Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý an ninh quốc phòng

Được đăng lên bởi Xuan Haru
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Qlnn về an ninh quốc gia trên lĩnh vực chính
trị
Nội dung: Điều 29 Luật An ninh Quốc gia
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch,
phương án BV ANQG
- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tuh thập, p-hát hiện,..
- Chỉ đạo, hướng dẫn….
- Tổ chức BM tran bị phương tiện, đào tạo cán bộ bồi dưỡng kiến
thức BV ANQG
- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động BV
ANQG
- Kết hợp quốc tê
QLNN về ANQG trên các lĩnh vực
- Lĩnh cực ANCT
- ANKT
- AN VĂN HÓA – THỊ TRƯỜNG
- An ninh trong lĩnh vực tôn giáo – dân tộc
- Quản lý xuất nhập cảnh
- Bảo vệ lãnh tụ, bộ máy đầu não của Đảng
LĨNH VỰC AN NINH CHÍNH TRỊ
Bảo vệ ANCT bao gồm bảo vệ chính trị, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ,
bảo vệ sự hoạt động an toàn và bt của các tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ
chức ct-xã hội, bảo vệ nhân dân và cộng đồng dân cư trên lãnh thổ Việt Nam
cũng như ở nước ngoài
Tại sao bảo vệ anct là 1 hoạt động cần thiết
- Gắn liền với độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ
- Sự lớn mạnh của đảng
- Đảm bảo đời sống và sản xuất
- Địch chống phá ta nhiều điểm
- Trích luật
Nội dung:
- Nâng cao canht giác cách mạng, quyết tâm đánh bạo âm mưu, thu
đoạn Diễn biến hòa bình của Chủ nghĩa đế quốc. Làm công tác bảo vệ nội
bộ (nay là nhiệm vụ luôn đc Đảng, nhà nước đặt ra như một công tác
trọng tâm cấp bách)

- Đấu tranh để làm thất bại âm mưu và hoạt động của bọn phản động
ng Việt lưu vong ở nước ngoài (nay là một nhiệm vụ quan trọng)

LĨNH VỰC AN NINH KINH TẾ
Là bảo vệ quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối chính sách,
kế hoạch phát triển nền kinh tế đi đúng định hướng XHCN, bảo vệ sự hoạt động
an toàn của mọi thành phần kinh tế theo đúng pháp luật. bảo vệ đội ngũ cán bộ
kinh tế không để ng ngoài lôi kéo, phá hoại
Tiến hành công tác qlnn về ANQG trên lĩnh vực kinh tế vì:
- Mặt trái của nền kinh tế thị trường đã và đang tác động trực tiếp
nội bộ, những tệ nạn quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, buôn lậu đã làm xói
mòn niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước
- Mặt tiêu cực của…
- Thủ đoạn của các thế lực thù địch
o
Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, tác động và các cơ
quan, cán bộ có chức năng hoạch định đường lối, chính sách, lp (kinh tế
vĩ mô) để làm chệch hướng XHCN
o
Thông qua hoạt động của các NGO tăng cường các hoạt
động tình báo, gián điệp tiếp cân, móc nối, thâm nhập, nội gián đẻ lấy cắp
bí mật
o
Thâm nhập vào trong nước hoạt động gián điệp
o
Đầu tư để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân nhằm
phát triển nhân tố TBCN trong nền kinh tế, t...
Qlnn về an ninh quốc gia trên lĩnh vực chính
trị
Nội dung: Điều 29 Luật An ninh Quốc gia
- Xây dựng tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch,
phương án BV ANQG
- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tuh thập, p-hát hiện,..
- Chỉ đạo, hướng dẫn….
- Tổ chức BM tran bị phương tiện, đào tạo cán bộ bồi dưỡng kiến
thức BV ANQG
- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động BV
ANQG
- Kết hợp quốc tê
QLNN về ANQG trên các lĩnh vực
- Lĩnh cực ANCT
- ANKT
- AN VĂN HÓA – THỊ TRƯỜNG
- An ninh trong lĩnh vực tôn giáo – dân tộc
- Quản lý xuất nhập cảnh
- Bảo vệ lãnh tụ, bộ máy đầu não của Đảng
LĨNH VỰC AN NINH CHÍNH TRỊ
Bảo vệ ANCT bao gồm bảo vệ chính trị, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ,
bảo vệ sự hoạt động an toàn bt của các tổ chức Đảng, chính quyền các tổ
chức ct-xã hội, bảo vệ nhân dân cộng đồng dân trên lãnh thổ Việt Nam
cũng như ở nước ngoài
Tại sao bảo vệ anct là 1 hoạt động cần thiết
- Gắn liền với độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ
- Sự lớn mạnh của đảng
- Đảm bảo đời sống và sản xuất
- Địch chống phá ta nhiều điểm
- Trích luật
Nội dung:
- Nâng cao canht giác cách mạng, quyết tâm đánh bạo âm mưu, thu
đoạn Diễn biến hòa bình của Chủ nghĩa đế quốc. Làm công tác bảo vệ nội
bộ (nay nhiệm vụ luôn đc Đảng, nhà nước đặt ra như một công tác
trọng tâm cấp bách)
Quản lý an ninh quốc phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý an ninh quốc phòng - Người đăng: Xuan Haru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quản lý an ninh quốc phòng 9 10 40