Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu công chúng

Được đăng lên bởi Mai Hương Phạm
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 4373 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC:

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÔNG CHÚNG
Đại học Quốc gia Hà Nội
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Báo chí
Bộ môn: Văn hóa Truyền thông
-------------------------1. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên:

Vũ Trà My

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, giảng viên
- Thời gian, địa điểm làm việc: sẽ thông báo cho sinh viên trong buổi học đầu
tiên của môn học
- Địa chỉ liên hệ:

Phòng 105, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội-

- Điện thoại:

04.8581078

- Email:

myvt@vnu.edu.vn

- Các hƣớng nghiên cứu chính: Lý thuyết truyền thông, Truyền thông hiện đại,
Công chúng truyền thông.
- Các giảng viên tham gia giảng dạy: theo điều hành của Bộ môn Văn hóa Truyền thông
- Địa chỉ liên hệ:

Khoa Báo chí, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Thông tin chung về môn học:
- Tên môn học:
Tiếng Anh:

Phƣơng pháp nghiên cứu công chúng
Audience research methodology

- Mã môn học:

JOU2016

- Số tín chỉ:

02

- Môn học:

Lựa chọn

- Các môn học tiên quyết:

Xã hội học đại cương

- Các môn học kế tiếp:

Không hạn chế

- Các yêu cầu đối với môn học: Phƣơng tiện kỹ thuật đầy đủ (máy tính, phần
mềm xử lý số liệu, máy chiếu, máy ghi âm, các dụng cụ học tập nhƣ giấy A4,
A0, bút màu, thƣớc kẻ, ghim kẹp…), phòng học đầy đủ trang thiết bị.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết:

18 giờ

+ Làm bài tập trên lớp:

04 giờ

+ Thảo luận, hoạt động nhóm: 04 giờ
+ Tự học xác định:

04 giờ

- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách: Khoa Báo chí, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn
Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
3. Mục tiêu môn học:
3.1. Mục tiêu chung
- Kiến thức:
Cung cấp cho sinh viên phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu công chúng
truyền thông từ góc độ xã hội học - truyền thông đại chúng; phƣơng pháp
nghiên cứu mối quan hệ hai chiều giữa công chúng truyền thông và chủ
thể truyền thông thể hiện ở những vấn đề: hiệu quả truyền thông, dƣ luận
xã hội, phản hồi, tƣơng tác trong hoạt động truyền thông.
Sinh viên nắm đƣợc những kiến thức cơ bản về công chúng truyền thông,
nhận diện công chúng truyền thông, đặc điểm của công chúng truyền
thông, lý giải đƣợc những hiện tƣợng tâm lý – xã hội của công chúng liên
quan đến hoạt động truyền thông.
Sinh viên nắm đƣợc những xu hƣớng phát triển của công chúng truyền
thông hiện đại;
Sinh viên có cơ sở phƣơng pháp luận để phân tích, lý giải và tìm đƣợc
mối liên hệ giữa sự thay đổi về nhu cầu, tập quán truyền thông của công
2

chúng với những hiện tƣợng truyền thông và xu hƣớng phát triển của
truyền thông đại chúng.
- Kỹ nă...
ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC:
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÔNG CHÚNG
Đại học Quốc gia Hà Nội
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Báo chí
Bộ môn: n hóa Truyền thông
--------------------------
1. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: Vũ Trà My
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, giảng viên
- Thời gian, địa điểm m việc: sẽ thông báo cho sinh viên trong buổi học đầu
tiên của môn học
- Địa chỉ liên hệ: Phòng 105, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Nội-
- Điện thoại: 04.8581078
- Email: myvt@vnu.edu.vn
- Các hƣớng nghiên cứu chính: thuyết truyền thông, Truyền thông hiện đại,
Công chúng truyền thông.
- Các ging viên tham gia ging dạy: theo điều hành của Bộ môn n hóa -
Truyền thông
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Báo c, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni
2. Thông tin chung về môn học:
- Tên môn học: Phƣơng pháp nghiên cứu công chúng
Tiếng Anh: Audience research methodology
- môn học: JOU2016
- Số tín chỉ: 02
- Môn học: Lựa chọn
Phương pháp nghiên cứu công chúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu công chúng - Người đăng: Mai Hương Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu công chúng 9 10 485