Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu định tính

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 4684 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phương pháp nghiên cứu định tính

Tại sao nghiên cứu định tính?
Nghiên cứu là một quá trình tìm kiếm các tri thức được khái
quát hóa để có thể áp dụng vào việc giải thích cho một loạt các
hiện tượng. Để làm được điều đó nhà nghiên cứu phải xác định
“nguồn” nơi có thể thu thập được số liệu thích hợp. Một khi
nguồn đã được xác định, nhà nghiên cứu phải lựa chọn kỹ thuật
thu thập số liệu cho phép thu hoạch được số liệu tốt nhất.
Trong trường hợp lý tưởng, nhà nghiên cứu phải sử dụng bất
kỳ phương pháp thích hợp mà nhờ đó thu thập được số liệu
đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong thực tế, việc sử dụng loại phương pháp thực nghiệm nào lại phụ
thuộc vào loại số liệu cần được thu thập. Khi nào cần thông tin định lượng thì các phương
pháp định lượng là thích hợp nhất. Nếu số liệu cần thu thập là định tính thì nhà nghiên cứu cần
phải sử dụng các phương pháp định tính.
Nghiên cứu định tính là gì?
Nghiên cứu định tính là một phương pháp tiếp cận nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm
văn hóa và hành vi của con người và của nhóm người từ quan điểm của nhà nghiên cứu.
Nghiên cứu định tính cung cấp thông tin toàn diện về các đặc điểm của môi trường xã hội nơi
nghiên cứu được tiến hành. Đời sống xã hội được nhìn nhận như một chuỗi các sự kiện liên
kết chặt chẽ với nhau mà cần được mô tả một cách đầy đủ để phản ánh được cuộc sống thực tế
hàng ngày.
Nghiên cứu định tính dựa trên một chiến lược nghiên cứu linh hoạt và có tính biện chứng.
Phương pháp này cho phép phát hiện những chủ đề quan trọng mà các nhà nghiên cứu có thể
chưa bao quát được trước đó. Trong nghiên cứu định tính, một số câu hỏi nghiên cứu và
phương pháp thu thập thông tin được chuẩn bị trước, nhưng chúng có thể được điều chỉnh cho
phù hợp khi những thông tin mới xuất hiện trong quá trình thu thập. Đó là một trong những
khác biệt cơ bản giữa phương pháp định tính và phương pháp định lượng
Nguồn gốc của các phương pháp nghiên cứu định tính

Các phương pháp nghiên cứu định tính được phát triển và sử dụng đầu tiên trong các nghiên
cứu nhân chủng học, một bộ môn khoa học xã hội. Các nhà nhân chủng học đi đến các cộng
đồng mà họ muốn nghiên cứu và sống ở đó một thời gian dài để quan sát người dân và tìm
hiểu những nguyên nhân chi phối hành vi ứng xử của họ. Để có được những thông tin sâu, các
nhà nhân chủng học thường sử dụng các kỹ thuật như phỏng vấn phi cấu trúc, thu thập lịch sử
đời sống, thảo luận nhóm và nghiên cứu trường hợp. Thoạt tiên, những kỹ thuật này được phát
minh nhằm thu thập những thông tin mô tả, ...
hin tượng ta đang quan tâm
Chn vi cường độ mnh: Cung cp nhiu thông tin t mt vài trường hp mà có nhiu đặc
đim ca hin tượng mà ta đang quan tâm (nhưng không phi là trường hp quá lch)
Chn mu vi mc độ đa dng ti đa (chn mt cách có ch định mt khong thay đổi rng
ca các đặc đim ta quan tâm): Ghi chép các trường hp duy nht hay các s biến đổi khác
nhau mà có th giúp xác định được các mô hình thông thường mt độ thông thường khi tiến
hành nghiên cu ngang qua s thay đổi đó
Chn mu đồng nht: Tp trung vào các đối tượng có đặc đim ging nhau đơn gin cho vic
phân tích, giúp đỡ cho vic phng vn nhóm.
Chn trường hp đin hình: Làm rõ hay nhn mnh cái gì là đin hình, thông thưòng và trung
bình
Chn mu có mc đích phân tng (chn người cung cpthông tin t các tiu nhóm đối tượng
mà ta quan tâm) Minh ha các đặc đim ca tng nhóm c th ta quan tâm; h tr cho vic so
sánh.
Chn trường hp, địa đim nghiên cu, s kin, cá nhân mà giúp nhn mnh mt lý thuyết nào
đó và thu thp thông tin đến mc ti đa khi các ngun lc có hn có th làm hn chế s địa
đim nghiên cu hay c mu chung.
Ngun: http://156.freebb.com/xhh2006/xhh2006-article159.html
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu định tính - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu định tính 9 10 889