Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ quốc tế

Được đăng lên bởi Thùy Linh Đặng Ngọc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1143 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
Vấn đề 1 : THỜI ĐẠI NGÀY NAY.
Bài làm
Tổng kết thực tiễn hơn 60 năm phát triển của cách mạng nước ta (1930-1991), Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta đã rút ra những bài học lớn, trong đó bài học đầu tiên là:
nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự chọn lựa con đường phát triển đất nước
theo chủ nghĩa xã hội chính là sự chọn lựa phù hợp với thời đại, cho dù những biến động chính trị
diễn ra trong vài thập kỷ gần đây, những thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện nay không thể là căn cứ
để chúng ta đi đến những kết luận vội vàng mà phải căn cứ vào giá trị tư tưởng xã hội chủ nghĩa đối
với vận mệnh của toàn nhân loại cả trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai để xem xét. Trong văn
kiện Đại hội VIII, Đảng ta đã khẳng định “thời đại ngày nay và mối quan hệ giữa các quốc gia dân
tộc là vấn đề cơ bản, cần thiết đối với một Đảng cách mạng. Việc nhận thức đúng đắn về thời đại có
ý nghĩa quyết định tới việc xác định đường lối chiến lược của cách mạng. Do vậy, việc xem xét thời
đại một cách khoa học, khẳng định thời đại một cách đúng đắn là sự cần thiết và là đòi hỏi bức xúc
hiện nay. Mỗi một thời đại đều mang trong mình những nội dung, tính chất và đặc điểm khác nhau,
bên cạnh đó nó còn chứa đựng những mâu thuẩn với những hình thức và mức độ biểu hiện cũng
khác nhau. Khi nghiên cứu, đánh giá về thời đại ngày nay để đưa ra một đường lối cách mạng đúng
đắn, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhận định “...”
1. Dự báo tình hình thế giới và trong nước những năm sắp tới
Đánh giá tình hình thế giới, Đại hội XI của Đảng đã nhận định “Nước ta bước vào thời kỳ
chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường” (VKĐH XI,
trang 27) tác động đến nhận thức về thời đại. Cụ thể như sau :
Trên thế giới : Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn
biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường. Những căng thẳng, xung đột tôn giáo, sắc
tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, bạo loạn chính trị, can thiệp, lật đổ, khủng bố
vẫn sẽ diễn ra gay gắt; các yếu tố đe doạ an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao trong
các lĩnh vực tài chính - tiền tệ, điện tử - viễn thông, sinh học, môi trường... còn tiếp tục gia tăng.
Cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ hơn, xu thế dân chủ hoá trong quan hệ quốc tế tiếp tục
phát triển nhưng các nước lớn vẫn sẽ chi phối các quan hệ quốc tế. Toàn cầu hoá và cách mạng
khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành xã hội th...
Vn đ 1 : THI ĐI NGÀY NAY.
Bài làm
Tổng kết thực tiễn hơn 60 năm phát triển của cách mạng nước ta (1930-1991), Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta đã rút ra những bài học lớn, trong đó bài học đầu tiên là:
nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộcchủ nghĩa xã hội. Sự chọn lựa con đường phát triển đất nước
theo chủ nghĩa hội chính sự chọn lựa phù hợp với thời đại, cho những biến động chính trị
diễn ra trong vài thập kỷ gần đây, những thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện nay không thể là căn cứ
để chúng ta đi đến những kết luận vội vàng mà phải căn cứ vào giá trị tư tưởng xã hội chủ nghĩa đối
với vận mệnh của toàn nhân loại cả trong quá khứ, hiện tại cả tương lai để xem xét. Trong văn
kiện Đại hội VIII, Đảng ta đã khẳng định “thời đại ngày nay và mối quan hệ giữa các quốc gia dân
tộc là vấn đề cơ bản, cần thiết đối với một Đảng cách mạng. Việc nhận thức đúng đắn về thời đại có
ý nghĩa quyết định tới việc xác định đường lối chiến lược của cách mạng. Do vậy, việc xem xét thời
đại một cách khoa học, khẳng định thời đại một cách đúng đắn là sự cần thiếtlà đòi hỏi bức xúc
hiện nay. Mỗi một thời đại đều mang trong nh những nội dung, tính chất và đặc điểm khác nhau,
bên cạnh đó còn chứa đựng những mâu thuẩn với những hình thức mức độ biểu hiện cũng
khác nhau. Khi nghiên cứu, đánh giá về thời đại ngày nay để đưa ra một đường lối cách mạng đúng
đắn, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhận định “...”
1. Dự báo tình hình thế giới và trong nước những năm sắp tới
Đánh giá tình hình thế giới, Đại hội XI của Đảng đã nhận địnhNước ta bước vào thời kỳ
chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường” (VKĐH XI,
trang 27) tác động đến nhận thức về thời đại. Cụ thể như sau :
Trên thế giới : Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn
biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc k ờng. Những căng thẳng, xung đột tôn giáo, sắc
tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, tranh chấpnh thổ, bạo loạn chính trị, can thiệp, lật đổ, khủng bố
vẫn sẽ diễn ra gay gắt; các yếu tố đe doạ an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghcao trong
các lĩnh vực tài chính - tiền tệ, điện tử - viễn thông, sinh học, môi trường... còn tiếp tục gia tăng.
Cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ hơn, xu thế dân chủ hoá trong quan hệ quốc tế tiếp tục
phát triển nhưng các nước lớn vẫn sẽ chi phối các quan hệ quốc tế. Toàn cầu hoá cách mạng
khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành xã hội thông tinkinh tế
tri thức. Kinh tế thế giới mặc dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng nhưng vẫn còn nhiều khó
khăn, bất ổn; chủ nghĩa bảo hộ phát triển dưới nhiều hình thức; cấu lại thể chế, các ngành, lĩnh
vực kinh tế diễn ra mạnh mẽ các nước; tương quan sức mạnh kinh tế giữa các nước, nhất giữa
các nước lớn nhiều thay đổi. Cạnh tranh v kinh tế - thương mại, tranh giành các nguồn tài
nguyên, năng lượng, thị trường, ng nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao... giữa các
nước ngày càng gay gắt. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh
lương thực, biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao, thiên tai, dịch bệnh... sẽ tiếp tục diễn biến phức
tạp. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước trên thế giới hoà bình, độc lập dân tộc, dân sinh, dân
chủ và tiến bộ xã hội tiếp tục phát triển. Cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp vẫn diễn biến phức tạp.
Khu vực Châu Á - Thái Bìnhơng, trong đó có khu vực Đông - Nam Á vẫn sẽ khu vực
phát triển năng động nhưng còn tồn tại nhiều nhân tố gây mất ổn định; tranh chấp lãnh thổ, biển đảo
ngày càng gay gắt. Xuất hiện các hình thức tập hợp lực lượng đan xen lợi ích mới. ASEAN tuy
còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong khu vực.
trong nước: những thành tựu kinh nghiệm của 25 năm đổi mới (1986-2011) đã tạo ra cho
đấtớc thế lực, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Năm năm tới giai đoạn k.tế
nước ta sẽ phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng sau thời kỳ suy giảm; sẽ thực hiện nhiều hơn các hiệp
định thương mại tự do song phương đa phương; khắc phục những hạn chế yếu kém trong các
l.vực KTXH, xây dựng Đảng và hệ thống c.trị. Tuy nhiên, nước ta vẫn dứng trước nhiều thách thức
lớn đan xen nhau, tác động tổng hợp diễn biến phức tạp, không thể coi thường bất cứ thách thức
nào. Nguy tụt hậu xa hơn về k.tế so với nhiều nước trong khu vực trên thế giới vẫn tồn tại.
Tình trạng suy thoái về c.trị tưởng, đ.đức l.sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đ.viên gắn
1
Quan hệ quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ quốc tế - Người đăng: Thùy Linh Đặng Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quan hệ quốc tế 9 10 8