Ktl-icon-tai-lieu

Quá độ lên CNXH VN

Được đăng lên bởi huutrong113113
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHỦ ĐỀ 3:
Trình bày nội dung và biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo
tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng như thế nào trong việc xây
dựng con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ơ Việt Nam.
Nhận thức của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội: Chủ nghĩa xã hội là xã hội ngày
càng tiến, vật chất ngày càng tăng và tinh thần ngày càng tốt, nói một cách cụ thể là: Chủ
nghĩa xã hội là phải làm cho mọi người dân được ấm no, hạnh phúc và học hành tiến bộ.
Tiến lên chủ nghĩa xã hội là bước phát triển tất yếu ở Việt Nam sau khi Nhà nước
đã giành được độc lập theo con đường cách mạng vô sản.
Quá độ lên CNXH ở Việt Nam là phù hợp với quy luật phát triển biện chứng của
lịch sử. Lênin đã chỉ rõ :” Tất cả các dân tộc đều sẽ đi lên CNXH. Đó là điều không tránh
khỏi. Sự quá độ đó còn phù hợp với xu hướng chung của thời đại ngày nay-Thời đại mà nói
chung chủ yếu là sự quá độ từ CNTB lên CNXH”. Nước ta quá độ lên CNXH không qua
chế độ TBCN là sự lựa chọn có tính lịch sử phù hợp với điều kiện. Đặc điểm tính theo đất
nước phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
Lịch sử đã chứng minh:
- Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến năm 1930 các phong trào cứu nước
của nhân dân ta theo ý thức hệ phong kiến. Tiểu tư sản, tư sản đều bị thất bại. Năm 1930
đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo dân tộc ta đi lên thắng lợi này đến thắng lợi
khác và đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sự khảo nghiệm đó của lịch sử dân tộc đã khẳng định:
Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thì chỉ có thể là con đường cách mạng vô sản.
- Từ năm 1930 đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã giương cao ngọn cơ Độc Lập
Dân Tộc và CNXH. Dưới ngọn cờ ấy Đảng đã đoàn kết được cả dân tộc. Phát huy cao độ
truyền thống bất khuất của dân tộc. Lãnh đạo nhân dân ta ròng rã suốt gần nửa thế kỷ đấu
tranh giành độc lập thống nhất Tổ quốc. Cách mạng nước ta do đảng cộng sản Việt Nam
lãnh đạo.Đảng có cơ sở xã hội vững chắc trong nhân dân. Đây là dân số bên trong quyết
định con đường quá độ lên CNXH ở nước ta. Các thế lực phản động tay sai cho đế quốc.
Thực dân ở nước ta vừa non kém về tổ chức. Không có chỗ đứng trong nhân dân. Do đó
nhân dân ta quyết không đi theo con đường phản dân hại nước của chúng. Như vậy: Điều
kiện lịch sử và những tiền đề nói trên khẳng định quá độ lên CNXH ở nước ta là một tất
yếu lịch sử, là sự lựa chọn duy nhất đúng. Tuy nhiên muốn có CNXH trở thành hiện thực.
Chúng ta còn phải trải qua nhiều gian nan thử thách. Hiện nay CNXH hiện thực thế giới
đang lâm vào khủng hoảng ,song Đảng và nhâ...
CHỦ ĐỀ 3:
Trình bày nội dung và biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo
tưởng Hồ Chí Minh. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng như thế nào trong việc xây
dựng con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ơ Việt Nam.
Nhận thức của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa hội: Chủ nghĩa hội hội ngày
càng tiến, vật chất ngày càng tăng tinh thần ngày càng tốt, nói một ch cụ thể : Chủ
nghĩa xã hội là phải làm cho mọi người dân được ấm no, hạnh phúc và học hành tiến bộ.
Tiến lên chủ nghĩa hội bước phát triển tất yếu Việt Nam sau khi Nhà nước
đã giành được độc lập theo con đường cách mạng vô sản.
Quá độ lên CNXH Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển biện chứng của
lịch sử. Lênin đã chỉ :” Tất cả các dân tộc đều sẽ đi lên CNXH. Đó điều không tránh
khỏi. Sự quá độ đó còn phù hợp với xu hướng chung của thời đại ngày nay-Thời đại mà nói
chung chủ yếu sự quá độ từ CNTB lên CNXH”. Nước ta quá độ lên CNXH không qua
chế độ TBCN sự lựa chọn tính lịch sử phù hợp với điều kiện. Đặc điểm tính theo đất
nước phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
Lịch sử đã chứng minh:
- Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến năm 1930 các phong trào cứu nước
của nhân dân ta theo ý thức hệ phong kiến. Tiểu sản, sản đều bị thất bại. Năm 1930
đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo dân tộc ta đi lên thắng lợi này đến thắng lợi
khác đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sự khảo nghiệm đó của lịch sử dân tộc đã khẳng định:
Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thì chỉ có thể là con đường cách mạng vô sản.
- Từ năm 1930 đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã giương cao ngọn Độc Lập
Dân Tộc CNXH. Dưới ngọn cờ ấy Đảng đã đoàn kết được cả dân tộc. Phát huy cao độ
truyền thống bất khuất của dân tộc. Lãnh đạo nhân dân ta ròng suốt gần nửa thế kỷ đấu
tranh giành độc lập thống nhất Tổ quốc. ch mạng nước ta do đảng cộng sản Việt Nam
lãnh đạo.Đảng sở hội vững chắc trong nhân dân. Đây dân số bên trong quyết
định con đường quá độ lên CNXH nước ta. Các thế lực phản động tay sai cho đế quốc.
Thực dân ớc ta vừa non kém về tổ chức. Không chỗ đứng trong nhân dân. Do đó
nhân dân ta quyết không đi theo con đường phản dân hại nước của chúng. Như vậy: Điều
kiện lịch sử những tiền đề nói trên khẳng định quá độ lên CNXH nước ta một tất
yếu lịch sử, sự lựa chọn duy nhất đúng. Tuy nhiên muốn CNXH trở thành hiện thực.
Chúng ta còn phải trải qua nhiều gian nan thử thách. Hiện nay CNXH hiện thực thế giới
đang lâm vào khủng hoảng ,song Đảng nhân dân ta vẫn bình tĩnh, cần nhắc khẳng
định con đường CNXH đã chọn là duy nhất đúng đắn.
II. Con đường và biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
1. Con đường
a. Thực chất, loại hình đặc điểm của thời kì quá độ
- Thời kì quá độ là thời kì mà xã hội cũ chuyển sang một xã hội mới – Xã hội –
hội Chủ Nghĩa, về mặt kinh tế đây thời kì bao gồm những mảng, những phần, những
bộ phận của Chủ Nghĩa Bản chủ Nghĩa Hội xen kẽ nhau tác động nhau, lồng
vào nhau.
- Theo quan điểm của các nhà kinh điển có hai con đường quá độ lên chủ nghĩa
xã hội:
+ Thứ nhất, quá đọ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội
1
Quá độ lên CNXH VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá độ lên CNXH VN - Người đăng: huutrong113113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quá độ lên CNXH VN 9 10 607