Ktl-icon-tai-lieu

Phong kiến việt nam

Được đăng lên bởi manhhoansl
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nông nghiệp Việt Nam thời Tiền Lê
1/Chính sách ruộng đất:
Nông nghiệp vẫn là nền tảng cơ bản của nền kinh tế đương thời. Phần lớn
ruộng đất ở làng xã phụ thuộc vào triều đình, do triều đình sở hữu.
Các loại ruộng đất thời Tiền Lê gồm có:


Ruộng tịch (ruộng vua): như Bố Hải Khẩu (Thái Bình), Đỗ Động (Bắc
Giang), Đọi Sơn (Hà Nam). Vào đầu xuân vua thực hiện lễ cấy tịch điền để động
viên, khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp, gọi là lễ tịch điền; lần đầu tiên
vào năm 987 Lê Đại Hành đã thực hiện việc này. Sử sách ghi nhận đó là lễ tịch
điền đầu tiên mà một vị vua Việt Nam thân hành đi cày. Triều đình sử dụng người
tù tội hoặc nông dân làm nghĩa vụ lao dịch cày cấy, toàn bộ sản lượng thu hoạch về
kho của triều đình.



Ruộng phân phong: Về chính sách phân phong ruộng đất, nhà Tiền Lê cơ
bản kế thừa nhà Đinh. Chế độ phân phong cho các công thần, quan lại chỉ là tạm
thời, để hưởng thuế, không trở thành ruộng đất tư hữu và phải trả lại triều đình sau
khi được người phong qua đời. Ngoài một số công thần, vua Lê Đại Hành còn ban
đất cho các hoàng tử làm thực ấp (tất cả 11 người).



Ruộng chùa: Nhà chùa cũng sở hữu một số đất đai.



Ruộng tư: Ruộng đất tư nhân do một số trang trại hình thành từ thời Bắc
thuộc được triều đình trung ương cho phép tồn tại, thuộc quyền sở hữu tư nhân và
được phép mua bán.

Ngoài ra, nhà Tiền Lê còn khuyến khích dân các nơi khai khẩn đất hoang để
lập làng, mở rộng diện tích đất công. Những ruộng đất ở làng xã và ruộng mới hình
thành do khai hoang, nhân dân theo tập tục chia ruộng đều cho nhau cày cấy và
nộp thuế cho triều đình.

Nhà Tiền Lê còn khuyến khích dân các nơi khai khẩn đất hoang để lập làng,
mở rộng diện tích đất công. Những ruộng đất ở làng xã và ruộng mới hình thành do
khai hoang, nhân dân theo tập tục chia ruộng đều cho nhau cày cấy và nộp thuế
cho triều đình.
Về chính sách phân phong ruộng đất, nhà Tiền Lê cơ bản kế thừa nhà Đinh.
Chế độ phân phong cho các công thần, quan lại chỉ là tạm thời, để hưởng thuế,
không trở thành ruộng đất tư hữu và phải trả lại triều đình sau khi được người
phong qua đời.
Thời Tiền Lê, ngoài một số công thần, vua Lê Đại Hành còn ban đất cho các
hoàng tử làm thực ấp. Sử sách ghi lại 11 hoàng tử được ban thực ấp là:
1.

Lê Ngân Tích (Long Tích) làm Đông Thành vương.

2.

Lê Long Việt làm Nam Phong vương.

3.

Lê Long Đinh làm Ngự Man vương, đóng ở Phong Châu, tỉnh Thanh Hóa.

4.

Lê Long Đĩnh làm Khai Minh vương, đóng ở Đằng Châu, xã Bắc Kiên, Kim
Động, Hải Dương.

5.

Lê Long Cân làm...
Nông nghiệp Việt Nam thời Tiền Lê
1/Chính sách ruộng đất:
Nông nghiệp vẫn là nền tảng cơ bản của nền kinh tế đương thời. Phần lớn
ruộng đất ở làng xã phụ thuộc vào triều đình, do triều đình sở hữu.
Các loại ruộng đất thời Tiền Lê gồm có:
Ruộng tịch (ruộng vua): như Bố Hải Khẩu (Thái Bình), Đỗ Động (Bắc
Giang), Đọi Sơn (Hà Nam). Vào đầu xuân vua thực hiện lễ cấy tịch điền để động
viên, khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp, gọi là lễ tịch điền; lần đầu tiên
vào năm 987 Lê Đại Hành đã thực hiện việc này. Sử sách ghi nhận đó là lễ tịch
điền đầu tiên mà một vị vua Việt Nam thân hành đi cày. Triều đình sử dụng người
tù tội hoặc nông dân làm nghĩa vụ lao dịch cày cấy, toàn bộ sản lượng thu hoạch về
kho của triều đình.
Ruộng phân phong: Về chính sách phân phong ruộng đất, nhà Tiền Lê cơ
bản kế thừa nhà Đinh. Chế độ phân phong cho các công thần, quan lại chỉ là tạm
thời, để hưởng thuế, không trở thành ruộng đất tư hữu và phải trả lại triều đình sau
khi được người phong qua đời. Ngoài một số công thần, vua Lê Đại Hành còn ban
đất cho các hoàng tử làm thực ấp (tất cả 11 người).
Ruộng chùa: Nhà chùa cũng sở hữu một số đất đai.
Ruộng tư: Ruộng đất tư nhân do một số trang trại hình thành từ thời Bắc
thuộc được triều đình trung ương cho phép tồn tại, thuộc quyền sở hữu tư nhân và
được phép mua bán.
Phong kiến việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phong kiến việt nam - Người đăng: manhhoansl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Phong kiến việt nam 9 10 495