Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập ancol

Được đăng lên bởi beanbee2cuc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gv dạy: Ths Nguyễn Thị Thu Cúc
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ANCOL
Danh pháp của một số ancol đơn chức thường gặp
Tên thông thường

Tên thay thế

Ancol+tên gốc hidrocacbon
+IC

Tên hidrocacbon tương ứng với mạch chính + số
chỉ vị trí nhóm –OH + ol

CH3OH

ancol metylic

metanol

CH3CH2OH

ancol etylic

etanol

CH3CH2CH2OH

ancol propylic

Propan - 1- ol

(CH3)2CHOH

Ancol isopropylic

Propan - 2- ol

CH3CH2CH2CH2OH

ancol butylic

butan-1-ol

CH3CH2CH(OH)CH3

ancol sec-butylic

butan-2-ol

CH3CH(CH3)CH2OH

ancol isobutylic

2-metylpropan-1-ol

(CH3)3C-OH

ancol tert-butylic

2-metylpropan-2-ol

CH3CH2CH2CH2OH

ancol butylic

butan-1-ol

CH2=CH-CH2-OH

Ancol anlylic

Prop-2-en-1-ol ( propenol)

C6H5-CH2-OH

Ancol benzylic

Phenylmetanol

CH3-[CH2]4-OH

Ancol amylic

Pentan-1-ol

(CH3)2CHCH2CH2OH

Ancol isoamylic

3-metylbutan-1-ol

Công thức cấu tạo

DẠNG 1 : Biện luận tìm CTPT của ancol
- Từ công thức đơn giản hoặc công thức thực nghiệm ta suy luận dựa vào công thức tổng quát của
ancol (no đơn chức, không no đơn chức, đa chức…)
- Trong CTTQ: CxHyOz ta luôn có: y 2x+2 và y luôn chẵn.
- Trong ancol đa chức thì số nhóm OH  số C
- Các công thức tổng quát của một số ancol cần nhớ:
+ Ancol no, đơn chức

: CnH2n+1OH.

+ Ancol đơn chức

: R-OH hoặc CnH2n+1-2kOH.

+ Ancol đơn chức chứa 1 nối đôi

: CnH2n-1OH.

+ Ancol đa chức bất kì

: CnH2n+2-2k-x(OH)x.

+ Ancol no, đa chức

: CnH2n+2-x(OH)x. x n

- Nếu chất hữu cơ X chứa 3 nguyên tố C, H, O mà tác dụng được với Na hoặc K thì X chứa chức OH
(của ancol hoặc phenol) hoặc chứa chức COOH (của axit). Nhưng nếu X không tác dụng với dung
dịch kiềm thì X là ancol.
DẠNG 2 : Phản ứng thế nguyên tử H trong nhóm OH
Cho ancol hoặc hỗn hợp ancol tác dụng với Na,K tạo thành muối ancolat + H 2

Gv dạy: Ths Nguyễn Thị Thu Cúc
R(OH)x + xNa  R(ONa)x + x/2H2 (1)
Nhận xét: n H =
2

x
n ancol
2

Dựa vào tổng số mol giữa ancol và H2 để xác định số nhóm chức
nH 2
1
nH 2
 Ancol đơn chức ,

1  Ancol 2 chức ,
nAncol

2

nAncol

nH 2
3

2
nAncol

 Ancol 3 chức

Nếu nH2  nAncol  Ancol đa chức
2.nH 2

Và số nhóm OH = n
ancol
Chú ý
-

nNa = 2nH2

- Nếu kim loại kiềm dư thì chúng sẽ phản ứng tiếp với nước để tạo ra khí H2
- Sự dụng các phương pháp :
+ Tăng giảm khối lượng : 1mol Ancol đơn chức  1mol muối  khối lượng tăng 22 gam
+ Phương pháp bảo toàn khối lượng: mancol + mNa ban đầu = mchất rắn sau phản ứng +
- Nếu cho ancol tác dụng với Na thì chỉ xảy ra phản ứng (1).

m H2

- Nếu cho dung dịch ancol tác dụng với Na thì ngoài (1) còn ...
Gv dạy: Ths Nguyễn Thị Thu Cúc
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ANCOL
Danh pháp của một số ancol đơn chức thường gặp
Công thức cấu tạo
Tên thông thường
Ancol+tên gốc hidrocacbon
+IC
Tên thay thế
Tên hidrocacbon tương ứng với mạch chính + số
chỉ vị trí nhóm –OH + ol
CH
3
OH
ancol metylic metanol
CH
3
CH
2
OH
ancol etylic etanol
CH
3
CH
2
CH
2
OH
ancol propylic Propan - 1- ol
(CH
3
)
2
CHOH Ancol isopropylic Propan - 2- ol
CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH
ancol butylic butan-1-ol
CH
3
CH
2
CH(OH)CH
3
ancol sec-butylic butan-2-ol
CH
3
CH(CH
3
)CH
2
OH
ancol isobutylic 2-metylpropan-1-ol
(CH
3
)
3
C-OH
ancol tert-butylic 2-metylpropan-2-ol
CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH
ancol butylic butan-1-ol
CH
2
=CH-CH
2
-OH Ancol anlylic Prop-2-en-1-ol ( propenol)
C
6
H
5
-CH
2
-OH Ancol benzylic Phenylmetanol
CH
3
-[CH
2
]
4
-OH Ancol amylic Pentan-1-ol
(CH
3
)
2
CHCH
2
CH
2
OH Ancol isoamylic 3-metylbutan-1-ol
DẠNG 1 : Biện luận tìm CTPT của ancol
- Từ công thức đơn giản hoặc công thức thực nghiệm ta suy luận dựa vào công thức tổng quát của
ancol (no đơn chức, không no đơn chức, đa chức…)
- Trong CTTQ: C
x
H
y
O
z
ta luôn có: y
2x+2 và y luôn chẵn.
- Trong ancol đa chức thì số nhóm OH
số C
- Các công thức tổng quát của một số ancol cần nhớ:
+ Ancol no, đơn chức : C
n
H
2n+1
OH.
+ Ancol đơn chức : R-OH hoặc C
n
H
2n+1-2k
OH.
+ Ancol đơn chức chứa 1 nối đôi : C
n
H
2n-1
OH.
+ Ancol đa chức bất kì : C
n
H
2n+2-2k-x
(OH)
x
.
+ Ancol no, đa chức : C
n
H
2n+2-x
(OH)
x
. x
n
- Nếu chất hữu cơ X chứa 3 nguyên tố C, H, O mà tác dụng được với Na hoặc K thì X chứa chức OH
(của ancol hoặc phenol) hoặc chứa chức COOH (của axit). Nhưng nếu X không tác dụng với dung
dịch kiềm thì X là ancol.
DẠNG 2 : Phản ứng thế nguyên tử H trong nhóm OH
Cho ancol hoặc hỗn hợp ancol tác dụng với Na,K tạo thành muối ancolat + H
2
Phương pháp giải bài tập ancol - Trang 2
Phương pháp giải bài tập ancol - Người đăng: beanbee2cuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập ancol 9 10 575