Ktl-icon-tai-lieu

phát triển cộng đồng

Được đăng lên bởi Minh Châu
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 4389 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TRƯƠNG VĂN TUYỂN

GIÁO TRÌNH

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
LÝ LUẬN VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Nhà xuất bản Nông nghiệp
Hà Nội - 2007

1

LỜI GIỚI THIỆU
Quan tâm lớn hiện nay đối với công cuộc phát triển là tìm kiếm những
chiến lược phát triển "lấy con người làm trung tâm". Phương thức này nhấn
mạnh sự tham gia với vai trò ngày càng cao của người dân vào tất cả các
giai đoạn của tiến trình phát triển. Đó là sự phát triển dựa vào sáng kiến từ
người dân và sự tự lực của họ. Nhận thức mới về phát triển mới đã định
hướng lại phương pháp phát triển: từ cung cấp phúc lợi xã hội cho người
dân, coi họ như là những người hưởng lợi thụ động, sang phát triển cộng
đồng nhằm giúp họ nâng cao năng lực để tự giải quyết vấn đề của mình.
Phát triển cộng đồng lấy con người và cộng đồng làm trung tâm là tăng tính
tự quyết và phát huy tiềm năng của họ. Nó dựa trên triết lý rằng người dân
có thể tự định hướng và điều khiển sự phát triển của chính họ khi họ nhận
thức được giá trị và sức mạnh của chính mình. Sự tham gia tích cực và chủ
động của cộng đồng vào hoạt động phát triển không chỉ là phương tiện và
mà còn là mục tiêu của phát triển.
Hoạt động phát triển cộng đồng mang tính chất đa dạng và liên ngành.
Tùy thuộc vào mục tiêu cụ thể và bối cảnh thực hiện chương trình, các vấn
đề chuyên ngành trọng tâm có thể được nhấn mạnh. Chương trình phát triển
cộng đồng có thể bắt đầu với việc mở rộng sản xuất tăng thu nhập, chăm sóc
sức khỏe, cải thiện dinh dưỡng, cung cấp nước sạch, thực hành vệ sinh môi
trường, phát triển năng lực, hỗ trợ tín dụng, xóa mù chữ, phát triển cơ sở hạ
tầng v.v... Tuy nhiên mục tiêu bao trùm của phát triển cộng đồng là tạo lập
chuyển biến xã hội tích cực trong cộng đồng làm cơ sở cho tăng trưởng bền
vững kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân và đóng góp vào công
cuộc phát triển chung của quốc gia.
ở Việt Nam, khái niệm phát triển cộng đồng đã được áp dụng từ lâu
nhưng mới được đưa vào chương trình giáo dục trong những năm gần đây
nên chưa có tính hệ thống. Tài liệu này được biên soạn từ các tư liệu khác
nhau đáp ứng cho nhu cầu đào tạo cao học và sinh viên đại học chuyên
2

ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan trong
các trường đại học. Việc biên soạn tài liệu đã nhận được sự hỗ trợ to lớn
của Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn - Trường Đại học Nông
Lâm Huế - và Dự án Phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam (VS-RDE01) thuộc Chương trình Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam - Thụy Đ...
1
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TRƯƠNG VĂN TUYỂN
GIÁO TRÌNH
PHÁT TRIN CỘNG ĐNG
LÝ LUN VÀ ỨNG DNG TRONG PHÁT TRIN NÔNG THÔN
Nhà xuất bản Nông nghiệp
Ni - 2007
phát triển cộng đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phát triển cộng đồng - Người đăng: Minh Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
phát triển cộng đồng 9 10 507