Ktl-icon-tai-lieu

Quan điểm toàn diện trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

Được đăng lên bởi cutunytcc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai
đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội
nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong
bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây.
Trước những năm 1986, do nhận thức và vận dụng sai lầm lý luận
của chủ nghĩa Mác –Lênin vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã
dẫn đến những thất bại to lớn như sự sụp đổ của hệ thống các nước
XHCN ở Liên xô và các nước Đông Âu, còn ở Việt nam do nhận thức và
vận dụng sai lầm đã dẫn đến tụt hậu về kinh tế và khủng hoảng về chính
trị.
Trong khi khẳng định tính toàn diện, phạm vi bao quát tất cả các mặt,
các lĩnh vực của quá trình đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI
của Đảng đã đồng thời coi đổi mới tư duy lý luận, tư duy chính trị về chủ
nghĩa xã hội là khâu đột phá; trong khi nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi
mới cả lĩnh vực kinh tế lẫn lĩnh vực chính trị, Đảng ta cũng xem đổi mới
kinh tế là trọng tâm.
Thực tiễn hơn 10 năm đổi mớỉ nước ta mang lại nhiều bằng chứng
xác nhận tính đúng đắn của những quan điểm nêu trên. Đại hội đại biểu
lần thứ VIII của đảng đã khẳng định”xét trên tổng thể, Đảng ta bắt đầu
công cuộc đổi mới từ đổi mới về tư duy chính trị trong việc hoạch định
đường lối và chinhs sách đối nội đối ngoại. Không có sự đổi mới đó thì
không có sự đổi mới khác.
Nhằm góp phần nhận thức đúng đắn hơn về nhiệm vụ xây dựng
CNXH trong thời kỳ quá độ lên CNXH, tôi đã lựa chọn đề tài "Quan

1

điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam
hiện nay".
Đề tài tập trung nghiên cứu Quá trình xây dựng CNXH ở Việt nam từ
trước và sau đổi mới đến nay, và một số kiến nghị vận dụng quan điểm
toàn diện của chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở
Việt nam.
Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở những nguyên lý và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, thế giới quan duy vật biện chứng,
căn cứ vào một số quan điểm đường lối, chính sách của Đảng và Nhà
nước từ sau Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI.
Kết cấu đề tài, ngoài lời nói đầu và kết luận gồm hai chương
Chương 1: Lý luận chung về quan điểm toàn diện
Chương 2: Vận dụng quan điểm toàn diện vào sự nghiệp xây dựng
CNXH ở Việt nam.
Do điều kiện thời gian cũng như trình độ am hiểu về vấn đề này còn
hạn chế, nên không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả mong nhận được
những ý kiến đánh giá của thầy cô giáo và các bạn để đề tài này được
hoàn thiện hơn.

2

CHƯƠNG1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆ...
PHẦN MỞ ĐẦU
c ta đang trong thời kỳ quá độ n chủ nghĩa hội, b qua giai
đon phát triển của chủ nghĩa tư bn trong bi cnh toàn cu hoá hi
nhp kinh tế quốc tế, do đó s nghiệp xây dựng ch nga xã hội trong
bối cảnh đó cũng có những điểm kc so với trưc đây.
Trước những năm 1986, do nhận thc và vn dụng sai lầm lý luận
của ch nghĩa c Lênin vào công cuc xây dựng chủ nghĩa xã hi đã
dẫn đến những tht bại to lớn như sự sụp đổ của hệ thống c nước
XHCN Liên xô các c Đông Âu, n Việt nam do nhn thc và
vận dụng sai lầm đã dẫn đến tụt hậu về kinh tế khủng hong về chính
trị.
Trong khi khng định tính toàn diện, phạm vi bao qt tt c c mặt,
c lĩnh vực của quá trình đổi mới, Đại hi đại biểu toàn quốc lần thứ VI
của Đng đã đồng thời coi đổi mới tư duy luận, duy chính tr về ch
nghĩa xã hội là ku đt p; trong khi nhấn mạnh sự cn thiết phi đi
mới c lĩnh vực kinh tế lẫn lĩnh vực chính trị, Đảng ta cũng xem đi mi
kinh tế trọng tâm.
Thc tiễn hơn 10 năm đổi m nước ta mang li nhiều bằng chứng
c nhận nh đúng đắn của những quan đim nêu trên. Đi hội đi biểu
lần th VIII của đảng đã khng định”xét trên tổng thể, Đng ta bt đu
ng cuc đi mới t đi mi về tư duy chính tr trong việc hoch định
đưng li chinhs sách đối nội đối ngoi. Không có sự đi mi đó thì
không sđi mi kc.
Nhm p phần nhn thức đúng đn n về nhiệm vụ y dng
CNXH trong thời kỳ quá độ lên CNXH, i đã la chn đề i "Quan
1
Quan điểm toàn diện trong xây dựng chủ nghĩa xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan điểm toàn diện trong xây dựng chủ nghĩa xã hội - Người đăng: cutunytcc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quan điểm toàn diện trong xây dựng chủ nghĩa xã hội 9 10 59