Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý chất lượng giáo viên mầm non

Được đăng lên bởi Quang Hải Vũ
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 3092 lần   |   Lượt tải: 5 lần
2
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất
lượng đội ngũ giáo viên mầm non
Chương 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON TRÊN
ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH
DƯƠNG HIỆN NAY
2.1. Khái quát đặc điểm, tình hình phát triển giáo dục, đào
tạo của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
2.2. Thực trạng quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên mầm
non trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
GIÁO VIÊN MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG
3.1. Một số yêu cầu trong đề xuất và thực hiện biện pháp
quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non
3.2. Các biện pháp quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên
mầm non trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình
Dương hiện nay
3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các
biện pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

3
13
13
19

31
31
34

59
59

62
80
86
89
93

3
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn Đề tài
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản
Việt Nam chỉ rõ: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn
bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã
hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý
giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”
[20, tr.130-131]. Để thực hiện tốt mục tiêu đó thì cần phải phát huy nguồn lực
con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững có ý nghĩa sống
còn đối với sự phát triển giáo dục của đất nước...
Đội ngũ giáo viên và những người làm công tác giáo dục là nhân tố có
ý nghĩa quyết định đối với sự thành công hay thất bại của việc nâng cao dân
trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Sứ mệnh của nhà
giáo có vai trò đặc biệt, lao động của họ trực tiếp và gián tiếp thúc đẩy sự
phát triển của đất nước một cách bền vững. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là
người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng
huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh.
Đây là một điều rất vẻ vang. Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em
nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được” [29, tr.331].
Trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, mầm non là bậc học đầu
tiên, có ý nghĩa quan trọng để trẻ làm quen với việc học ở nhà t...
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 3
Chương 1. SỞ LÝ LUẬN V QUẢN LÝ CHẤT ỢNG
ĐỘI NGIÁO VIÊN MẦM NON 13
1.1. Một số khái niệm cơ bản 13
1.2. Nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến quản chất
lượng đội ngũ giáo viên mầm non 19
Chương 2. SỞ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ CHẤT
ỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON TRÊN
ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH NH
ƠNG HIN NAY 31
2.1. Khái quát đc điểm, tình nh phát triển giáo dục, đào
tạo của huyện P Go, tỉnh nh ơng 31
2.2. Thực trạng quản chất lượng đội ngiáo viên mầm
non trên địa bàn huyện P Giáo, tỉnh nh ơng 34
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT ỢNG ĐỘI NGŨ
GIÁO VIÊN MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
PHÚ GIÁO, TỈNH NH ƠNG 59
3.1. Một số u cầu trong đề xuất thực hiện biện pháp
quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non 59
3.2. Các biện pháp quản chất lượng đội ngũ giáo viên
mầm non trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình
Dương hiện nay 62
3.3. Kho nghiệm tính cấp thiết và tính kh thi ca các
bin pháp 80
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
PHỤ LỤC 93
2
Quản lý chất lượng giáo viên mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý chất lượng giáo viên mầm non - Người đăng: Quang Hải Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Quản lý chất lượng giáo viên mầm non 9 10 646