Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn

Được đăng lên bởi Mạnh Hùng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích mối liên hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, từ đó rút ra quan điểm thực tiễn; vận dụng quan điểm
đó để phân tích, phê phán bệnh kinh nghiệm, giáo điều và để phân tích phương hướng đổi mới sau đây của Đảng ta :
“Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, sớm làm rõ và kết luận những vấn đề
mới, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn; từng bước cụ thể hóa, bổ sung phát triển đường lối, chính sách của Đảng,
đấu tranh với khuynh hướng, tư tưởng sai trái”(Văn kiện Đại hội IX, trang 141)

Bài làm
Bệnh kinh nghiệm, giáo điều là những sai lầm khá phổ biến ở nước ta trong thời kỳ trước đổi mới, nó dẫn
đến hậu quả là làm cho hành động của chúng ta không xác định được phương hướng, hoặc xa rời với hoàn cảnh
lịch sử cụ thể và gây tác hại nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một trong những
nguyên nhân của bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều xuất phát từ khuynh hướng nhận thức sai lệch về mối
quan hệ giữa lý luận và thực tiển.
Việc phân tích tìm hiểu mối liên hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, từ đó rút ra quan điểm thực tiễn
và vận dụng đúng đắn quan điểm đó trong hoạt động thực tiễn là rất cần thiết đối với sự nghiệp đổi mới ở nước
ta - như Văn kiện Đại hội Đảng lần IX đã xác định : : “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận,
thảo luận dân chủ, sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn; từng bước cụ
thể hóa, bổ sung phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đấu tranh với khuynh hướng, tư tưởng sai
trái”(Văn kiện Đại hội IX, trang 141)
Thực tiễn - theo quan điểm triết học duy vật biện chứng - là toàn bộ hoạt động vật chất
có mục đích mang tính lịch sử XH của con người làm biến đổi, cải tạo tự nhiên và xã hội. Bản chất của hoạt
động thực tiễn đó là sự tác động qua lại của chủ thể và khách thể, là con người sử dụng những công cụ vật chất
tác động vào đối tượng vật chất làm biến đổi chúng theo mục đích của mình. Thực tiễn cũng có quá trình vận
động, phát triển, trình độ phát triển của thực tiễn nói lên quá trình chinh phục tự nhiên, làm chủ xã hội của con
người. Thực tiễn mang tính lịch sử xã hội bởi nó phát triển qua các giai đoạn lịch sử. Hoạt động thực tiễn có thể
chia làm 3 hình thức cơ bản : hoạt động SX vật chất, hoạt động biến đổi chính trị xã hội và hoạt động thực
nghiệm khoa học. Ttrong đó, hoạt động SX vật chất là hoạt động có ý nghĩa quyết định các hình thức khác, hoạt
động biến đổi chính trị xã hội là hình thức cao nhất và hoạt động thực nghiệm khoa học là hình...
Phân tích mối liên hệ biện chứng giữa luận và thực tiễn, từ đó rút ra quan điểm thực tiễn; vận dụng quan điểm
đó để phân tích, phê phán bệnh kinh nghiệm, giáo điều để phân tích phương hướng đổi mới sau đây của Đảng ta :
Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn nghiên cứu luận, thảo luận dân chủ, sớm làm kết luận những vấn đề
mới, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn; từng bước cụ thể hóa, bổ sung phát triển đường lối, chính sách của Đảng,
đấu tranh với khuynh hướng, tư tưởng sai trái”(Văn kiện Đại hội IX, trang 141)
Bài làm
Bệnh kinh nghiệm, giáo điềunhững sai lầm khá phổ biến nước ta trong thời kỳ trước đổi mới, nó dẫn
đến hậu quả là làm cho hành động của chúng ta không xác định được phương hướng, hoặc xa rời với hoàn cảnh
lịch sử cụ thể gây tác hại nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội. Một trong những
nguyên nhân của bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều xuất phát từ khuynh hướng nhận thức sai lệch về mối
quan hệ giữa lý luận và thực tiển.
Việc phân tích tìm hiểu mối liên hệ biện chứng giữa luận thực tiễn, từ đó t ra quan điểm thực tiễn
vận dụng đúng đắn quan điểm đó trong hoạt động thực tiễn là rất cần thiết đối với sự nghiệp đổi mớiớc
ta - như Văn kiện Đại hội Đảng lần IX đã xác định : : Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn nghiên cứu luận,
thảo luận dân chủ, sớm làm kết luận những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn; từng bước cụ
thể hóa, bổ sung phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đấu tranh với khuynh hướng, tưởng sai
trái”(Văn kiện Đại hội IX, trang 141)
Thực tiễn - theo quan điểm triết học duy vật biện chứng - là toàn bộ hoạt động vật chất
mục đích mang tính lịch sử XH của con người làm biến đổi, cải tạo tự nhiên hội. Bản chất của hoạt
động thực tiễn đó sự tác động qua lại của chủ thể khách thể, là con người sử dụng những công cụ vật chất
tác động vào đối tượng vật chất làm biến đổi chúng theo mục đích của mình. Thực tiễn cũng quá trình vận
động, phát triển, trình độ phát triển của thực tiễn nói lên quá trình chinh phục tự nhiên, làm chủ hội của con
người. Thực tiễn mang tính lịch sử xã hội bởi nó phát triển qua các giai đoạn lịch sử. Hoạt động thực tiễn có thể
chia làm 3 hình thức bản : hoạt động SX vật chất, hoạt động biến đổi chính trị hội hoạt động thực
nghiệm khoa học. Ttrong đó, hoạt động SX vật chất là hoạt động có ý nghĩa quyết định các hình thức khác, hoạt
động biến đổi chính trị hội hình thức cao nhất hoạt động thực nghiệm khoa học hình thức đặc biệt
nhằm thu nhận những tri thức về hiện thực khách quan.
luận theo Chủ tịch Hồ chí Minh sự tổng kết kinh nghiệm của loài người, sự tổng hợp những tri
thức về tự nhiên, hội đã được tích lũy lại trong quá trình lịch sử của con người. luận là sản phẩm cao của
nhận thức đồng thời thể hiện trình độ cao của nhận thức, của những tri thức về bản chất, quy luật của hiện thực
và vì vậy, bản chất của lý luận là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
Giữa lý luận và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại với nhau. Trong mối quan hệ đó,
thực tiễn vai trò quyết định, thực tiễn hoạt động vật chất, còn luận sản phẩm của hoạt động tinh
thần. Vai trò quyết định của thực tiễn đối với luận thể hiện chổ : chính thực tiễn sở, động lực,
mục đích, tiêu chuẩn để kiểm tra nhận thức luận; cung cấp chất liệu phong phú sinh động để hình
thành luận thông qua hoạt động thực tiễn, luận mới được vật chất hóa, hiện thực hóa, mới sức mạnh
cải tạo hiện thực. Lý luận mặc dù được hình thành từ thực tiễn nhưng nó có vai trò tác động trở lại đối với thực
tiễn. Sự tác động của luận thể hiện qua vai trò xác định mục tiêu, khuynh hướng cho hoạt động thực tiễn (lý
luận kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn), vai trò điều chỉnh hoạt động thực tiễn, làm cho hoạt động thực
tiễn hiệu quả hơn. luận cách mạng vai trò to lớn trong thực tiễn cách mạng. Lênin viết “không
luận cách mạng thì không thể phong trào cách mạng”. Như vậy, giữa luận thực tiễn sự liên hệ, tác
động qua lại, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển và gắn bó hữu cơ với nhau do đó sự thống nhất giữa lý luận
thực tiễn nguyên cao nhất của triết học Mác Lênin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ “Thực tiễn
không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng”, “Lý luận mà không có thực tiễn là lý luận suôn”
Từ mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, ta rút ra được quan điểm thực tiễn. Quan điểm thực tiễn
đòi hỏi khi xem xét sự vật hiện tượng phải gắn với thực tiễn, phải theo sát sự phát triển của thực tiễn để điều
chỉnh nhận thức cho sự phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, hiệu quả của thực tiễn để kiểm tra những kết
luận của nhận thức, kiểm tra những luận điểm của lý luận. Quan điểm thực tiễn cũng đòi hỏi những khái niệm
của chúng ta về sự vật phải được hình thành, bổ sung và phát triển bằng con đường thực tiễn, trên cơ sở thực
1
Quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn - Người đăng: Mạnh Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn 9 10 250