Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hành chính

Được đăng lên bởi nguyentruongvanphuc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nâng cao hiệu quả quyết ðịnh quản lý
hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ths. NGUYỄN THỊ THU HÀ
Học Viện Hành chính Quốc gia
1. Vài nét về quyết ðịnh quản lý hành chính (QLHC) của Uỷ ban nhân dân
(UBND) cấp tỉnh
"Quyết ðịnh QLHC" là một thuật ngữ xuất hiện khá lâu trong ðời sống chính
trị - pháp lý. Là một bộ phận của quyết ðịnh pháp luật nói chung, quyết ðịnh QLHC
chiếm vị trí trung tâm trong hoạt ðộng quản lý của nhà nýớc, ðó là phýõng tiện không
thể thiếu của các cõ quan quản lý hành chính nhà nýớc nhằm thực hiện chức
nãng quản lý. Quyết ðịnh QLHC là kết quả của sự thể hiện ý chí, quyền lực nhà nýớc
của các cõ quan hành chính nhà nýớc hoặc của cá nhân có thẩm quyền ðại diện
cho quyền lực hành chính nhà nýớc.
Là một cõ quan quản lý thẩm quyền chung trên ðịa bàn tỉnh, UBND cấp tỉnh có
thẩm quyền ban hành các quyết ðịnh QLHC.Cũng nhý các quyết ðịnh QLHC nói
chung, quyết ðịnh QLHC của UBND cấp tỉnh ðýợc ban hành nhằm cụ thể hoá các vãn
bản pháp luật của các cõ quan nhà nýớc cấp trên và nghị quyết của HÐND cùng cấp.
Quyết ðịnh QLHC của UBND cấp tỉnh hội tụ ðầy ðủ những yêu cầu của một quyết
ðịnh pháp luật:
- Tính chính trị: tính chính trị của các quyết ðịnh QLHC của UBND cấp tỉnh
ðòi hỏi nội dung các quyết ðịnh QLHC phải phù hợp với chủ trýõng, ðýờng lối,
chính sách của Ðảng, giữ vững bản chất của Nhà nýớc ta là nhà nýớc của dân, do dân
và vì dân, tất cả quyền lực nhà nýớc phải thuộc về nhân dân.
- Tính pháp lý: trên phýõng diện pháp lý, các quyết ðịnh QLHC của UBND
cấp tỉnh phải bảo ðảm ðýợc sự nghiêm minh của pháp luật, là công cụ hữu hiệu ðể
UBND cấp tỉnh ðýa pháp luật vào cuộc sống. Tính pháp lý ðòi hỏi các quyết ðịnh
QLHC của UBND cấp tỉnh phải ðýợc ban hành ðúng thẩm quyền, nội dung các quyết
ðịnh QLHCcủa UBND cấp tỉnh phải hợp pháp.Mặt khác, các quyết ðịnh QLHC của
UBND cấp tỉnh phải ðýợc ban hành ðúng hình thức pháp lý.
- Tính khoa học: tính khoa học của các quyết ðịnh QLHC của UBND cấp tỉnh
yêu cầu nội dung các quyết ðịnh không ðýợc chồng chéo, mâu thuẫn, tản mạn, vụn
vặt hoặc giải quyết nhiều vấn ðề trong một quyết ðịnh. Việc giải quyết trong các quyết
ðịnh QLHC phải vận dụng các tri thức khoa học, dựa trên cõ sở khoa học. Tính khoa

học của quyết ðịnh QLHC còn thể hiện ở cách trình bày, bố cục của quyết ðịnh
QLHC. Ngôn ngữ sử dụng cần rõ ý, nghiêm túc nhằm thể hiện rõ quyền lực của nhà
nýớc. Việc lựa chọn hình thức vãn bản phù hợp với từng loại vấn ðề cụ thể ðể thể
hiện rõ nhất ý chí của cõ quan, cá nhân ban hành cũng là một biểu hiện của tín...
Nâng cao hiu qu quyết ðnh qun lý
hành chính ca y ban nhân dân cp tnh
Ths. NGUYN TH THU HÀ
Hc Vin Hành chính Quc gia
1. Vài nét v quyết ðnh qun lý hành cnh (QLHC) ca U ban nhân n
(UBND) cp tnh
"Quyết ðnh QLHC" là mt thut ng xut hin khá lâu trong ði sng chính
tr - pháp lý. Là mt b phn ca quyết ðnh pháp lut nói chung, quyết ðnh QLHC
chiếm v trí trung tâm trong hot ðng qun lý ca nhà nýc, ðó phýõng tin không
th thiếu ca các cõ quan qun lý hành chính nhà nýc nhm thc hin chc
nãng qun lý. Quyết ðnh QLHC là kết qu ca s th hin ý chí, quyn lc nhà nýc
ca các cõ quan hành chính nhà nýc hoc ca cá nhân có thm quyn ði din
cho quyn lc hành chính nhà nýc.
Là mt cõ quan qun lý thm quyn chung trên ða bàn tnh, UBND cp tnh có
thm quyn ban hành các quyết ðnh QLHC.Cũng nhý các quyết ðnh QLHC nói
chung, quyết ðnh QLHC ca UBND cp tnh ðýc ban hành nhm c th hoá các vãn
bn pháp lut ca các cõ quan nhà nýc cp trên ngh quyết ca HÐND cùng cp.
Quyết ðnh QLHC ca UBND cp tnh hi t ðy ð nhng yêu cu ca mt quyết
ðnh pháp lut:
- Tính chính tr: tính chính tr ca các quyết ðnh QLHC ca UBND cp tnh
ðòi hi ni dung các quyết ðnh QLHC phi phù hp vi ch trýõng, ðýng li,
chính sách ca Ðng, gi vng bn cht ca Nhà nýc ta là nhà nýc ca dân, do n
và vì dân, tt c quyn lc nhà nýc phi thuc v nhân dân.
- Tính pháp lý: tn phýõng din pháp lý, c quyết ðnh QLHC ca UBND
cp tnh phi bo ðm ðýc s nghiêm minh ca pháp lut, là ng c hu hiu ð
UBND cp tnh ðýa pháp lut vào cuc sng. Tính pháp ðòi hi các quyết ðnh
QLHC ca UBND cp tnh phi ðýc ban hành ðúng thm quyn, ni dung các quyết
ðnh QLHCca UBND cp tnh phi hp pháp.Mt khác, các quyết ðnh QLHC ca
UBND cp tnh phi ðýc ban hành ðúng hình thc pháp lý.
- Tính khoa hc: tính khoa hc ca các quyết ðnh QLHC ca UBND cp tnh
yêu cu ni dung các quyết ðnh không ðýc chng chéo, mâu thun, tn mn, vn
vt hoc gii quyết nhiu vn ð trong mt quyết ðnh. Vic gii quyết trong các quyết
ðnh QLHC phi vn dng các tri thc khoa hc, da trên cõ s khoa hc. Tính khoa
Quản lý hành chính - Trang 2
Quản lý hành chính - Người đăng: nguyentruongvanphuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quản lý hành chính 9 10 999