Ktl-icon-tai-lieu

Powpoint môn xã hội học

Được đăng lên bởi Bu Buppi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 2
O
Á
I
G
Ô
C
O
À
H
C
XIN
N
Ạ
B
C
Á
C
VÀ

CỐNG HIẾN VÀ ĐÓNG
GÓP CỦA NHÀ XÃ HỘI
HỌC AUGUSTE COMTE

I. Đôi nét về
Auguste Comte:

Trường Đại học
Bách khoa Pari
năm 1814

Isidore Marie
Auguste Francois
Xavier Comte
17/1/1798 –
5/9/1857

Sinh ra tại
Montpeltier – Cộng
hòa Pháp

Dạy tư, trợ lý cho
Saint – Simon từ
1817 - 1824

II. Các công trình cơ bản của Auguste Comte:

Giáo trình triết học thực chứng

Hệ thống chính trị học thực chứng

III. Phương pháp luận xã hội học Comte:
Tên

Mục đích

Đặc điểm

Quan sát

Giải thích các hiện tượng xã hội.

Quan sát phải gắn với lí luận, phải
được soi rọi bởi lí thuyết, phải có
mục đích,tuân thủ theo quy luật của
hiện tượng.

Thực nghiệm

Tạo điều kiện nhân tạo để xem xét ảnh hưởng
của xã hội học tới một hiện tượng,một sự kiện
xã hội.

Có thể tiến hành thực nghiệm TN
vào bất kì lúc nào, nhà xã hội học
chủ động can thiệp tác động vào
hiện tượng nghiên cứu.

So sánh

Các hình thức,các dạng, loại xã hội với nhau.

Khái quát các đặc điểm chung, các
thuật tính cơ bản của xã hội.

Phân tích lịch sử

Chỉ ra xu hướng tiến trình biến đổi xã hội.

Quan sát tỉ mỉ, kĩ lưỡng sự vận
động lịch sử của các xã hội, các sự
kiện, các hiện tượng.

Nhận xét:
Ưu điểm

Nhược
điểm

• Mở đầu cho thời kì xây dựng và phát triển xã hội mạnh mẽ.
• Rất quan trọng và có ý nghĩa mầm mống cho xã hội trong
bối cảnh lí luận và phương pháp khoa học cho đầu thế kỉ
XIX

• Chưa đầy đủ, chính xác theo tiêu chuẩn khoa học ngày
nay về đặc điểm, các thủ tục, các quy tắc cụ thể của các
phương pháp nghiên cứu XHH

IV. Quan niệm về cơ cấu của XHH
Tĩnh
học xã
hội

Xã hội
học
Động
học xã
hội

• Tĩnh học xã hội (Social statics): Là một bộ phận xã hội học
nghiên cứu về trật tự xã hội, cơ cấu xã hội, các thành phần
và các mối liên hệ của chúng.

• Động học xã hội (Dynamicf): Lĩnh vực nghiên cứu các quy
luật biến đổi xã hội trong các hệ thống xã hội theo thời gian.

V. Đóng góp:

1. Ông là người
đầu tiên chỉ ra nhu
cầu và bản chất
của một khoa học
về các quy luật tổ
chức xã hội mà
ông gọi là xã hội
học.

2. Comte cho rằng
bản chất của xã
hội học là ở chỗ
sử dụng các
phương pháp khoa
học để xây dựng lí
thuyết và kiểm
chứng giả thuyết.

3. Chỉ ra được
các nhiệm vụ và
vấn đề cơ bản
của xã hội học:
-Phát hiện ra các
quy luật, xây
dựng lí thuyết.
-Nghiên cứu cơ
cấu xã hội, quá
trình xã hội.

VI. Hạn chế:
-A.Comte bị hạn chế bởi thế giới duy tâm và siêu
hình, những quan điểm của Comte về tĩnh học
xã hội và động học xã hội còn thiếu chính xác và
còn mang nặng tính ch...
N
H
Ó
M
2
X
I
N
C
H
À
O
C
Ô
G
I
Á
O
V
À
C
Á
C
B
N
Powpoint môn xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Powpoint môn xã hội học - Người đăng: Bu Buppi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Powpoint môn xã hội học 9 10 75