Ktl-icon-tai-lieu

Quan điểm chủa chủ nghĩa Mác Lê nin về vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và thực tiễn

Được đăng lên bởi dothithanhthao
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 6059 lần   |   Lượt tải: 9 lần
USSH

Bài tiểu luận giữa kỳ

Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về vật chất và
ý thức? Rút ra phương pháp luận trong nhận

thức và hoạt động thực tiễn.
Trả lời:
1.

Khái niệm vật chất, ý thức.

Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách
quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm
giác của con người ta chép lại, chụp lại phản ánh và tồn tại
không lệ thuộc vào cảm giác.
Ý thức: là sự phản ảnh khách quan vào bộ não con người.
Ý thức không phải một thực thể tinh thần tồn tại độc lập với vật
chất. Ý thức có nguồn gốc từ vật chất, là thuộc tình của vật
chất, là thuộc tình của một dạng vật chất cao là bộ não con
người. Như vậy, ý thức là thế giớ vật chất được di chuyển vào
trọng bộ óc con người và được cải biến đi thành hình ảnh chủ
quan ở trong đó.
2.

Nội dung của định nghĩa

Vật chất là một phạm trù triết học: đó là một pahmj trù
rộng và khái quát nhất, không thể hiểu theo nghĩa hẹp như các
khái niệm vật chất thường dùng trong các lĩnh vực khoa học cụ
thể hoặc đời sống hàng ngày.
Thuộc tính cơ bản nhất của vật chất là: “ tồn tại không lệ
thuộc vào cảm giác”, đó cũng chính là tiêu chuẩn để phân biệt
cái gì là vật chất cái gì không phải là vật chất.

1
- Triết học Mác – Lênin nâng cao -

USSH

Bài tiểu luận giữa kỳ

Thực tại khách quan đem lại cho con người trong cảm
giác” tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. Điều đó khẳng định
“ thực tại khách quan” ( vật chất) là cái có trước, còn cảm giác
( ý thức) là cái có sau  tính thứ 2. Vật chất tồn tại không lệ
thuộc vào ý thức.
Thực tại khách quan được đem lại trong cảm giác, được
cảm giác của chúng ta chép lại, phản ánh lại. Điều đó nói lên:
thực tại khách quan được biểu hiện thông qua các dạng cụ thể
bàng cảm giác con người có thể nhận thức được. và thực tại
khách quan chính là nguồn gốc nội dung của ý thức.
Khẳng định thế giới thực chất khách quan là vô cùng, vô
tận luôn vận động và phát triển không ngừng.
Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định ý thức cảu con
người là sản phẩm của quá trình tự nhiên và lịch sử xã hội. Chủ
nghĩa duy vật biện chứng cho ý thức là sự phản ánh thế giới
khách quan vào bộ não con người thông qua hoạt động thực
tiễn, nên bản chất của ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giời
khách quan, là sự phản ánh sáng tạo thế giới vật chất.
Ý thức là hình ảnh chủ quan cảu thế giới khách quan,
cũng có nghĩa là ý thức là do thế giới khách quan qui định,
nhưng ý thức là hình ảnh chủ quan, là hình ảnh tinh thần chứ
không phải hình ảnh vật lý, vật chất như chủ nghĩa duy vật
bình ...
USSH Bài tiểu luận giữa kỳ
Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về vật chất và
ý thức? Rút ra phương pháp luận trong nhận
thức và hoạt động thực tiễn.
Trả lời:
1. Khái niệm vật chất, ý thức.
Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách
quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm
giác của con người ta chép lại, chụp lại phản ánh và tồn tại
không lệ thuộc vào cảm giác.
Ý thức: là sự phản ảnh khách quan vào bộ não con người.
Ý thức không phải một thực thể tinh thần tồn tại độc lập với vật
chất. Ý thức có nguồn gốc từ vật chất, là thuộc tình của vật
chất, là thuộc tình của một dạng vật chất cao là bộ não con
người. Như vậy, ý thức là thế giớ vật chất được di chuyển vào
trọng bộ óc con người và được cải biến đi thành hình ảnh chủ
quan ở trong đó.
2. Nội dung của định nghĩa
Vật chất là một phạm trù triết học: đó là một pahmj trù
rộng và khái quát nhất, không thể hiểu theo nghĩa hẹp như các
khái niệm vật chất thường dùng trong các lĩnh vực khoa học cụ
thể hoặc đời sống hàng ngày.
Thuộc tính cơ bản nhất của vật chất là: “ tồn tại không lệ
thuộc vào cảm giác”, đó cũng chính là tiêu chuẩn để phân biệt
cái gì là vật chất cái gì không phải là vật chất.
1
- Triết học Mác – Lênin nâng cao -
Quan điểm chủa chủ nghĩa Mác Lê nin về vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và thực tiễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan điểm chủa chủ nghĩa Mác Lê nin về vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và thực tiễn - Người đăng: dothithanhthao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quan điểm chủa chủ nghĩa Mác Lê nin về vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và thực tiễn 9 10 848