Ktl-icon-tai-lieu

PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ HIỆN NAY

Được đăng lên bởi tung-van1
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 5324 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ HIỆN NAY
15/05/2010@17h00,
Chuyên mục: Tiểu luận

2783

lượt

xem,

viết

bởi: HỘI

VĂN

KHOA

NGUYỄN

VĂN

QUÝ

I. MỞ ĐẦU
Đúng như Mác đã viết trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: “Đối với chúng ta, chủ nghĩa cộng sản không phải là một
trạng thái cần phải sáng tạo ra, không phải là một lí tưởng mà hiện thực phải khuôn theo. Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng
sản là một phong trào hiện thực, nó xóa bỏ trạng thái hiện nay. Những điều kiện của phong trào ấy là kết quả của
những tiền đề đang tồn tại”.
Và Ăng-ghen lưu ý thêm rằng: “Để tránh rơi vào không tưởng, chủ nghĩa xã hội phải xuất phát từ mảnh đất hiện thực”.
Đó chính là phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, do giai cấp công nhân lãnh đạo, với tư cách là lực lượng vật
chất tiền phong của cách mạng xã hội, là “trái tim của thế giới”, là phong trào “có tính chủ động lịch sử vĩ đại”.
Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ra đời gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân
hiện đại, một sản phẩm tất yếu của lịch sử, khởi đi từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và sự xác lập vững
chắc của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Từ đó đến nay, phong trào cộng
sản và công nhân quốc tế đã trở thành một trong những động lực chủ yếu của tiến trình lịch sử nhân loại, đặc biệt là kể
khi chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời và đóng vai trò làm hệ tư tưởng (vũ khí lý luận) của phong trào.
Nhìn lại lịch sử, dưới chế độ tư bản, gia cấp công nhân không có tư liệu sản xuất phải bán sức lao động, đi làm thuê
cho nhà tư bản để kiếm sống, trở thành giai cấp vô sản. Họ được hợp thành bởi đủ các tầng lớp trong xã hội đã bị bần
cùng hóa dưới sự bành trướng của nền đại công nghiệp, của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mang bản chất
bóc lột giá trị thặng dư. Toàn bộ cuộc sống của họ phụ thuộc vào khả năng quản lý công ăn việc làm và phân phối sản
phẩm của nhà tư bản. Họ là lực lượng chủ yếu tạo ra của cải xã hội, nhưng lại trở nên xa lạ với sản phẩm do mình làm
ra, phải chịu cuộc sống nghèo khổ và bấp bênh. Vì thế, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản
diễn ran gay từ khi mới ra đời, từ thấp lên cao, từ đấu tranh kinh tế đến đấu tranh chính trị, từ tự phát lên tự giác. Đó
cũng chính là quy luật hình thành và phát triển của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.
Với tư cách là một phong trào, một quá trình lịch sử, nó sẽ không tránh khỏi quy luật thăng trầm trên con đường phát
triển của mình. Nó đã...
PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ HIỆN NAY
15/05/2010@17h00, 2783 lượt xem, viết bởi: HỘI VĂN KHOA NGUYỄN VĂN QUÝ
Chuyên mục: Tiểu luận
I. MỞ ĐẦU
Đúng như Mác đã viết trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Đối với chúng ta, chủ nghĩa cộng sản kng phải là một
trạng thái cần phải sáng tạo ra, kng phải là một lí tưởng mà hiện thực phải khuôn theo. Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng
sản một phong trào hiện thực, xóa bỏ trạng thái hiện nay. Những điều kiện của phong trào ấy kết quả của
những tiền đề đang tồn tại”.
Và Ăng-ghen lưu ý thêm rằng: “Để tránh rơi vào không tưởng, chủ nghĩa xã hội phải xuất phát từ mảnh đất hiện thực”.
Đó chính phong trào cộng sản công nhân quốc tế, do giai cấp công nhân lãnh đạo, với cách lực lượng vật
chất tiền phong của cách mạng xã hội, là “trái tim của thế giới”, là phong trào “có tính chủ động lịch sử vĩ đại”.
Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ra đời gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân
hiện đại, một sản phẩm tất yếu của lịch sử, khởi đi từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất sự xác lập vững
chắc của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Từ đó đến nay, phong trào cộng
sản và công nhân quốc tế đã trở thành một trong những động lực chủ yếu của tiến trình lịch sử nhân loại, đặc biệt là kể
khi chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời và đóng vai trò làm hệ tư tưởng (vũ khí lý luận) của phong trào.
Nhìn lại lịch sử, dưới chế độ bản, gia cấp công nhân không liệu sản xuất phải bán sức lao động, đi làm thuê
cho nhà tư bản để kiếm sng, trở thành giai cấp vô sản. Họ được hợp thành bởi đủ các tầng lớp trong xã hội đã bị bần
cùng hóa ới sự bành trướng của nền đại ng nghiệp, của phương thức sản xuấtbản chủ nghĩa mang bản chất
bóc lột giá trị thặng dư. Toàn bộ cuộc sống của họ phụ thuộc vào khả năng quản lý công ăn việc làm và phân phối sản
phẩm của nhà tư bản. Họ là lựcợng chủ yếu tạo ra của cải xã hội, nhưng lại trở nên xa lạ với sản phẩm do mình làm
ra, phải chịu cuộc sống nghèo khổ và bấp bênh. Vì thế, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản
diễn ran gay từ khi mới ra đời, t thấp lên cao, từ đấu tranh kinh tế đến đấu tranh chính trị, từ t phát lên tự giác. Đó
cũng chính là quy luật hình thành và phát triển của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.
Vớicách một phong trào, một quá trình lịch sử, s không tránh khỏi quy luật thăng trầm trên con đường phát
triển của mình. Nó đã từng đạt tới cao trào và làm nên một cuộc cách mạng xã hội vĩ đại trong thế kỷ XX, dẫn đến sự ra
đời của hệ thống các nước đi lên xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, đến khoảng ¾ thế kỷ sau, kể
từ 1991 trở đi, trước sự tan của nhà nước Liên bang cộng hòa hội chủ nghĩa viết các nước hội ch
nghĩa Đông Âu, đã đi vào thoái trào, tạo nên một cuộc khủng hoảng tác động sâu sắc toàn diện đến phong
trào.
Kể từ 1991 đến nay, cùng với những biến động chung của lịch sử nhân loại, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
đã có hình thức tồn tại và phát triển mới. Đây chính là phạm vi nội dung bước đầu tìm hiểu của bài tiểu luận này.
II. NỘI DUNG:
2.1. Bối cảnh tác động đến phong trào cộng sản và công nhân quốc tế hiện nay:
2.1.1. Tính hai mặt của toàn cầu hóa:
Toàn cầu hóa (globalization) là một khái niệm mới xuất hiện vào những năm 70 của thế kỷ XX, nhằm nói đến quá trình
không ngừng gia tăng các mối quan hệ, hợp tác, liên kết xuyên quốc gia, khu vực quốc tế. Điều này đã được Mác
diễn đạt trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” viết năm 1848 và một số tác phẩm khác thông qua các thuật ngữ như
"sự phụ thuộc phổ biến của các dân tộc", "tính chất thế giới", "thị trường thế giới", "tự do mậu dịch"…
Cũng như các quá trình lịch sử khác, toàn cầu hóa mang tính hai mặt nét. Mặt tích cực, tạo hội tiến tới một
“thế giới phẳng”, công bằng và nhân bản hơn, xóa mờ đi các đường biên giới ngăn cách giữa người với người, cả về
vật chất lẫn tinh thần. Ngược lại, về mặt tiêu cực (mặt trái), nó có thể dẫn đến “toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa”, sự bất
bình đẳng càng bị khoét sâu hơn nữa, hoặc bị lợi dụng và thao túng bởi thế lực của “kẻ mạnh” và chủ nghĩa bá quyền,
v.v...
Tất cả đều tác động sâu sc đến đời sống mọi mặt của nhân loại, trong đó có phong trào cộng sản và công nhân quốc
tế, đặc biệt trong việc tập hợp lực lượng đứng lên đấu tranh chống mặt trái của toàn cầu hóa (vốn do chủ nghĩa
bản thao túng).
2.1.2. Sự lan truyền bão táp của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đương đại:
Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đương đại đã phát triển như vũ bão kể từ giữa thế kỷ XX đến nay, mang tính
tích hợp rất cao và thể hiện chủ yếu trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu
mới, công nghệ năng lượng mới,ng nghệ tự động hóa, công nghệ hải dương học,ng nghệ vũ trụ, công nghệ siêu
vi mô (nanotechnology)…
Nó đang từng năm từng tháng từng ngày làm thay đổi đời sống con người, làm biến đổi lực lưng sn xuất và quan hệ
sản xuất, làm thay đổi phương thức sng và phương thức tư duy. Trong đó, có sự chuyển biến to lớn bên trong cơ cấu
giai cấp công nhân, vi những người lao động trình độ cao ngày càng gia tăng nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực,
đồng thời làm thay đổi tận gốc r nn kinh tế - hội, chuyển từ “văn minh công nghiệp” lên văn minh hậu công
nghiệp” hay “văn minh ttuệ”, hình thành nên một đội ngũ công nhân được đào tạo cơ bản và có trình độ học vấn cao
(“công nhân cổ cồn”, “công nhân cổ trắng”…). Nghĩa là, đã làm biến đổi cả về lượng lẫn về chất trong đội ngũ giai
cấp công nhân nói riêng người lao động i chung, ảnh hưởng không nhỏ tới phong trào cộng sản công nhân
quốc tế.
2.1.3. Sự phát triển của kinh tế tri thức:
Kinh tế tri thức (knowledge economy) là nền kinh tế lấy tri thức và sáng tạo kỹ thuật mới làm cơ sở, lấy toàn cầu làm thị
trường. Tri thức trở thành một bộ phận quan trọng và quyết định trong thành phần của liệu sản xuất. Cùng với quá
trình toàn cầu hóa cách mạng khoa học – công nghệ đương đại, kinh tế tri thức đang đóng vai trò quyết định trong
việc tạo dựng diện mo mới của nn văn minh nhân loại kể từ cuối thế kỷ XX trở đi, với việc làm thay đổi chiều hướng
và mô hình tăng trưởng kinh tế, làm biến dạng quan hệ sở hữu, thay đổi giá trị và chuẩn mực xã hội, thay đổi đường lối
và chiến lược phát triển của các quốc gia trên thế giới.
PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ HIỆN NAY - Trang 2
PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ HIỆN NAY - Người đăng: tung-van1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ HIỆN NAY 9 10 821