Ktl-icon-tai-lieu

QÚA TRÌNH MỞ RỘNG LÃNH THỔ VỀ PHÍA NAM.

Được đăng lên bởi Do Ngu Dot
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1381 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trong quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam, vấn đề mở mang,
khai phá đất đai luôn được coi là một vấn đề quan trọng. Có hiểu được quá
trình Nam tiến của dân tộc Việt Nam đồng thời cũng là lịch sử khai hoang
vùng đất phía Nam chúng ta mới biết trân trọng những thành quả hết sức to
lớn mà ông cha ta đạt được trong các thế kỷ trước.
Năm 1558, Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ vùng Thuận Hóa và bắt
đầu khởi sự thiết lập một chính quyền mới từ sông Gianh trở vào, gọi là
chính quyền Đàng Trong, tách dần ra khỏi sự kiểm soát của chính quyền vua
Lê-chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Qua các đời chúa Nguyễn tiếp theo, chính
quyền Đàng Trong được xác lập, xây dựng và củng cố ngày càng lớn mạnh,
cắt đứt liên hệ chính trị với Đàng Ngoài, mở rộng dần lãnh thổ về phía Nam
bằng các biện pháp khéo léo về chính trị, quân sự, kinh tế, và văn hóa-xã
hội, diễn ra nhanh và sôi nổi nhất là giai đoạn 1611 – 1757.
Bằng cách khéo léo kết hợp cả chiếm lĩnh bằng quân sự và các biện
pháp ngoại giao về kinh tế - văn hóa (cho dân di cư vào khẩn hoang, mở
rộng thông thương, giao lưu văn hóa, đặt trạm thu thuế,…) – chính trị (đưa
quân sang hỗ trợ giải quyết nội chiến, kể cả sử dụng tới các cuộc hôn nhân
chính trị), các chúa Nguyễn đã không ngừng mở rộng lãnh thổ về phía Nam,
hợp nhất hoàn toàn Chiêm Thành và sáp nhập phần đất của Thủy Chân Lạp
vào bản đồ nước ta.
Hợp nhất Chiêm Thành
Trong việc hợp nhất Chiêm Thành, các chúa Nguyễn chủ yếu sử dụng
các biện pháp chiếm lĩnh bằng quân sự, khéo léo dưới danh nghĩa chống
trả các cuộc xâm lấn của Chiêm Thành hoặc tranh thủ cơ hội vua Chiêm
Thành từ chối cống nạp để khởi binh. Cụ thể như,

1

+Năm 1611, vua Po Nit tiến đánh Quảng Nam, chúa Nguyễn Hoàng
phái chủ sự là Văn Phong đem quân vào đánh nước Chiêm Thành, lấy được
Phú Yên chia ra làm hai huyện là Đồng Xuân và Tuy Hòa, nay thuộc tỉnh
Phú Yên.
+ Năm 1653, vua Bà Tấm lại đưa quân sang đánh chiếm nhằm đòi lại
đất Phú Yên. Chúa Nguyễn Phúc Tần sai quan cai cơ là Hùng Lộc sang đánh
trả, mở rộng lãnh thổ Việt Nam đến Khánh Hòa.
+Năm 1693, với lý do vua nước Chiêm Thành là Bà Tranh bỏ không
tiến cống, chúa Nguyễn Phúc Chu sai quan tổng binh Nguyễn Hữu Cảnh
đem binh đi đánh bắt được Bà Tranh cùng thân thuộc về Phú Xuân (Huế).
Chúa Nguyễn đổi đất Chiêm Thành làm Thuận Phủ, nay thuộc Bình Thuận.
Đất nước Chiêm Thành đến bấy giờ đã bị hợp nhất hoàn toàn vào Việt Nam.
Tuy nhiên, quá trình hợp nhất Chiêm Thành của các chúa Nguyễn vẫn
có kết hợp với các biện pháp hòa bình khác như:
+Năm 1631, chúa Nguyễn gả Cô...
Trong quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam, vấn đề mở mang,
khai phá đất đai luôn được coi một vấn đề quan trọng. hiểu được quá
trình Nam tiến của dân tộc Việt Nam đồng thời cũng lịch sử khai hoang
vùng đất phía Nam chúng ta mới biết trân trọng những thành quả hết sức to
lớn mà ông cha ta đạt được trong các thế kỷ trước.
Năm 1558, Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ vùng Thuận Hóa và bắt
đầu khởi sự thiết lập một chính quyền mới từ sông Gianh trở vào, gọi
chính quyền Đàng Trong, tách dần ra khỏi sự kiểm soát của chính quyền vua
Lê-chúa Trịnh Đàng Ngoài. Qua các đời chúa Nguyễn tiếp theo, chính
quyền Đàng Trong được xác lập, xây dựng củng cố ngày càng lớn mạnh,
cắt đứt liên hệ chính trị với Đàng Ngoài, mở rộng dần lãnh thổ về pa Nam
bằng c biện pháp khéo léo về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa-xã
hội, diễn ra nhanh và sôi nổi nhất là giai đoạn 1611 – 1757.
Bằng cách khéo léo kết hợp cả chiếm lĩnh bằng quân sự các biện
pháp ngoại giao v kinh tế - văn hóa (cho dân di vào khẩn hoang, mở
rộng thông thương, giao lưu văn hóa, đặt trạm thu thuế,…) chính trị (đưa
quân sang hỗ trợ giải quyết nội chiến, k cả sử dụng tới các cuộc hôn nhân
chính trị), các chúa Nguyễn đã không ngừng mở rộng lãnh thổ về phía Nam,
hợp nhất hoàn toàn Chiêm Thành sáp nhập phần đất của Thủy Chân Lạp
vào bản đồ nước ta.
Hợp nhất Chiêm Thành
Trong việc hợp nhất Chiêm Thành, các chúa Nguyễn chủ yếu sử dụng
các biện pháp chiếm lĩnh bằng quân s, khéo o dưới danh nghĩa chống
trả các cuộc xâm lấn của Chiêm Thành hoặc tranh thủ hội vua Chiêm
Thành từ chối cống nạp để khởi binh. Cụ thể như,
1
QÚA TRÌNH MỞ RỘNG LÃNH THỔ VỀ PHÍA NAM. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QÚA TRÌNH MỞ RỘNG LÃNH THỔ VỀ PHÍA NAM. - Người đăng: Do Ngu Dot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
QÚA TRÌNH MỞ RỘNG LÃNH THỔ VỀ PHÍA NAM. 9 10 220