Ktl-icon-tai-lieu

QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC LỚN SAU CHIẾN TRANH LẠNH

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC
LỚN SAU CHIẾN TRANH
LẠNH
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT:
1. Khái niệm NƯỚC LỚN
2. Vai trò trong QHQT
3. Các hình thức chi phối
TS. Đỗ Sơn
Hải

KHÁI NIỆM NƯỚC LỚN
Hãy so sánh TQ với VN
Dsố: 1,3 tỉ > < 85 tr.
Dtích: 9,6 tr.km2 > < 336.000 km2

KHÁI NIỆM NƯỚC LỚN
•

Tiêu chí nước lớn:
Sức
mạnh

Ảnh
hưởng

Tư
duy

Sức mạnh của một nước lớn
• Sức mạnh cứng: Các chỉ số
xác định
• Sức mạnh mềm: Các chỉ số
ước lệ
• Nghệ thuật kết hợp: Sức
mạnh tổng hợp

Chính sách đối ngoại

Ảnh hưởng của một nước lớn
• Ảnh hưởng = Quyền
lự c
• Cách thức tạo dựng
ảnh hưởng của các
nước lớn
• Thước đo của Ảnh
hưởng
Chính sách đối ngoại
của các nước nhỏ

VAI TRÒ CỦA NƯỚC LỚN




 

Chiến tranh hay Hoà bình
Phát triển hay tàn phá
Những tư tưởng mới hay cổ điển

 

CÁC HÌNH THỨC CHI PHỐI




 

Trực tiếp
Gián tiếp
Thông qua các công
cụ trung gian

 

...
QUAN H GI A CÁC N C ƯỚ
L N SAU CHI N TRANH
L NH
NH NG V N Đ LÝ THUY T:
1. Khái ni m N C L N ƯỚ
2. Vai trò trong QHQT
3. Các hình th c chi ph i
TS. Đ S n ơ
H i
QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC LỚN SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC LỚN SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC LỚN SAU CHIẾN TRANH LẠNH 9 10 386