Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình hội hập asean của việt nam năm 1995

Được đăng lên bởi Minh Trang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM Khoa chính trị quốc tế và ngoại giao Việt Nam
BÀI TIỂU LUẬN ( MÔN CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI II) ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH GIA
NHẬP ASEAN CỦA VIỆT NAM. TÊN NHÓM: GẤU TRÚC TÊN SINH VIÊN: 1.
Cháng Mí Gió. CT36H 2. Cứ Thị Mây. CT36H 3. Lừu Thị Tỉnh. CT36H 4. Nguyễn Thị
Tố Tâm. CT36H Hà Nôi, ngày 15 tháng 3 năm 2011. MỤC LỤC
Lời mở đầu…………………………………………………………….…… 3
I- Tổng quan về tình hình thế giới và khu vực………………………….…...4
1. Tình hình thế giới…………………………………………………….…...4
2. Tình hình các nước ĐNÁ…………………………………………….…...5
3. Tình hình của Việt nam……………………………………………….…..5
II- Quá trình gia nhập ASEAN của Việt nam………………………….…….6
A. Trước khi đổi mới………………………………………………….……..
B. 1. Khó khăn và thuận lợi…………………………………………………….6
2. Chính sách đối ngoại của Việt nam với ASEAN………………………….6
3. Chính sách đối ngoại của ASEAN với Việt nam………………………….7
B. Sau khi đổi mới…………………………………………………………...8
1. Khó khăn và thử thách…………………………………………………… 8
2. Chính sách đối ngoại của Việt nam với ASEAN……………………….…8
3. Chính sách đối ngoại của ASEAN với Việt nam……………………….…9
4. Hội nghị kết nạp Việt nam chính thức trở thành thành viên của ASEAN...9
III- Nhìn nhận lại những khó khăn mà Việt nam đã trải qua để trở thành thành viên của
ASEAN…………………………………………………….10
1. Đối nôi…………………………………………………………………...
2. Đối ngoại…………………………………………………………….…..10
IV- Đánh giá và nhân xét về chính sách của Việt Nam với ASEAN trong thời gian qua,
hướng phát triển của Việt Nam và ASEAN trong thời gian tới….11
1. Đánh giá và nhận xét…………………………………………………….11
2. Hướng phát triển…………………………………………………………12
Tổng kết…………………………………………………………………….13
Lời mở đầu
Việt Nam ta trong thời kỳ này đang là một đất nước mới dành được độc lập, còn gặp
nhiều khó khăn trong cả kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Đặc biệt là trong thời kỳ này
các thế lực thù địch bên ngoài luôn muốn tìm cách để phá hoại, tạo mâu thuẫn trong Đảng
bộ nước ta, cũng như các nước anh em lân cận. Với mong muốn làm cô lập ta với thế giới
bên ngoài khiến ta không có khả năng để khôi phục lại đất nước. Nhưng với những chính
sách khôn khéo ta đã làm sụp đổ âm mưu của các thế lực thù địch, khiến cho cả những
nước lớn mạnh như Mỹ cũng phải công nhận ta với thế giới.
Sau những khó khăn đó việc ta thiết lập quan hệ với các nước và các tổ chức là điều
không thể thiếu để xây dựng lại đất nước. Sau đó là một loạt những hoạt động mà nhà
nước ta đã thực hiện, đăc biệt là việc ta gia nhập tổ chức ASEAN sau một thời gian dài
xung đột, có thể nói việc gia nhập ASEAN là mộ...
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM Khoa chính trị quốc tế và ngoại giao Việt Nam
BÀI TIỂU LUẬN ( MÔN CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI II) ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH GIA
NHẬP ASEAN CỦA VIỆT NAM. TÊN NHÓM: GẤU TRÚC TÊN SINH VIÊN: 1.
Cháng Mí Gió. CT36H 2. Cứ Thị Mây. CT36H 3. Lừu Thị Tỉnh. CT36H 4. Nguyễn Thị
Tố Tâm. CT36H Hà Nôi, ngày 15 tháng 3 năm 2011. MỤC LỤC
Lời mở đầu…………………………………………………………….…… 3
I- Tổng quan về tình hình thế giới và khu vực………………………….…...4
1. Tình hình thế giới…………………………………………………….…...4
2. Tình hình các nước ĐNÁ…………………………………………….…...5
3. Tình hình của Việt nam……………………………………………….…..5
II- Quá trình gia nhập ASEAN của Việt nam………………………….…….6
A. Trước khi đổi mới………………………………………………….……..
B. 1. Khó khăn và thuận lợi…………………………………………………….6
2. Chính sách đối ngoại của Việt nam với ASEAN………………………….6
3. Chính sách đối ngoại của ASEAN với Việt nam………………………….7
B. Sau khi đổi mới…………………………………………………………...8
1. Khó khăn và thử thách…………………………………………………… 8
2. Chính sách đối ngoại của Việt nam với ASEAN……………………….…8
3. Chính sách đối ngoại của ASEAN với Việt nam……………………….…9
4. Hội nghị kết nạp Việt nam chính thức trở thành thành viên của ASEAN...9
III- Nhìn nhận lại những khó khăn mà Việt nam đã trải qua để trở thành thành viên của
ASEAN…………………………………………………….10
1. Đối nôi…………………………………………………………………...
2. Đối ngoại…………………………………………………………….…..10
IV- Đánh giá và nhân xét về chính sách của Việt Nam với ASEAN trong thời gian qua,
hướng phát triển của Việt Nam và ASEAN trong thời gian tới….11
1. Đánh giá và nhận xét…………………………………………………….11
2. Hướng phát triển…………………………………………………………12
Tổng kết…………………………………………………………………….13
Lời mở đầu
Việt Nam ta trong thời kỳ này đang là một đất nước mới dành được độc lập, còn gặp
nhiều khó khăn trong cả kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Đặc biệt là trong thời kỳ này
các thế lực thù địch bên ngoài luôn muốn tìm cách để phá hoại, tạo mâu thuẫn trong Đảng
bộ nước ta, cũng như các nước anh em lân cận. Với mong muốn làm cô lập ta với thế giới
bên ngoài khiến ta không có khả năng để khôi phục lại đất nước. Nhưng với những chính
sách khôn khéo ta đã làm sụp đổ âm mưu của các thế lực thù địch, khiến cho cả những
nước lớn mạnh như Mỹ cũng phải công nhận ta với thế giới.
Sau những khó khăn đó việc ta thiết lập quan hệ với các nước và các tổ chức là điều
không thể thiếu để xây dựng lại đất nước. Sau đó là một loạt những hoạt động mà nhà
nước ta đã thực hiện, đăc biệt là việc ta gia nhập tổ chức ASEAN sau một thời gian dài
xung đột, có thể nói việc gia nhập ASEAN là một bước tiến lớn trong lịch sử của Việt
Nam.
Vậy những kết quả mà Việt Nam đã đạt được là gì? Những khó khăn mà Việt Nam
đã trải qua trong quá trình ra nhập ASEAN ra sao? Và tại sao phải đến năm 1995 Việt
Quá trình hội hập asean của việt nam năm 1995 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình hội hập asean của việt nam năm 1995 - Người đăng: Minh Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quá trình hội hập asean của việt nam năm 1995 9 10 652