Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình hoàn thiện đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Giang Đông
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trình bày quá trình hoàn thiện đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
I. Mở đầu.
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện có ý nghĩa quyết định đối
với toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Hội nghị
thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (2/1930) đã thông qua chính cương
vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo nhấn mạnh chủ trương
chiến lược là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để
đi tới xã hội cộng sản. Về phương diện chính trị phải “đánh đổ đế quốc
chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. Làm cho nước Nam được hoàn toàn
độc lập”. Đó là đường lối chính trị hoàn toàn đúng đắn phù hợp với hoàn
cảnh cụ thể của Việt Nam, hướng vào giải quyết mâu thuẫn cơ bản và
chủ yếu của một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến và định hướng phát
triển theo nội dung và xu thế của thời đại. Phong trào cách mạng nước ta
từ Xô viết Nghệ - Tĩnh những năm 1930-1931 đến cuộc vận động dân
chủ 1936-1939 là quá trình vừa thực hiện, vừa khảo nghiệm, tổng kết
thực tiễn, khẳng định tính đúng đắn và bổ sung, phát triển hoàn chỉnh
đường lối đó – đường lối cách mạng giải phóng dân tộc. Để giải quyết
mục tiêu quan trọng hàng đầu của cách mạng hiện nay là độc lập dân
tộc, với tinh thần độc lập tự chủ sáng tạo, Ban chấp hành Trung Ương
Đảng đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Dưới sự lãnh
đạo của Đảng, đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đã được hoàn
thiện qua từng giai đoạn lịch sử, thể hiện qua 3 hội nghị 6 (11/1939), hội
nghị 7(11/1940), hội nghị 8 (5/1941).
II. Nội dung
1. Những chuyển biến lịch sử đã tạo ra những bước tiến mới cho cuộc
cách mạng ở Việt Nam.

Ngày 1 – 9 – 1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan, khai màn cuộc chiến
tranh thế giới lần thứ hai. Ở bên Pháp, mặt trận bình dân Pháp bị lật đổ,
Chính phủ phản động mới lên thay đã tăng cường đàn áp cách mạng ở
chính quốc và các nước thuộc địa. Ở Đông Dương, thực dân Pháp ra sức
vơ vét của cải tiền bạc, sức người để phục vụ cho chiến tranh. Chúng thi
hành chính sách “cai trị thời chiến” cực kì tàn bạo:
 Về chính trị : tăng cường đàn áp.
 Về kinh tế : tăng cường bóc lột để phục vụ chiến tranh.
 Về quân sự: tăng cường bắt lính (7 vạn người Việt Nam bị đưa sang
Pháp phục vụ cho chiến tranh ) Chúng đã phát xít hóa bộ máy chính trị,
tiếp tục thực hiện chế độ trực trị, chia cắt về lãnh thổ, nô dịch về văn
hóa, thủ tiêu mọi quyền tự do, dân chủ đã thực hiện trong thời kì 1936 –
1939. Chúng điên cuồng tấn công Đảng Cộng Sản và các đoàn thể quần
chúng do Đảng lãnh đạo, tăng cường đàn áp pho...
Trình bày quá trình hoàn thiện đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
I. Mở đầu.
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện có ý nghĩa quyết định đối
với toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Hội nghị
thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (2/1930) đã thông qua chính cương
vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo nhấn mạnh chủ trương
chiến lược là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để
đi tới xã hội cộng sản. Về phương diện chính trị phải “đánh đổ đế quốc
chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. Làm cho nước Nam được hoàn toàn
độc lập”. Đó là đường lối chính trị hoàn toàn đúng đắn phù hợp với hoàn
cảnh cụ thể của Việt Nam, hướng vào giải quyết mâu thuẫn cơ bản và
chủ yếu của một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến và định hướng phát
triển theo nội dung và xu thế của thời đại. Phong trào cách mạng nước ta
từ Xô viết Nghệ - Tĩnh những năm 1930-1931 đến cuộc vận động dân
chủ 1936-1939 là quá trình vừa thực hiện, vừa khảo nghiệm, tổng kết
thực tiễn, khẳng định tính đúng đắn và bổ sung, phát triển hoàn chỉnh
đường lối đó – đường lối cách mạng giải phóng dân tộc. Để giải quyết
mục tiêu quan trọng hàng đầu của cách mạng hiện nay là độc lập dân
tộc, với tinh thần độc lập tự chủ sáng tạo, Ban chấp hành Trung Ương
Đảng đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Dưới sự lãnh
đạo của Đảng, đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đã được hoàn
thiện qua từng giai đoạn lịch sử, thể hiện qua 3 hội nghị 6 (11/1939), hội
nghị 7(11/1940), hội nghị 8 (5/1941).
II. Nội dung
1. Những chuyển biến lịch sử đã tạo ra những bước tiến mới cho cuộc
cách mạng ở Việt Nam.
Quá trình hoàn thiện đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình hoàn thiện đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: Giang Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quá trình hoàn thiện đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 3