Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ quốc tế

Được đăng lên bởi Thùy Linh Đặng Ngọc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1696 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vấn đề 3: Đường lối đối ngoại đổi mới của Đảng
Bài làm
Sự nghiệp đổi mới nói chung và đổi mới trong đối ngoại nói riêng của Đảng và nhà nước ta
được chính thức đánh dấu từ Nghị quyết Đại hội Đảng lần VI (1986) và Nghị quyết 13 của Bộ
Chính trị năm 1988. Trải qua 25 năm đổi mới toàn diện đất nước, đối ngoại Việt Nam đã giành
được những thành tựu quan trọng, thể hiện sự chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, kịp thời, phù hợp xu
thế phát triển của thời đại của Đảng và Nhà nước ta. Trong khu vực, Việt Nam chủ động và tích
cực hơn trong tiến trình hội nhập và đang ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là trong khối cộng
đồng ASEAN. Với thế giới, Việt Nam đã tiến những bước dài trong hội nhập quốc tế thông qua
việc gia nhập APEC, WTO và là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ 2008 - 2009.
Có được những thành tựu ấy một phần quan trọng nhờ sự đổi mới tư duy sâu sắc về cục diện thế
giới cũng như, đường lối, phương châm hoạt động trên kĩnh vực đối ngoại, góp phần tạo ra thế và
lực mới của đất nước; diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi; vị thế của Việt Nam trên trường
quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại
hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đảng ta đã căn cứ vào tình hình thực tiễn
trong và ngoài nước để có đường lối đối ngoại đổi mới phù hợp với đường lối phát triển của đất
nước, đó là: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát
triển; đan phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị
thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước VN XHCN giàu mạnh; là ban, đối tác
tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tấ, góp phần vào sự nghiệp hòa bình,
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới....”(ĐHXItrang 83)
1. Đặc điểm tình hình thế giới, trong nước và xu thế quan hệ quốc tế:
Tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong thời gian tới ảnh hưởng rất lớn đến việc
xác định đường lối, chính sách đối ngoại của đảng, do đó ĐH XI đã nhận định: trên thế giới, hòa
bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẫn
nhiều bất trắc khó lường. Cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ hơn, xu thế dân chủ hóa trong
quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển nhưng các nước lớn cũng sẽ chi phối các quan hệ quốc tế.
Toàn cầu hóa và cuộc CM KHCN phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành xh thông tin
và kinh tế tri thức. Kinh tế thế giới dù có dấu hiệu phục h...
Vấn đề 3: Đường lối đối ngoại đổi mới của Đảng
Bài làm
Sự nghiệp đổi mới nói chung và đổi mới trong đối ngoại nói riêng của Đảng và nhà nước ta
được chính thức đánh dấu từ Nghị quyết Đại hội Đảng lần VI (1986) Nghị quyết 13 của Bộ
Chính trị năm 1988. Trải qua 25 năm đổi mới toàn diện đất nước, đối ngoại Việt Nam đã giành
được những thành tựu quan trọng, thể hiện sự chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, kịp thời, phù hợp xu
thế phát triển của thời đại của Đảng Nhà nước ta. Trong khu vực, Việt Nam chủ động tích
cực hơn trong tiến trình hội nhập đang ngày càng đi vào chiều sâu, nhất trong khối cộng
đồng ASEAN. Với thế giới, Việt Nam đã tiến những bước dài trong hội nhập quốc tế thông qua
việc gia nhập APEC, WTO và là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ 2008 - 2009.
được những thành tựu ấy một phần quan trọng nhờ sự đổi mới duy sâu sắc về cục diện thế
giới cũng như, đường lối, phương châm hoạt động trên kĩnh vực đối ngoại, góp phần tạo ra thế
lực mới của đất nước; diện mạo của đất nước nhiều thay đổi; vị thế của Việt Nam trên trường
quốc tế được ng lên, tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại
hóa nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đảng ta đã căn cứ vào tình hình thực tiễn
trong ngoài nước để đường lối đối ngoại đổi mới phù hợp với đường lối phát triển của đất
nước, đó là: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát
triển; đan phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị
thế của đất nước; lợi ích quốc gia, dân tộc, một nước VN XHCN giàu mạnh; ban, đối tác
tin cậy thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tấ, góp phần vào sự nghiệp hòa bình,
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới....”(ĐHXItrang 83)
1. Đặc điểm tình hình thế giới, trong nước và xu thế quan hệ quốc tế:
Tình hình thế giới, khu vực trong nước trong thời gian tới nh hưởng rất lớn đến việc
xác định đường lối, chính sách đối ngoại của đảng, do đó ĐH XI đã nhận định: trên thế giới, hòa
bình, hợp tác, phát triển vẫn xu thế lớn, nhưng sẽ những diễn biến phức tạp mới, tiềm n
nhiều bất trắc khó lường. Cục diện thế giới đa cực ngày càng hơn, xu thế dân chủ hóa trong
quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển nhưng các nước lớn cũng sẽ chi phối các quan hệ quốc tế.
Toàn cầu hóa và cuộc CM KHCN phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành xh thông tin
kinh tế tri thức. Kinh tế thế giới dù dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng nhưng vẫn còn
nhiều khó khăn, bất ổn; Cạnh tranh về kinh tế - thương mại, tranh giành các nguồn tài nguyên,
năng lượng, thị trường, công nghệ, nguồn vốn….giữa các nước ngày càng gay gắt. Những
toàn cầu như: an ninh tài chính - lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai…sẽ tiếp tục diễn biến
phức tạp. Cuộc đấu tranh của nhân dân c nước trên thế giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân
sinh, dân chủ và tiến bộ xh tiếp tục phát triển.
Khu vực Châu Á - TBD trong đó có khu vực ĐNA, vẫn sẽ là khu vực phát triển năng động,
nhưng còn tồn tại nhiều nhân tố gây mất ổn định: tranh chấp lãnh thổ, biển đảo ngày càng gay
gắt. Xuất hiện các hình thức tập hợp lực lượng và đan xen lợi ích mới. ASEAN tiếp tục đẩy mạnh
liên kết khu vực, xây dựng cộng đồng, vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực, song còn
nhiều khó khăn, thách thức.
Thành tựu 25 năm đổi mới đã tạo ra cho đất nước thế lực, sức mạnh tổng hợp lớn hơn
nhiều so với trước. Nền kinh tế tiếp tục phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng sau khi sụt giảm; Tuy
nhiên, ớc ta cũng đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp
diễn biến phức tạp, không thể coi thường bất cứ thách thức nào. Nguy tụt hậu xa hơn về kinh
tế so với nhiều nước trong khu vực trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái về chính trị,
tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng,
lãng phí là nghiêm trọng làm sút giảm lòng tin của nhân dân và đảng, nhà nước... Các thế lực thù
Quan hệ quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ quốc tế - Người đăng: Thùy Linh Đặng Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quan hệ quốc tế 9 10 481