005

Lời giới thiệu
Các hoạt động hướng tới phát triển bền vững và bảo tồn các vùng đá vôi ở Việt Nam
cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới hiện còn gặp nhiều khó khăn do những mâu
thuẫn về lợi ích đến từ nhiều phía. Những vùng này thường có phong cảnh đẹp, hữu
tình, truyền thống văn hoá dân tộc giầu bản sắc, tài nguyên phong phú, hệ sinh thái,
môi trường cũng như các đặc điểm địa chất-địa mạo đa dạng v.v. Nhưng công cuộc
phát triển kinh tế-xã hội ở đó chủ yếu mới chỉ chú trọng đến tăng trưởng kinh tế mà
chưa chú ý đúng mức đến bảo vệ môi trường, bảo tồn các di sản văn hoá, tự nhiên v.v.
Kết quả một số dự án nghiên cứu liên ngành ở một số vùng đá vôi Việt Nam cho thấy
để phát triển bền vững, cần hiểu biết đầy đủ không chỉ các điều kiện tự nhiên mà còn
cả các vấn đề về tổ chức xã hội, truyền thống văn hoá, tập quán kinh tế, hệ thống giáo
dục cộng đồng v.v. Cần giải quyết một cách tổng thể các mâu thuẫn giữa tăng trưởng
kinh tế và bảo tồn với sự tham gia của các ngành khoa học cả tự nhiên lẫn xã hội.
Chính vì vậy mà Hội nghị Quốc tế Liên ngành về Phát triển và Bảo tồn các vùng đá
vôi đã được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội từ 13 đến 18 tháng 9 năm 2004. Hơn 150
đại biểu từ các tỉnh có đá vôi của Việt Nam và hơn 100 đại biểu quốc tế từ 42 nước đã
tham gia Hội nghị, chia xẻ kinh nghiệm về phát triển và bảo tồn các vùng đá vôi.
Quyển sách nhỏ này là một cố gắng tổng hợp những nét chính yếu về phát triển và bảo
tồn các vùng đá vôi, được tham khảo từ hơn 120 báo cáo tại Hội nghị và một số văn
liệu đã công bố khác, hướng tới đối tượng phổ thông, đặc biệt là các cộng đồng ở các
vùng đá vôi. Hy vọng rằng quyển sách phần nào cũng có ích cho các nhà quản lý quan
tâm đến bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đá vôi.
Ban biên tập xin bày tỏ lòng biết ơn các nhà khoa học và quản lý có tài liệu được tham
khảo trong quyển sách này, đồng thời cũng lấy làm tiếc là đã không thể trình bày việc
tham khảo theo thông lệ do khuôn khổ quyển sách có hạn. Ban biên tập xin chân thành
cảm ơn các cơ quan hữu quan, chính quyền các cấp và các cá nhân đã tạo điều kiện
thuận lợi để hoàn thành quyển sách. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn:
-

Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, đơn vị tài trợ, các chuyên viên Văn phòng
UNESCO tại Hà Nội và ông Chu Shiu-Kee,...
T chc Giáo dc, Khoa hc và
Văn hóa ca Liên Hp quc
(UNESCO)
Văn phòng UNESCO Hà Ni
y ban Quc gia UNESCO
ca Vit nam
Vin Nghiên cu Địa cht và Khoáng sn
(RIGMR)
Phát trin Bn vng các Vùng
Đá vôi Vit Nam
Hà ni, Tháng 10 - 2005
Phát triển Bền vững các Vùng Đá vôi ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển Bền vững các Vùng Đá vôi ở Việt Nam - Người đăng: sangtt04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Phát triển Bền vững các Vùng Đá vôi ở Việt Nam 9 10 586