Ktl-icon-tai-lieu

Quan điểm của CN MácLênin về gia đình và việc vận dụng để xây dựng gia đình mới ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Được đăng lên bởi daochivu
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1952 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mục lục
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tình hình nghiên cứu
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Mục đích nghiên cứu
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu
4.2 Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp khóa luận
7. Kết cấu khóa luận
B. NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIA ĐÌNH
1.1 Khái niệm gia đình
1.2 Quan điểm của CN Mác-Lênin về gia đình
1.2.1 Vị trí, vai trò của gia đình đối với xã hội và con người
1.2.2 Các chức năng xã hội của gia đình
1.2.2.1 Chức năng tái sản xuất ra con người, tái tạo và bảo dưỡng sức lao động cho
xã hội.
1.2.2.2 Chức năng kinh tế và tổ chức đời sống gia đình.
1.2.2.3 Chức năng giáo dục gia đình.

1.2.2.4 Chức năng thõa mãn nhu cầu tâm - sinh lý, tình cảm của gia đình.
1.2.3 Những định hướng chủ yếu để xây dựng gia đình mới trong chủ nghĩa xã
hội
1.2.3.1 Kế thừa, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống,
đồng thời tiếp thu những giá trị tiến bộ của thời đại về gia đình.
1.2.3.2 Xây dựng gia đình mới được thực hiện trên cơ sở quan hệ hôn nhân tự
nguyện, tiến bộ, bảo đảm quyền tự do kết hôn và ly hôn.
1.2.3.3 Các thành viên trong gia đình có quan hệ bình đẳng, thương yêu và có trách
nhiệm với nhau, qua đấy cùng chia sẻ, gánh vác công việc gia đình.
1.2.3.4 Trên cơ sở gia đình hòa thuận, xây dựng tốt các quan hệ với cộng đồng, tổ
chức bên ngoài gia đình.
1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về phát triển gia đình
Việt Nam hiện nay
1.3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề gia đình
1.3.2 Quan điểm của Đảng ta về phát triển gia đình Việt Nam hiện nay
Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG GIA ĐÌNH MỚI Ở
THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY
2.1 Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
2.1.1 Vài nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP Huế, tỉnh Thừa Thiên
Huế.
2.2.2 Số lượng, cơ cấu, chất lượng gia đình TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.2 Thực trạng việc xây dựng gia đình mới ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên
Huế trong thời gian qua
2.2.1 Thành tựu
2.2.1.1 Biến đổi trong cơ cấu gia đình.

2.2.1.2 Xây dựng gia đình thực hiện tốt các chức năng xã hội.
2.2.1.3 Biến đổi về quyền bình đẳng, vai trò của người phụ nữ trong gia đình.
2.2.1.4 Lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình.
2.2.1.5 Xây dựng gia đình văn hóa mới.
2.2.2 Hạn chế
2.2.2.1 Trình trạng đổ vỡ gia đình, bạo lực gia đình đang có xu hướng tăng lên rõ
rệt.
2.2.2.2 Nếp sống gia đình còn duy trì nhiều phong tục t...
Mục lục
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tình hình nghiên cứu
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Mục đích nghiên cứu
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu
4.2 Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp khóa luận
7. Kết cấu khóa luận
B. NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIA ĐÌNH
1.1 Khái niệm gia đình
1.2 Quan điểm của CN Mác-Lênin về gia đình
1.2.1 Vị trí, vai trò của gia đình đối với xã hội và con người
1.2.2 Các chức năng xã hội của gia đình
1.2.2.1 Chức năng tái sản xuất ra con người, tái tạo và bảo dưỡng sức lao động cho
xã hội.
1.2.2.2 Chức năng kinh tế và tổ chức đời sống gia đình.
1.2.2.3 Chức năng giáo dục gia đình.
Quan điểm của CN MácLênin về gia đình và việc vận dụng để xây dựng gia đình mới ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan điểm của CN MácLênin về gia đình và việc vận dụng để xây dựng gia đình mới ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Người đăng: daochivu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Quan điểm của CN MácLênin về gia đình và việc vận dụng để xây dựng gia đình mới ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 9 10 23