Ktl-icon-tai-lieu

Phong cách nhà báo Lê Thị Liên Hoan

Được đăng lên bởi phankimthao-88-gmail-com
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................
1. Lý do chọn đề tài......................................................................................
2. Lịch sử nghiên cứu...................................................................................
3. Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu.............................................................
4. Phương pháp nghiên cứu........................................................................
5. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................
6. Kết cấu của khóa luận.............................................................................
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHONG CÁCH
BÁO CHÍ VÀ THỂ LOẠI BÁO CHÍ...............................................
1.1

Khái niệm về phong cách và phong cách ngôn ngữ.........................

1.1.1 Khái niệm về phong cách.................................................................
1.1.2 Phong cách ngôn ngữ......................................................................
1.1.3 Phong cách ngôn ngữ báo chí......................................................
1.2 Thể loại phỏng vấn...............................................................................
1.3 Thể loại tiểu phẩm báo chí..................................................................
1.4. Xu hướng giao thoa giữa các thể loại báo chí..................................
Tiểu kết chương 1..........................................................................................20
CHƯƠNG 2: GÓC NHÌN RIÊNG CỦA NHÀ BÁO
LÊ THỊ LIÊN HOAN TRONG CÁCH TỔ CHỨC NỘI
DUNG DẠNG BÀI “PHỎNG VẤN PHIẾM CHỦ”.................
2.1. Nhận diện dạng bài “phỏng vấn phiếm chủ”...................................
2.2 Vấn đề phản ánh trong tác phẩm của nhà báo Lê Thị Liên Hoan
......................................................................................................................
2.2.1 Về mảng văn hóa – nghệ thuật......................................................
2.2.2 Vấn đề văn hóa – xã hội.................................................................
1

2.2.2.1 Vấn đề chính sách quản lý của nhà nước...............................
2.2.2.2 Các vấn đề khác về giáo dục, thể thao, kinh tế v.v…............
2.3 Hiệu quả xã hội từ những vấn đề trên...............................................
Tiểu kết chương 2.........................................................
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................
1. Lý do chọn đề tài......................................................................................
2. Lịch sử nghiên cứu...................................................................................
3. Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu.............................................................
4. Phương pháp nghiên cứu........................................................................
5. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................
6. Kết cấu của khóa luận.............................................................................
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHONG CÁCH
BÁO CHÍ VÀ THỂ LOẠI BÁO CHÍ...............................................
1.1 Khái niệm về phong cách và phong cách ngôn ngữ.........................
1.1.1 Khái niệm về phong cách.................................................................
1.1.2 Phong cách ngôn ngữ......................................................................
1.1.3 Phong cách ngôn ngữ báo chí......................................................
1.2 Thể loại phỏng vấn...............................................................................
1.3 Thể loại tiểu phẩm báo chí..................................................................
1.4. Xu hướng giao thoa giữa các thể loại báo chí..................................
Tiểu kết chương 1..........................................................................................20
CHƯƠNG 2: GÓC NHÌN RIÊNG CỦA NHÀ BÁO
LÊ THỊ LIÊN HOAN TRONG CÁCH TỔ CHỨC NỘI
DUNG DẠNG BÀI “PHỎNG VẤN PHIẾM CHỦ”.................
2.1. Nhận diện dạng bài “phỏng vấn phiếm chủ”...................................
2.2 Vấn đề phản ánh trong tác phẩm của nhà báo Lê Thị Liên Hoan
......................................................................................................................
2.2.1 Về mảng văn hóa – nghệ thuật......................................................
2.2.2 Vấn đề văn hóa – xã hội.................................................................
1
Phong cách nhà báo Lê Thị Liên Hoan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phong cách nhà báo Lê Thị Liên Hoan - Người đăng: phankimthao-88-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Phong cách nhà báo Lê Thị Liên Hoan 9 10 975