Ktl-icon-tai-lieu

Quan điểm của Mác Awnggen về xây dựng Đảng

Được đăng lên bởi thugiang281
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 7647 lần   |   Lượt tải: 23 lần
MỞ ĐẦU
C.Mác và Ph.Ăngghen – những người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng xã hội
chủ nghĩa đã nêu lên những tư tưởng cơ bản về Đảng Cộng sản. Những tư tưởng
đó bắt nguồn từ sự phân tích sâu sắc theo quan điểm duy vật biện chứng về xã hội
tư bản, về quy luật phát triển của xã hội, luận chứng một cách khoa học về sự diệt
vong không thể tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản và sự quá độ tất yếu của loài người
tiến tới một hình thái xã hội cao hơn, đó là chủ nghĩa cộng sản. Đồng thời, hai ông
đã chỉ ra lực lượng xã hội có khă năng thực hiện bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản
lên chủ nghĩa chỉ có thể là giai cấp công nhân. Vì trong tất cả các giai cấp hiện đối
lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp là giai cấp thực sự cách mạng. Nhưng giai
cấp vô sản chỉ có thể đạt được mục tiêu vĩ đại của mình khi được Đảng Cộng sản
trực tiếp lãnh đạo.
C.Mác và Ph.Ăngghen không chỉ chứng minh tính tất yếu của việc thành lập
đảng của giai cấp công nhân mà cũng lý giải mục tiêu chủ yếu mà giai cấp vô sản
và đảng của nó phải phấn đấu thực hiện. Hai ông là người đầu tiên nêu lên những
tư tưởng cơ bản về tổ chức, hoạt động của Đảng cộng sản của giai cấp công nhân.
Đồng thời, C.Mác và Ph.Ăngghen đã trực tiếp tham gia vào phong trào công nhân
để giác ngộ họ và từng bước xây dựng tổ chức cộng sản đầu tiên của giai cấp vô
sản. Tổ chức “Liên đoàn những người cộng sản” do hai ông thành lập và lãnh đạo
đã thể hiện sự vận dụng những tư tưởng cơ bản đó vào hoạt động thực tiễn của
phong trào công nhân. C.Mác và Ph.Ăngghen đã trực tiếp thảo ra “Tuyên ngôn của
Đảng cộng sản” và “Điều lệ của Liên đoàn những người cộng sản”. Sau đó, C.Mác
đã soạn thảo ra “Tuyên ngôn thành lập Hội liên hiệp công nhân quốc tế” và cùng
với Ph.Ăngghen soạn thảo “Điều lệ chung và các qui chế hành chính” của Quốc tế
I. Đó là những văn kiện có tính chất cương lĩnh và cơ sở tổ chức của các tổ chức
Cộng sản đầu tiên trên thế giới. Bằng những văn kiện nổi tiếng nói trên, C.Mác và
Ph.Ăngghen đã có những cống hiến vô giá trong việc nêu ra và luận giải những
nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân,
một trong những nguyên tắc đó là Đảng cộng sản là một tổ chức độc lập của giai
cấp công nhân. Vậy, nội dung của nguyên tắc này là gì và Đảng Cộng sản Việt

1

Nam đã vận dụng như thế nào trong quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tiểu
luận xin được làm rõ nguyên tắc này của C.Mác và Ph.Ăngghen.
NỘI DUNG
Trong quá trình nắm quyền lãnh đạo cách mạng, gánh vác sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhân,...
MỞ ĐẦU
C.Mác và Ph.Ăngghen – những người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng xã hội
chủ nghĩa đã nêu lên những tưởng bản về Đảng Cộng sản. Những ởng
đó bắt nguồn từ sự phân tích u sắc theo quan điểm duy vật biện chứng về hội
bản, về quy luật phát triển của hội, luận chứng một cách khoa học về sự diệt
vong không thể tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản và sự quá độ tất yếu của loài người
tiến tới một hình thái hội cao hơn, đó chủ nghĩa cộng sản. Đồng thời, hai ông
đã chỉ ra lực lượng hội có khă ng thực hiện bước q độ từ chủ nghĩa bản
lên chủ nghĩa chỉ thể giai cấp công nhân. trong tất cả các giai cấp hiện đối
lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp là giai cấp thực sự cách mạng. Nhưng giai
cấp sản chỉ có thể đạt được mục tiêu vĩ đại của mình khi được Đảng Cộng sản
trực tiếp lãnh đạo.
C.Mác và Ph.Ăngghen không chỉ chứng minh tính tất yếu của việc thành lập
đảng của giai cấp công nhân ng giải mục tiêu chủ yếu giai cấp sản
đảng của nó phải phấn đấu thực hiện. Hai ông người đầu tiên nêu lên những
ởng bản về tổ chức, hoạt động của Đảng cộng sản của giai cấp công nhân.
Đồng thời, C.Mác và Ph.Ăngghen đã trực tiếp tham gia vào phong trào công nhân
để giác ngộ họ từng bước xây dựng tổ chức cộng sản đầu tiên của giai cấp
sản. T chức “Liên đoàn những người cộng sảndo hai ông thành lập lãnh đạo
đã thể hiện sự vận dụng những tưởng bản đó vào hoạt động thực tiễn của
phong trào công nhân. C.Mác và Ph.Ăngghen đã trực tiếp thảo ra “Tuyên ngôn của
Đảng cộng sản” và “Điều lệ của Liên đoàn những người cộng sản”. Sau đó, C.Mác
đã soạn thảo ra “Tuyên ngôn thành lập Hội liên hiệp công nhân quốc tế” và cùng
với Ph.Ăngghen soạn thảo “Điều lệ chung c qui chế hành chính” của Quốc tế
I. Đó là những văn kiện tính chất cương lĩnh và sở tổ chức của các t chức
Cộng sản đầu tiên trên thế giới. Bằng những văn kiện nổi tiếng nói trên, C.Mác
Ph.Ăngghen đã những cống hiến giá trong việc nêu ra luận giải những
nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân,
một trong những nguyên tắc đó là Đảng cộng sản là một tổ chức độc lập của giai
cấp công nhân. Vậy, nội dung của nguyên tắc y Đảng Cộng sản Việt
1
Quan điểm của Mác Awnggen về xây dựng Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan điểm của Mác Awnggen về xây dựng Đảng - Người đăng: thugiang281
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quan điểm của Mác Awnggen về xây dựng Đảng 9 10 48