Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ TrungXô trong chiến tranh lạnh

Được đăng lên bởi Lam Thuan Do
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUAN HEÄ TRUNG XOÂ.
1. Quan heä höõu nghò vaø hôïp taùc trong thaäp nieân 50.
a. Nhöõng quan heä toát ñeïp trong nhöõng naêm 1950 1956.
Dieãn ra ñuùng vaøo thôøi ñieåm quan heä Xoâ ñang ñi ñeán choã ñoaïn tuyeät, thaéng
lôïi hoaøn toaøn cuûa ñaûng Coäng saûn Trung Quoác trong cuoäc noäi chieán vôùi Quoác Daân ñaûng
caùc giôùi chính trò, taøi phieät vaø baùo chí Mó tieáp ñoùn vôùi moái aùc cm naëng neà vaø ñaõ gaây
ra moät chaán thöông lôùn trong dö luaän Mó [47, tr.122 123]. Hoaøn caûnh quoác teá naøy ñaõ
khoâng ñeå cho giôùi laõnh ñaïo ñaûng Coäng saûn vaø cheá ñoä Coäng hoøa nhaân daân (ñöôïc tuyeân
boá thaønh laäp ngaøy 1.10.1949) ñaõ nhanh choùng choïn chính saùch ñoái ngoaïi. Nhaát bieân
ñaûo” laø söï löïa choïn cuoái cuøng cuûa Mao Traïch Ñoâng sau moät thôøi gian daøi caân nhaéc.
Maëc duø vieäc CHND Trung Hoa gia nhaäp phe xaõ hoäi chuû nghóa seõ taêng cöôøng
ñaùng keå löïc löôïng vaø vò theá cuûa phe naøy khoâng chæ ôû vuøng Ñoâng AÙ, maø caû treân tröôøng
quoác teá, Stalin vaãn toû moät thaùi ñoä ít nhieàu deø daët trong quan heä vôùi Mao Traïch Ñoâng.
Ngöôøi laõnh ñaïo ñaûng Coäng saûn vaø nhaø nöôùc Lieân Xoâ, vaø cuõng laø ngöôøi ñöùng ñaàu trong
thöïc teá phe xaõ hoäi chuû nghóa, coù quaù nhieàu do ñeå xöû söï nhö vaäy: nhöõng khoù khaên
trong quan heä quaù khöù giöõa Quoác teá Coäng saûn vaø ñaûng Coäng saûn Trung Quoác; quan
ñieåm cuûa Mao Traïch Ñoâng ñoái vôùi Lieân Xoâ trong nhöõng naêm thaùng chieán tranh, vaø nhaát
laø vuï vieäc Tito. Stalin nhaän thöùc raát roõ raèng nhöõng ngöôøi coäng saûn Trung Quoác coù nhieàu
löïc löôïng vaø phöông tieän hôn caû nhöõng ngöôøi coäng saûn Nam Tö ñeå ñöông ñaàu vôùi
quyeàn löïc cuûa oâng. Ñoàng thôøi, oâng cuõng ñuû khoân kheùo ñeå traùnh laäp laïi moät tröôøng hôïp
Nam Tö khaùc. Chæ caàn Trung Quoác thöøa nhaän vai troø ñöùng ñaàu cuûa Lieân Xoâ trong phe
xaõ hoäi chuû nghóa vaø chaáp nhaän nhöõng quyeát leänh veà quan heä quoác teá, maø Stalin ñöa ra
laø ñuû.
nhöõng líù do treân, cuoäc ñaøm phaùn giöõa I. Stalin vaø Mao Traïch Ñoâng taïi Moskva
keùo daøi suoát gaàn 2 thaùng (töø 12.1949 ñeán 2.1950) vaø keát quaû khoâng haún ñaõ laøm haøi loøng
nhöõng nhaø laõnh ñaïo Trung Quoác.
Lieân Xoâ chæ thuaän caáp cho Trung Quoác moät khoaûn tín duïng 300 trieäu dollars trong
voøng 5 naêm vôùi toác ñoä caáp bình quaân moät naêm laø 60 trieäu, traûi ra trong voøng 5 naêm keå töø
naêm 1950
(
1
)
vôùi laõi suaát öu ñaõi 1%/naêm. Nhöng buø laïi, ngaøy 14.2.1950, Lieân Xoâ ñaõ thuaän
(
44)
Coù lieäu noùi raèng Mao Traïch Ñoâng troâng mong nhaän ñöôïc töø Stalin moät khoaûn tín duïng lôùn hôn
nhieàu 2,8 USD
[4, soá 224, 18.4.2001, tr.19]. Sau naøy Mao tuyeân boá: Chuùng toâi khoâng ñoàng quan
ñieåm vôùi Stalin, nhöng töø mieäng cuûa con coïp giaø ngöôøi ta vaãn luoân kieám ñöôïc moät ít thòt” [47, tr.123].
Quan hệ TrungXô trong chiến tranh lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ TrungXô trong chiến tranh lạnh - Người đăng: Lam Thuan Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quan hệ TrungXô trong chiến tranh lạnh 9 10 571