Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TRONG THỐNG KÊ KHOA HỌC XÃ HỘI

Được đăng lên bởi kieu-my
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2237 lần   |   Lượt tải: 2 lần
7
CHÖÔNG I
MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ LYÙ LUAÄN
VEÀ ÑIEÀU TRA CHOÏN MAÃU
1.1 MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM VAØ ÑÒNH NGHÓA DUØNG TRONG ÑIEÀU TRA
CHOÏN MAÃU
Ñeå thu thaäp taøi lieäu ban ñaàu, hieän nay ngaønh thoáng keâ thöïc hieän hai hình
thöùc: Baùo caùo thoáng keâ ñònh kyø vaø ñieàu tra chuyeân moân. Cheá ñoä baùo caùo thoáng
keâ ñònh kyø aùp duïng chuû yeáu ñoái vôùi caùc ñôn vò kinh teá nhaø nöôùc, caùc cô quan
nhaø nöôùc. Ñieàu tra chuyeân moân ñöôïc aùp duïng ñeå thu thaäp thoâng tin ñoái vôùi
nhöõng tröôøng hôïp khoâng theå hoaëc khoâng nhaát thieát phaûi thöïc hieän cheá ñoä baùo
caùo thoáng keâ ñònh kyø. Ñieàu tra chuyeân moân coù theå tieán haønh treân taát caû caùc ñôn
vò cuûa toång theå nghieân cöùu, goïi laø ñieàu tra toaøn boä hoaëc chæ tieán haønh treân moät
soá ñôn vò thuoäc toång theå nghieân cöùu goïi laø ñieàu tra khoâng toaøn boä. Ñieàu tra
khoâng toaøn boä bao goàm caùc loaïi: ñieàu tra choïn maãu, ñieàu tra troïng ñieåm, ñieàu
tra chuyeân ñeà.
1.1.1 Khaùi nieäm ñieàu tra choïn maãu
Ñieàu tra choïn maãu laø moät loaïi ñieàu tra khoâng toaøn boä, trong ñoù ngöôøi ta chæ
choïn ra moät soá ñôn vò töø toång theå ñeå ñieàu tra thöïc teá, roài sau ñoù baèng caùc phöông
phaùp khoa hoïc, tính toaùn vaø suy roäng keát quaû cho toaøn boä toång theå.
Nhö vaäy trong ñieàu tra choïn maãu ngöôøi ta ñaëc bieät löu yù tôùi hai vaán ñeà cô baûn:
- Quy taéc löïa choïn caùc ñôn vò sao cho coù theå ñaïi dieän cho toaøn boä toång theå.
PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TRONG THỐNG KÊ KHOA HỌC XÃ HỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TRONG THỐNG KÊ KHOA HỌC XÃ HỘI - Người đăng: kieu-my
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TRONG THỐNG KÊ KHOA HỌC XÃ HỘI 9 10 614