Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ pháp luật

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUAN HEÄ PHAÙP LUAÄT
XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

Noäi dung
I- Khaùi nieäm quan heä phaùp luaät
II- Thaønh phaàn cuûa quan heä
phaùp luaät
III- Các điều kiện làm phát sinh, thay đổi,

chất dứt quan hệ pháp luật

I- Khaùi nieäm quan heä phaùp
luaät
1.

2.

3.

Ñònh nghóa quan heä phaùp
luaät
Ñaëc ñieåm cuûa quan heä
phaùp luaät
Phaân loaïi quan heä phaùp
luaät

1- Ñònh nghóa quan heä phaùp
luaät

☏ Quan heä phaùp luaät laø caùc quan heä
xaõ hoäi ñöôïc caùc quy phaïm phaùp luaät
ñieàu chænh laøm cho caùc beân tham gia
coù quyeàn vaø nghóa vuï phaùp lyù.

2- Ñaëc ñieåm cuûa quan heä
phaùp luaät
Cho caùc quan heä xaõ hoäi sau:
1, Coâng daân A (nam giôùi, 20 tuoåi) vaø
coâng daân B (nöõ giôùi, 18 tuoåi), coøn
ñoäc thaân, thương yeâu nhau, cùng nhau

tới nhà thờ tổ chức lễ cưới.
2, Chị X (45 tuổi) làm nội trợ, ra chợ mua rau
muống.

3, P là kỹ sư xây dựng, 30 tuổi, tôùi cô quan nhaø
nöôùc coù thaåm quyeàn ñaêng kyù thaønh
laäp doanh nghieäp tö nhaân.
Haõy xaùc ñònh: Ñaâu laø quan heä phaùp
luaät? Ñieåm khaùc bieät giöõa quan heä
phaùp luaät vôùi caùc quan heä xaõ hoäi
khaùc?

✄Nhaän xeùt
Là loại quan hệ xã hội
có ý chí

Quan
heä
phaùp
luaät

Mang tính giai cấp sâu sắc

Nội dung của QHPL được
cấu thành bởi quyền & NVụ Plý
đöôïc ñaûm baûo thöïc hieän
bôûi nhaø nöôùc

3- Phaân loaïi quan heä
phaùp luaät


Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm, tính
chaát cuûa quyeàn vaø nghóa vuï
giöõa caùc beân tham gia

QHPL ñôn giaûn

QHPL phöùc taïp

Quyeàn, nghóa vuï
moät chieàu

Quyeàn, nghóa vuï
song phöông

Phaân loaïi quan heä phaùp
luaät (tiếp)


Caên cöù vaøo ñaëc tröng cuûa söï
taùc ñoäng

QHPL ñieàu chænh

QHPL baûo veä

Hình thaønh töø
QPPL ñieàu chænh

Hình thaønh töø
QPPL baûo veä

Phaân loaïi quan heä phaùp
luaät


Caên cöù vaøo tính chaát, nghóa
vuï phaùp lyù

QHPL tích cöïc

QHPL thuï ñoäng

Chuû theå thöïc hieän
Chuû theå thöïc hieän
nghóa vuï baèng
nghóa vuï baèng
haønh vi tích cöïc khoâng haønh ñoäng

II- Thaønh phaàn cuûa
quan heä phaùp luaät
1- Chuû theå cuûa quan heä phaùp
luaät
 2- Noäi dung cuûa quan heä phaùp
luaät
 3- Khaùch theå cuûa quan heä
phaùp luaät


1- Chuû theå cuûa QHPL

* Khaùi nieäm
Coù naêng löïc
Tham gia
Caù nhaân,
chuû theå
QHPL
Toå chöùc
Chuû theå
cuûa QHPL

*

Naêng löïc chuû theå cuûa
QHPL

Goàm hai yeáu toá:
+ Naêng löïc phaùp luaät: laø khaû
naêng chuû theå coù caùc quyeàn
hoaëc nghóa vuï phaùp lyù nhaát
ñònh theo quy ñònh cuûa phaùp
luaät.
+ Naêng löïc haønh vi: laø khaû naêng
cuûa chuû theå baèng haønh vi cuûa
mình tham gia quan heä ph...
QUAN HEÄ PHAÙP LUAÄT
XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
Quan hệ pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ pháp luật - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Quan hệ pháp luật 9 10 474