Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi tuanhkjtvp
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Đặt vấn đề và lý do thực hiện đề tài:
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng phát triển sự nghiệp giáo dục và
đào tạo, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài làm tiền đề
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 10 năm tới giai
đoạn 2011 - 2020 cũng đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu
đột phá quan trọng trong việc đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hóa,
hiện đại hóa vào năm 2020 (Trích Thông báo số 131/TB-VPCP ngày 09/4/2012 về
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục
và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015).
Việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, được đào tạo chuyên sâu
về đa lĩnh vực, ngành nghề phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội đang là đòi hỏi
cấp thiết đối với Việt Nam. Thực tế cũng cho thấy tại Việt Nam nhu cầu sử dụng
nhân lực có trình độ sau đại học, đã qua đào tạo chuyên sâu, có năng lực thực hành
và giải quyết vấn đề, thích ứng cao, phù hợp với đòi hỏi phát triển là rất lớn. Các địa
phương, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện "trải thảm đỏ", áp dụng chế độ ưu đãi rất
tốt về lương thưởng, cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp... để thu hút nguồn nhân
lực này làm việc, phục vụ cho mình tạo động lực thúc đẩy nguồn nhân lực có trình
độ đại học, chuyên môn cơ bản tiếp tục theo học chương trình đào tạo sau đại học
nhằm nâng cao trình độ, kiến thức chuyên sâu các ngành nghề, lĩnh vực. Năng lực
lực lượng lao động ngày một nâng cao là tiền đề thuận lợi để Việt Nam phát triển
kinh tế - xã hội.
Chương trình đào tạo sau đại học bao gồm chương trình đào tạo trình độ thạc
sĩ và chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Trong đó, chương trình đào tạo trình độ
thạc sĩ là chương trình đào tạo bậc cao kế tiếp đào tạo đại học, dành cho người đã
tốt nghiệp đại học. Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02
năm 2011, hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có

Đề cương nghiên cứu

Ngô Thành Trung

trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực
phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo. Hiện
nay, trên phạm vi cả nước và tại Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cơ sở giáo
dục đại học (sau đây gọi là trường đại học) được phép đào tạo trình độ thạc sĩ với
nhiều ngành đào tạo khá...


!"##$"%#"&%'#( (
)#* +,-.*/!0.1
23456/78/9):0; +<=>
!?=<<9?=?=@ :) -%#0&8#
0. A0B"
 !B>?=?=C
 !"#$%&%!'()%!*+#,-)%&.,+/01#+&2+34
!!+56"7+89:;<D,
%#B+7" 7 !*E#
(F"(8/9):0  GH
+/ 1,I/@+*!2J
#BK 0 !" :. !*E#"B>
.*/+ ("$3"L7 GH+,6 -
M""N3O HO"/ 0 :+
1(MA"M0>/",,, P%#
*"K! 0P Q*%#BK
0 !"*EM&/RMK ! !
S#K 0"8/3*E#("F,>
7 0*0#( (T7
8/9):0,
6MK ! !&%MK !K 0!
FMK !K 0/F,I B"MK!K 0
!FMK !&T8//! !"U :
1 !,IRV*/ !!F 7W0AW0X
!&8YRI1<=Z?=<<ZII9WX[I*?\=?
>?=<<"! 0 !K 0!FPE]^_*/"B
Đề cương nghiên cứu Ngô Thành Trung
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Người đăng: tuanhkjtvp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 9 10 975